Prejsť na obsah

Dotazníkové prieskumy na monitorovanie kvality

2minút, 58sekúnd

UPJŠ periodicky realizuje dotazníkové prieskumy zamerané na monitorovanie kvality vzdelávacích a podporných činností.

Výsledky dotazníkových prieskumov sú podkladom pre spracovanie výročných hodnotiacich správ.

Monitorovanie kvality vzdelávacej činnosti

UPJŠ minimálne raz ročne realizuje dotazníkové prieskumy na monitorovanie kvality vzdelávacej činnosti.

Ročný Prieskum spokojnosti študentov UPJŠ prebieha v čase zápisov do vyššieho ročníka každý rok a mapuje osobné skúsenosti študentov na univerzite. Je to príležitosť pre všetkých študentov podeliť sa o svoje názory a pomôcť vedeniu tvarovať a zlepšiť študijné podmienky a prostredie štúdia na UPJŠ v Košiciach.

Prieskum mapuje rôzne oblasti a aspekty študentského života na univerzite, vrátane hodnotenia napr.:

 • Učenia a vyučovania
 • Hodnotenia a spätnej väzby
 • Akademického poradenstva a podpory
 • Podmienok vzdelávania
 • Organizácie a riadenie
 • Podporných služieb pre študentov
 • Osobného a profesionálneho rozvoja
 • Rovnosti a rozmanitosti
 • Celkovej úrovne vzdelávania v príslušnom študijnom odbore
 • Prieskum je otvorený 2x do roka v prípade hodnotenia predmetov a 1x ročne v prípade celkového zhodnotenia výučby. Vyplnenie dotazníka neukrojí z Vášho času viac ako 10- 15 minút
 • Aby ste nezabudli, zašleme Vám e-mail s odkazom na on-line prieskum prostredníctvom Vášho oficiálneho študentského konta
  – Prihlasovací e-mail pre študentov
 • V prípade že dávate prednosť printovej verzii, stačí vyplniť, vytlačiť a vhodiť do pripravených schránok.
 • Všetky odpovede sú dôverné
 • Jednotlivci nie sú identifikovaní, keď odpovedia na otázky
 • Všetky reakcie sú zaslané na univerzitu/fakultu so zachovaním anonymity.

Zozbierané údaje vo všetkých prieskumoch sú analyzované a reportované na rôznych úrovniach riadenia. Jednotlivé odpovede sú vždy považované za dôverné. Pri vykazovaní výsledkov prieskumov je Vaša anonymita vždy chránená. Nechceme a nepotrebujeme identifikovať jednotlivca. Pokladáme za samozrejmosť vynaložiť maximálne úsilie pre zabezpečenie toho, že žiadni jednotlivci nemôžu byť identifikovaní.
Každý študentský prieskum je analyzovaný a poznatky sú sumarizované v správe o výsledkoch, ktorá je zverejnená do začiatku budúceho akademického roka.

Vaše odpovede sú veľmi dôležité, aby nám pomohli zlepšiť štúdium na UPJŠ a vykonať prípadné zmeny, ktoré budú prospešné pre Vás aj ostatných študentov.

Všetky dáta sa zhromaždia a použijú na formovanie budúcich rozhodnutí v celom spektre oblastí, ktoré sú pre študentov dôležité. Budeme informovať, ako a kde sme urobili zmeny a aké nové služby boli zavedené na základe toho, čo nám študenti povedali.

Dotazníky

Vyhodnotenia dotazníkových prieskumov

 

Monitorovanie kvality riadiacich a podporných činností

UPJŠ raz ročne realizuje dotazníkový prieskum spokojnosti tvorivých a administratívnych zamestnancov

Vyhodnotenie dotazníkových prieskumov

 


Študuj na UPJŠ