UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Informácie pre záujemcov o štúdium

Študijné programy a odbory

Prijímacie konanie na akademický rok 2019/2020 pre uchádzačov o bakalárske, magisterské a doktorské štúdium

Prijímacie konanie na akademický rok 2018/2019 pre uchádzačov o bakalárske, magisterské a doktorské štúdium

Prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018 pre uchádzačov o bakalárske, magisterské a doktorské štúdium

Uznanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu
Prijatie na štúdium formou prestupu
Pravidlá uznávania absolvovaných predmetov
Štatistické prehľady
- Záujem uchádzačov o jednotlivé študijné programy
- Úspešnosť štúdia
- Počty študentov ku 31.10. daného roka
- Počet absolventov ku 31. decembru kalendárneho roka
Návod k vytvoreniu elektronickej prihlášky
Pomoc uchádzačom so špecifickými potrebami
Elektronická prihláška
(podporované internetové prehliadače sú Internet Explorer a Mozilla Firefox)

Prijímacie konanie na akademický rok 2018/2019 pre uchádzačov o doktorandské štúdium

  • II. kolo prijímacieho konania: oznamzoznam tém (aktualizované: 8.8.2018)
  • Termíny prijímacích skúšok

Príprava na prijímacie skúšky z biológie a chémie

Posledná aktualizácia: 08.08.2018