Prejsť na obsah

Profil absolventa a jeho uplatnenie

21minút, 27sekúnd

Absolventi študijných programov lekárskej fakulty získajú primerané vedomosti v súlade so „Štandardmi vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckych povolaniach lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, optometrista a nutričný terapeut“ (Príloha č. 2 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z., platná od 1.1.2021).

Vedomosti
Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými (napr. anatómia, histológia, fyziológia, biochémia, patológia, farmakológia) a metodologickými vedomosťami z mnohých oblastí študijného odboru na úrovni syntézy a hodnotenia. Rozumie podstatným súvislostiam, princípom a teóriám odboru, vykonáva základné diagnostické, terapeutické a preventívne postupy. Nachádza a prezentuje vlastné riešenia medicínskych problémov. Vie kategorizovať teoretické vedomosti o morfológii a funkcii jednotlivých orgánov a systémov zdravého človeka, o mechanizmoch vzniku a priebehu zmien vrátane chorobných, ktoré mu umožňujú správnu interpretáciu a aplikáciu na podporu zdravia, prevenciu, diagnostiku a liečbu chorôb. Získané vedomosti mu umožňujú vedecky myslieť a ďalej prehlbovať svoje vzdelanie v ľubovoľnom špecializačnom odbore. Disponuje komunikačnými zručnosťami a základmi z oblasti bioinformatiky.

Zručnosti
Absolvent samostatne aplikuje základné spôsoby lekárskeho vyšetrenia, analyzuje a diagnostikuje zistenia s použitím základnej prístrojovej techniky a základných laboratórnych a vyšetrovacích metód. Pri život ohrozujúcich stavoch poskytuje kvalifikovanú pomoc. Vyhodnocuje vplyv sociálnych faktorov a podmienok životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva, zásady prevencie infekčných a neinfekčných chorôb a ich uplatňovanie v praxi, ďalej aplikuje základy posudzovania pracovnej schopnosti pri rôznych ochoreniach a úrazoch, základné právne normy nevyhnutné pre výkon náročnej a zodpovednej práce lekára.

Kompetencie
Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri práci v meniacom sa prostredí, preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Dodržiava etické a humanitné princípy a princípy lekárskej psychológie, ktorými sa riadi vo svojej profesijnej činnosti počas celého svojho života. Absolvent využíva základy metodológie vedeckej práce a disponuje inovatívnym myslením. Má vysoký stupeň samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí, samostatne sa ďalej oboznamuje a analyzuje najnovšie poznatky prezentované v odborných, respektíve vedeckých časopisoch aj v cudzom jazyku. Výsledky vlastnej odbornej, respektíve vedeckej činnosti vyhodnocuje a prezentuje pred odborným publikom aj v cudzom jazyku. Absolvent študijného programu všeobecné lekárstvo má vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré ho oprávňujú na výkon zdravotníckeho povolania – lekár, na prípravu ktorého je zameraný študijný program, ktorý absolvoval. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.

Vedomosti
Absolvent disponuje rozsiahlymi vedomosťami na úrovni hodnotenia založenými na vedeckých dôkazoch a overenými klinickými skúsenosťami zo všetkých oblastí študijného odboru. Dokáže zhodnotiť rozsiahle odborné a metodologické vedomosti z oblastí teoretických a predklinických predmetov a klinických odborov zubného lekárstva. Pristupuje k riešeniu problémov z oblasti tvorby a podpory zdravia všeobecne so špeciálnym zameraním na zdravie a choroby ústnej dutiny v súvislosti s integritou celého organizmu. Na základe poznatkov z biofyziky, biochémie, biológie a genetiky analyzuje poznatky z histológie, anatómie, fyziológie, ktoré sú podkladom pre pochopenie a aplikáciu funkčných vzťahov na molekulovej, bunkovej a tkanivovej úrovni spoločne s vplyvom environmentálnych faktorov na homeostázu ľudského organizmu. Rešpektujúc ochranu zdravia pacienta, pozná biokompatibilitu dentálnych materiálov a v liečbe ich optimálne indikuje v ústnej dutine.

Zručnosti
Absolvent demonštruje preventívne, diagnostické a zubnolekárske postupy v rozsahu výkonov na úrovni praktického zubného lekára. Aplikuje základnú farmakologickú liečbu. Vymedzuje súvislosti medzi vplyvom celkových ochorení na ústne zdravie a rizikom ochorení ústnej dutiny na celkové zdravie. Na základe anamnézy a komplexného diagnostického vyšetrenia zisťuje a analyzuje príčiny vzniku ochorenia, stanovuje diagnózu a komplexný plán ošetrenia ochorení ústnej dutiny. Realizuje zásady primárnej prevencie najmä zubného kazu a ochorení parodontu podľa jednotlivých vekových skupín. Zvláda zásady včasnej diagnostiky zubného kazu, ochorení parodontu, anomálií a nádorov ústnej dutiny a tvárovej oblasti s indikáciou ich riešenia. Absolvent má poznatky a potrebnú manuálnu zručnosť pre samostatný výkon v dutine ústnej jedinca. Uplatňuje zásady podpory vysokých štandardov efektívne orientovanej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti o pacienta, založenej na princípoch etiky zubného lekára.

Kompetencie
Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov v oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí, rešpektujúc vývin nových technológií a materiálov, chorobnosť obyvateľstva a starnutie populácie. Zriaďuje, vykonáva a riadi zubnolekársku prax, pracuje s informačnými technológiami, v súlade so zásadami administratívy a s právnymi predpismi, ktoré sa týkajú výkonu praxe zubného lekára. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Absolvent študijného programu zubné lekárstvo má vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré ho oprávňujú na výkon zdravotníckeho povolania – zubný lekár, na prípravu ktorého je zameraný študijný program, ktorý absolvoval. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.

Absolventi študijných programov lekárskej fakulty získajú primerané vedomosti v súlade so „Štandardmi vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckych povolaniach lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, optometrista a nutričný terapeut“ (Príloha č. 2 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z., platná od 1.1.2021).

Vedomosti
Absolvent I. stupňa študijného programu fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom, ktorý disponuje vedomosťami o právnych predpisoch a používa odbornú terminológiu. Je schopný spracúvať a vyhodnocovať údaje, ktoré získa pri výkone zdravotníckeho povolania. Disponuje komunikačnými zručnosťami a vedomosťami z oblasti psychológie a etiky. Ovláda základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyzioterapii.

Zručnosti
Absolvent má praktické zručnosti a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru fyzioterapia na úrovni syntézy, ktoré slúžia ako základ pre prax a výskum. Vykonáva techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, základné balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kineziológiu a poradenskú a výchovnú činnosť. Absolvent disponuje schopnosťou prezentovať rôznym druhom poslucháčstva problémy a ich riešenia. Efektívne pracuje ako člen tímu a riadi kolektív na primeranom stupni riadenia. Je schopný spracúvať a vyhodnocovať údaje, ktoré získa pri výkone povolania.

Kompetencie
Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, v prevencii, v primárnej, sekundárnej, terciárnej a kvartérnej a následnej zdravotnej starostlivosti. Identifikuje a uplatňuje morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru. Samostatne navrhuje a realizuje riešenia metodických, odborných alebo praktických problémov v povolaní fyzioterapeuta.

Absolvent má vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré ho oprávňujú na výkon zdravotníckeho povolania – fyzioterapeut na prípravu ktorého je zameraný študijný program, ktorý absolvoval. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.

Vedomosti
Absolvent študijného programu laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v čase ukončenia študijného programu získava primerané vedomosti:

 • z biochémie, fyziológie a patológie človeka, ktoré umožňujú pochopiť funkciu a metabolizmus organizmu v zdraví i chorobe,
 • o pravidlách správneho odberu, evidencie, príjmu, spracovania, uchovania a likvidácie biologického materiálu rôzneho druhu,
 • o princípoch jednotlivých laboratórnych vyšetrení,
 • disponuje vedomosťami o právnych predpisoch a používa odbornú terminológiu,
 • o postupe laboratórnych vyšetrení podľa štandardných analytických metód a o fyziologických hodnotách stanovených parametrov,
 • z oblasti psychológie a etiky.

Zručnosti
Absolvent má praktické zručnosti z kľúčovej oblasti odboru na úrovni syntézy, ktoré slúžia ako základ pre prax a výskum. Získa odbornú spôsobilosť na samostatné vykonávanie odborných pracovných činností v laboratórnych vyšetrovacích metódach a vzdelávaciu, výchovnú a výskumnú činnosť, ktoré zodpovedajú obsahu a rozsahu získaného vzdelania. Nadobudnuté zručnosti a klinické skúsenosti získal v spoločných vyšetrovacích a diagnostických zložkách pod odborným dohľadom zdravotníckych laborantov alebo lekárov odborne spôsobilých na výkon špecializovaných pracovných činností v príslušnom špecializačnom odbore. Je schopný spracúvať a vyhodnocovať údaje, ktoré získa pri výkone zdravotníckeho laboranta. Disponuje komunikačnými zručnosťami, navrhuje a realizuje riešenia metodických, odborných alebo praktických problémov v povolaní.

Kompetencie
Absolvent je schopný a oprávnený vykonávať samostatne rozsah činností v povolaní, ktoré sú dané zvoleným absolvovaným študijným programom. Získaná kvalifikácia je v súlade so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania. Absolvent disponuje schopnosťou prezentovať problémy a ich riešenia, efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. Identifikuje a uplatňuje morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru.

Absolvent má vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré ho oprávňujú na výkon zdravotníckeho povolania – zdravotnícky laborant, na prípravu ktorého je zameraný študijný program, ktorý absolvoval. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.

Vedomosti
Absolvent získa všeobecné vedomosti na úrovni analýzy a syntézy zo študijného odboru, ktorý v sebe integruje poznatky ošetrovateľskej vedy, biomedicínskych vied, behaviorálnych, spoločenských vied a vied o človeku. Z príslušných vedných odborov identifikuje základný pojmový aparát, pomocou ktorého opisuje orgány a systémy zdravého a chorého človeka z hľadiska anatomického, fyziologického, patofyziologického a klinického, zaoberajúcimi sa jeho psychickými procesmi a vlastnosťami, vplyvmi sociálneho a kultúrneho prostredia, ako aj jeho spiritualitou, vierou a svetonázorom. Vyvodzuje závery a súvislosti medzi nimi v kontexte ošetrovateľskej starostlivosti. Vysvetľuje právne a etické normy, ktoré sú potrebné na výkon ošetrovateľského povolania.

Zručnosti
Absolvent nadobudne odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností. Modifikuje všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov a aplikuje postupy, metódy a prostriedky v súlade so štandardami a normami vykonávanej profesie. Aplikovaním metódy ošetrovateľského a edukačného procesu udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav jednotlivca, rodiny, komunity a obyvateľstva v životných situáciách vyžadujúcich komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť. Získava ich aktívnu účasť v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti počas choroby a zomierania. Poskytuje starostlivosť holistickým spôsobom a zachováva ľudskú dôstojnosť. Aplikuje odbornú ošetrovateľskú prax založenú na dôkazoch. Kontinuálne rozvíja svoje klinické a komunikačné zručnosti, využíva informačné technológie v ošetrovateľskej praxi. Analyzuje a rieši etické problémy na úrovni zvládnutia teoretických základov študijného odboru, východiskových poznatkov parciálnych disciplín patriacich do týchto oblastí. Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v rámci posudzovania potrieb pacientov, plánovania, poskytovania a dokumentovania ošetrovateľskej starostlivosti. Vyznačuje sa autonómiou a zodpovednosťou pri vykonávaní komplexného a systematického hodnotenia a použitím nástrojov vhodných pre jednotlivcom, rodiny i komunity pričom zohľadní príslušné fyzické, sociálne, kultúrne, psychologické, duchovné a environmentálne faktory. Uvedomuje si, že kvalita života a well-being jednotlivca sa dosahuje prostredníctvom kombinovaných zdrojov a činnosti všetkých členov tímu. Absolvent efektívne, samostatne a kriticky vyhodnocuje potrebu ošetrovateľskej starostlivosti v meniacom sa prostredí ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti a vo vzájomnej spolupráci s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi. Zabezpečuje jej kvalitu v súlade s právnymi predpismi, etickými princípmi a právami pacientov. Praktizuje zásady ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Pri poskytovaní starostlivosti pracuje samostatne v rozsahu svojich kompetencií, dodržiava štandardy a postupy pri ošetrovateľských výkonoch, pravidlá bezpečnej starostlivosti. Absolvent dodržiava organizačné aspekty práce v interdisciplinárnom tíme.

Kompetencie
Absolvent na základe analytického, kritického a koncepčného myslenia identifikuje a prakticky rieši odborné problémy v ošetrovateľskej praxi. Má schopnosť vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, ktoré sú podporené tvorivým, flexibilným a kritickým myslením. Absolvent prezentuje základy vedeckej práce v odbore a spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií.

Absolvent má vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré ho oprávňujú na výkon zdravotníckeho povolania – sestra. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.

Absolvent verejného zdravotníctva (I. stupeň) má teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo všeobecných a preventívnych medicínskych odborov, ktoré bude využívať v podpore a ochraňovaní zdravia, v prevencii vzniku chorôb, vo vzdelávaní a motivovaní k zdravému spôsobu života jednotlivca, rodiny, komunity a celej spoločnosti.

Vedomosti
Absolvent:

 • má základné poznatky z biomedicínskych a klinických odborov, ošetrovateľstva a odbornej terminológie, zdôvodňuje vymedzené ošetrovateľské, preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy,
 • ovláda právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,
 • má poznatky z psychológie a sociológie, profesionálne zamerané zásady a spôsoby komunikácie v profesionálnej činnosti,
 • ovláda zásady zdravotníckej etiky,
 • ovláda základy informatiky, štatistiky a vedeckej práce vo svojom odbore, ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií,
 • ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá mu umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre.

Zručnosti
Absolvent:

 • aplikuje poznatky z epidemiológie a hygieny s dôrazom na pochopenie syntézy jednoty organizmu a prostredia v zdraví a chorobe, ovláda zber, spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov hygienicko-epidemiologických činností a štúdií,
 • uplatňuje základy zdravotníckej informatiky a štatistiky v praxi aj výskume,
 • zdôvodňuje vymedzené ošetrovateľské, preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy,
 • zdôvodňuje a aplikuje použitie epidemiologických metód, metód procesu ochrany a podpory zdravia z právnych predpisov v terénnej praxi,
 • interpretuje a následne aplikuje právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,
 • navrhuje proces, metódy, formy a prostriedky výchovy k zdraviu zamerané na formovanie zdravého spôsobu života,
 • podieľa sa na riešení problematiky nozokomiálnych infekcií, dezinfekcie a sterilizácie, rezistencie na ATB v nemocničnom zariadení a v komunite,
 • je schopný organizovať si vlastné vzdelávanie a výskum, udržuje kontakt s novými poznatkami vo svojom odbore a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji.

Kompetencie
Absolvent verejného zdravotníctva má po ukončení I. stupňa štúdia kompetencie na:

 • vykonávanie štátneho zdravotného dozoru na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
 • vykonávanie epidemiologického dohľadu nad infekčnými aj chronickými ochoreniami a z neho vyplývajúce odborné činnosti,
 • vykonávanie aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovanie sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotno-výchovných projektov,
 • navrhovanie a vykonávanie základných opatrení, ktoré prispievajú ku kvalite a bezpečnosti pacienta a pracovníka v zdravotníckej a zdravotnej starostlivosti,
 • prácu s údajmi, ich uloženie a základné štatistické analýzy s následnou odbornou interpretáciou,
 • permanentne získavanie najnovších poznatkov, ktoré aktívne prenáša do praxe.

Absolvent študijného programu je pri výkone svojej profesie nezávislý a zohľadňuje moderné trendy teórie a praxe vo verejnom zdravotníctve. Absolvent má vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré ho oprávňujú na výkon zdravotníckeho povolania – verejný zdravotník. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.

Absolventi študijných programov lekárskej fakulty získajú primerané vedomosti v súlade so „Štandardmi vzdelávania na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckych povolaniach lekár, zubný lekár, farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, optometrista a nutričný terapeut“ (Príloha č. 2 nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z., platná od 1.1.2021).

Vedomosti
Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru na úrovni hodnotenia. Vymedzuje podstatné súvislosti, princípy a teórie odboru zdravotnícke vedy, s aplikáciou v procese zdravotnej starostlivosti a manažmentu, sociálno-zdravotnej politiky štátu. Absolvent disponuje a primerane využíva poznatky z interdisciplinárnych disciplín psychológie, fyziky, biochémie, biotechnológie, biológie, etiky a komunikácie. Má základné vedomosti z bioinformatiky a štatistiky, ktorú využíva v rozhodovacích procesoch a pri vedení zdravotníckej dokumentácie.

Zručnosti
Absolvent je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, ktorý ovláda vyšetrovacie, liečebné postupy a metódy. Vykonáva vysokošpecializované techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, náročné fyzioterapeutické a balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kineziológiu. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Dodržiava etické princípy svojej profesie. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky svojej tvorby pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri práci a komunikácii v meniacom sa prostredí. Má schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu.

Kompetencie
Absolvent II. stupňa štúdia študijného programu fyzioterapia je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Má predpoklady pre samostatnú vedecko-výskumnú činnosť a metodicko-organizačnú prácu v odbore a tvorivo sa podieľa na jeho rozvoji. Vie tvorivo pracovať v tíme a má príslušné riadiace schopnosti.

Absolvent má vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré ho oprávňujú na výkon zdravotníckeho povolania – fyzioterapeut. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.

Absolvent verejného zdravotníctva (II. stupeň štúdia) má teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré sú potrebné pri práci vo verejnom a súkromnom sektore v oblasti rozvoja, podpory a ochrany zdravia, pri plánovaní činností s dopadom na zdravie a v zdravotníckej administratíve.

Vedomosti
Absolvent:

 • má vedomosti v oblasti podpory a ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti, má základné poznatky z biomedicínskych a klinických odborov, ošetrovateľstva a odbornej terminológie,
 • má vedomosti v oblasti klinickej epidemiológie, medicíne založenej na dôkazoch,
 • má vedomosti v oblasti vedy, komunikuje na profesionálnej úrovni vo svojom odbore, ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre, je schopný organizovať si vlastné vzdelávanie a výskum,
 • ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore a ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií,
 • ovláda právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,
 • má vedomosti v oblasti podpory a ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti.

Zručnosti
Absolvent verejného zdravotníctva:

 • aplikuje právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky,
 • hodnotí ukazovatele zdravia a následne navrhuje riešenia na zlepšenie, objektivizuje fyzikálne, chemické a biologické faktory životného a pracovného prostredia,
 • definuje a dodržiava zdravotnícku etiku, základy metodológie v praxi a výskume a medicínsku informatiku a štatistiku, zdôvodňuje vymedzené ošetrovateľské, preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy,
 • vykonáva manažment kvality a manažment ľudských zdrojov,
 • definuje a analyzuje problematiku nozokomiálnych infekcií, dezinfekcie a sterilizácie, rezistencie na ATB v nemocničnom zariadení a v komunite,
 • posudzuje a vyhodnocuje riziká a zdravotné potreby komunity (pracoviska, podniku),
 • má vedomosti v oblasti vedy, analyzuje a interpretuje štatistické údaje, vie použiť štatistické spracovanie údajov na univariantnej, bivariantnej a multivariantnej úrovni,
 • komunikuje na profesionálnej úrovni vo svojom odbore, ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá umožní orientáciu v zahraničnej odbornej literatúre, je schopný organizovať si vlastné vzdelávanie a výskum,
 • je schopný permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať a aktívne prenášať získané poznatky do praxe,
 • ovláda základy vedeckej práce vo svojom odbore a ovláda spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií,
 • diskutuje a prezentuje rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia, je schopný porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problému,
 • oboznamuje sa s novými poznatkami vo svojom odbore a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji,
 • diskutuje a prezentuje rôznym spôsobom odborné problémy a ich riešenia.

Kompetencie
Absolvent verejného zdravotníctva má kompetencie na:

 • vykonávanie štátneho zdravotného dozoru na úseku životného a pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a ochrany zdravých životných a pracovných podmienok detí a mládeže, na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
 • vykonávanie epidemiologického dohľadu a z neho vyplývajúce odborné činnosti,
 • vykonávanie aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej zdravotnej politiky a zúčastňovať sa na plnení cieľov programov podpory zdravia a zdravotno-výchovných projektov,
 • plánovanie činností súvisiacich s dopadom na zdravie,
 • vykonávanie expertíznych činností, analýz zdravotného stavu populácie a príčin jeho zmien, poradenstva,
 • vykonávanie zdravotníckej administratívy,
 • vedenie procesov kontinuálneho zvyšovania kvality poskytovaných služieb v zdravotníctve,
 • podporovanie vzdelávania a výskumnej činnosti.

Absolvent študijného programu verejné zdravotníctvo má vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré ho oprávňujú na výkon zdravotníckeho povolania – verejný zdravotník, na prípravu ktorého je zameraný študijný program, ktorý absolvoval. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.


Študuj na UPJŠ