UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Informácie pre záujemcov o štúdium

Študijné programy a odbory


Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022 pre uchádzačov o bakalárske, magisterské a doktorské štúdium


Uznanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu
Prijatie na štúdium formou prestupu
Pravidlá uznávania absolvovaných predmetov
Štatistické prehľady
- Záujem uchádzačov o jednotlivé študijné programy
- Úspešnosť štúdia
- Počty študentov ku 31.10. daného roka
- Počet absolventov ku 31. decembru kalendárneho roka
Návod k vytvoreniu elektronickej prihlášky
Pomoc uchádzačom so špecifickými potrebami
Elektronická prihláška
(podporované internetové prehliadače sú Internet Explorer a Mozilla Firefox)


Príprava na prijímacie skúšky z biológie a chémie

Posledná aktualizácia: 07.04.2021