Prejsť na obsah

Doplňujúca skúška

0minút, 42sekúnd

Doplňujúca skúška je skúška, ktorá slúži na uznanie dokladu o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania vydaného v treťom štáte.

Náležitosti a postup pri vykonaní doplňujúcej skúšky upravuje §18a zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých predpisov a vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 30/2018 z 30. januára 2018 o doplňujúcej skúške.

Termíny konania doplňujúcej skúšky pre jednotlivé zdravotnícke povolania na nasledujúci kalendárny rok zverejňuje Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na webovom sídle Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

Informácie k doplňujúcej skúške


Študuj na UPJŠ