UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Informácie pre záujemcov o štúdium

UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta zverejňuje podrobné informácie pre záujemcov o štúdium, vrátane informácií o Akreditovaných študijných programoch, Profile absolventov a ich uplatnení. Pre každý akademický rok sú aktualizované Podmienky prijatia na štúdium. Pozornosť je venovaná aj študentom so špecifickými potrebami, predovšetkým v rámci činnosti Univerzitného poradenského centra (UNIPOC), ktoré ponúka aj poradenstvo právne, psychologické a kuriérove. Zaujímavá je aj jedinečná ponuka Certifikovaných interdisciplinárnych kurzov (CIK), absolvovanie ktorých zvyšuje atraktivitu absolventov medzi zamestnávateľmi. Na fakulte pracujú študentské spolky a záujmové združenia, do činnosti ktorých sa môžu študenti zapojiť.

Pre jednotlivé študijné programy sú jasne špecifikované požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu, ktorý zodpovedá úrovni kvalifikačného rámca. Prijímacie konanie je spoľahlivé, spravodlivé a transparentné, k čomu prispieva aj skutočnosť, že pre všetky študijné programy boli knižne vydané kompletné zoznamy otázok, z ktorých sú náhodne vyberané otázky na prijímacích skúškach. Testy sú vyhodnocované skenovaním a výsledky majú uchádzači takmer bezprostredne po testoch.

Posledná aktualizácia: 13.12.2021