Prejsť na obsah

Vedecké projekty riešené na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte

0minút, 55sekúnd

Na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte je každoročne riešených v priemere 30 projektov základného, respektíve aplikovaného výskumu, vrátane projektov pre prípravu a skvalitnenie študijných materiálov. Okrem projektov podporovaných grantovými schémami ministerstiev SR sú realizované aj zahraničné projekty. Zamestnanci sa aktívne uchádzajú aj o projekty v rámci výskumného programu EÚ Horizon 2020. Sumárny prehľad riešených projektov je v nasledujúcej tabuľke. Bližšie informácie poskytujú Správy o vedeckovýskumnej činnosti.

Výsledky dosiahnuté pri riešení projektov zamestnanci úspešne publikujú predovšetkým v zahraničných karentovaných časopisoch, o kvalite ktorých svedčí aj rastúci počet citácií evidovaných v databázach Web of Science, respektíve Scopus, čo dokumentuje tabuľka. Kompletný prehľad poskytuje UK UPJŠ v časti Katalóg EPC UPJŠ, respektíve priamo medzinárodné databázy evidencie publikačnej činnosti napr. Web of Science, Scopus.


Študuj na UPJŠ