UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Vnútorný systém hodnotenia kvality na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte

V oblasti vysokoškolského vzdelávania je strategickým zámerom UPJŠ LF poskytovať kvalitné vzdelávanie opierajúce sa o výsledky aktívneho vedeckého výskumu učiteľov s cieľom pripraviť kvalitných absolventov v jednotlivých oblastiach vzdelávania dobre uplatniteľných na trhu práce bezprostredne po ukončení štúdia.

Vnútorný systém zabezpečovania a overovania kvality na UPJŠ je v súlade so strategickými cieľmi UPJŠ a podporuje ich dosahovanie tak v rámci univerzity ako aj jej fakúlt. Vnútorný systém zabezpečovania a overovania kvality na lekárskej fakulte je zameraný na zviditeľňovanie zámerov a výsledkov fakulty, ako aj na vznik a posilňovanie spätnej väzby medzi zúčastnenými stranami. Vnútorný systém zabezpečovania a overovania kvality na lekárskej fakulte iniciuje a podporuje zapájanie študentov, zamestnancov i zamestnávateľov do hodnotenia kvality. Systém je transparentný, pružný a otvorený pre sústavné zlepšovanie indikátorov hodnotenia kvality.

UPJŠ v Košiciach má vytvorený vnútorný systém kvality na základe národných a medzinárodných rámcov hodnotenia kvality vysokých škôl, ktorý bol vytvorený podľa:

- európskych noriem a štandardov ESG 2015 (European Standards and Guidelines, ESG),
- všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
- štátnych akreditačných a hodnotiacich kritérií,
- kritérií ratingových agentúr,
- smerníc upravujúcich implementáciu európskeho systému transferu a akumulácie kreditov (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS).

●  Kvalita vysokoškolského vzdelávania v európskom priestore

 

Posledná aktualizácia: 04.06.2021