UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Vedecké projekty riešené na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte

Na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte je každoročne riešených v priemere 30 projektov základného, respektíve aplikovaného výskumu, vrátane projektov pre prípravu a skvalitnenie študijných materiálov. Okrem projektov podporovaných grantovými schémami ministerstiev SR sú realizované aj zahraničné projekty. Zamestnanci sa aktívne uchádzajú aj o projekty v rámci výskumného programu EÚ Horizon 2020. Sumárny prehľad riešených projektov je v nasledujúcej tabuľke. Bližšie informácie poskytujú Správy o vedeckovýskumnej činnosti.

Typ projektu

Rok začatia riešenia projektu

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

APVV

4

6

3

3

2

2

 

VEGA

10

14

10

7

9

12

 

KEGA

4

7

3

5

2

2

 

VVGS

0

4

1

11

7

9

 

OP II

-

-

-

-

2

1

 

Iné zahraničné

3

2

3

5

2

2

 

Iné domáce

0

0

0

2

3

1

 

 

Výsledky dosiahnuté pri riešení projektov zamestnanci úspešne publikujú predovšetkým v zahraničných karentovaných časopisoch, o kvalite ktorých svedčí aj rastúci počet citácií evidovaných v databázach Web of Science, respektíve Scopus, čo dokumentuje tabuľka. Kompletný prehľad poskytuje UK UPJŠ v časti Katalóg EPC UPJŠ, respektíve priamo medzinárodné databázy evidencie publikačnej činnosti napr. Web of Science, Scopus.

Typ publikácie

Rok publikovania (údaje k marcu nasledujúceho roka)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

AAA/AAB

0/1

3/2

1/7

5/1

1/4

0/6

 

ABC/ABD

12/10

5/2

5/14

9/1

14/10

5/7

 

ACB

10

5

10

6

5

7

 

ADC/ADD

103/2

76/2

89/2

116/0

104/1

132/2

 

ADE/ADF

34/102

44/122

49/138

34/139

49/143

40/119

 

ADM/ADN

31/11

38/6

36/0

60/6

42/6

54/23

 

AGJ

0

1

1

0

2

1

 

Citácie WoS/Scopus

1617

2062

2036

2618

2698

3908

 

Citácie spolu

1855

2272

2226

2888

2920

4013

 

 

Posledná aktualizácia: 29.11.2021