UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Vedeckovýskumná činnosť na fakulte

Vedeckovýskumná činnosť zamestnancov UPJŠ, Lekárskej fakulty je realizovaná riešením projektov základného a aplikovaného výskumu podporovaného jednotlivými ministerstvami SR (napr. APVV, VEGA, projekty zo ŠF EÚ) ako aj medzinárodných projektov (napr. Horizont). Okrem toho je na univerzite realizovaný Vnútorný grantový systém UPJŠ v Košiciach. Každoročne sú organizované študentské vedecké konferencie ako aj mnohé vedecké a odborné podujatia, vrátane medzinárodných. Univerzita má akreditovaný tretí stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) v študijných odboroch: všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, farmácia, verejné zdravotníctvo. Výchova doktorandov je kľúčová pre rozvoj vedecko-výskumnej činnosti na fakulte.

Posledná aktualizácia: 19.10.2021