Prejsť na obsah

Študentská vedecká odborná činnosť

1minút, 9sekúnd

Výchova študentov k vedeckej práci patrí medzi prioritné úlohy vyjadrené aj v Dlhodobom zámere UPJŠ LF. Na UPJŠ LF sú k naplneniu tohto cieľa vhodné podmienky. Tradícia fakultných kôl Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) je na fakulte bohatá a má dlhoročnú tradíciu. Zvyčajne je prehliadka prác rozdelená do dvoch sekcií: klinickej a predklinickej. Víťazi fakultného kola sa zúčastňujú celoštátnych i medzinárodných súťaži, kde dosahujú výborné výsledky. V posledných rokoch sa však fakultnej prehliadky súťažných prác zúčastňuje veľmi málo študentov, čo pravdepodobne súvisí s obmedzením kontaktnej výučby v čase pandémie. Vedenie fakulty podporuje vedeckovýskumnú činnosť svojich študentov aj prostredníctvom Grantového systému a podporou pomocných vedeckých síl.

Výraznou motiváciou pre najlepších študentov UPJŠ LF sú napríklad: „Výročná cena rektora,“ „Výročná cena dekana,“ cena za najlepšiu záverečnú prácu a motivačné štipendium, ktoré sú udeľované nielen za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia, ale aj za publikačné aktivity študentov, reprezentáciu UPJŠ LF nielen na medzinárodných vedeckých/odborných konferenciách ale aj v športe, či kultúre.


Študuj na UPJŠ