Prejsť na obsah

Čestný titul doctor honoris causa, emeritný profesor a hosťujúci profesor

1minút, 56sekúnd

Doctor honoris causa na UPJŠ v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udeľuje čestný titul doctor honoris causa osobnostiam, ktoré svojím celoživotným dielom podstatným spôsobom prispeli k šíreniu myšlienok humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi, a to v oblasti vzdelávania, vedy, umenia alebo politiky, pričom svojím významom prekročili hranice štátu, v ktorom pôsobia, a zaslúžili sa aj o rozvoj vedy a vzdelania.

Profesor emeritus, hosťujúci profesor a hosťujúci vedecký pracovník na UPJŠ v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udeľuje takisto čestný akademický titul emeritný profesor profesorom starším ako 70 rokov za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania a hosťujúci profesor alebo hosťujúci vedecký pracovník významným a uznávaným domácim alebo zahraničným osobnostiam a odborníkom.

Titul „emeritný profesor (profesor emeritus) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach“ môže rektor udeliť na návrh vedeckej rady univerzity v zmysle zákona o vysokých školách za významné prínosy v oblasti vedy alebo umenia a vzdelávania profesorovi staršiemu ako 70 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s univerzitou, resp. s niektorou z jej fakúlt ako riadny profesor a na univerzite alebo jej fakulte naďalej aktívne vedecky a pedagogicky pôsobí. Pod aktívnou vedeckou prácou sa rozumie najmä účasť na riešení vedeckého projektu, publikovanie vedeckých výsledkov a pod. Pod aktívnou pedagogickou prácou sa rozumie najmä vedenie prednášok, vedenie diplomových prác a pod.


Študuj na UPJŠ