UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Mobilitné programy, aktuálne výzvy a letné školy

Aktuálne výzvy

Letné školy

Česko

Dánsko

Estónsko

Francúzsko

Grécko

Chorvátsko

Litva

Rusko

Turecko

 

O programoch

Národný štipendijný program

Národný štipendijný program slúži na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov. Národný štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia v zahraničí. 

Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl, výskumní a umeleckí pracovníci SAV, ktorí sú majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.
www.scholarships.sk


Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní predstavuje bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia je financovaná rovnakým dielom zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo Rakúskej republiky.
www.aktion.saia.sk


CEEPUS

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe.

V súčasnosti sa programu aktívne zúčastňujú Albánsko, Bosna a  Hercegovina,  Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko. Národnou kanceláriou programu CEEPUS v SR je SAIA, n. o.
ceepus.saia.sk


Štipendijný program EHP Slovensko

Štipendijný program EHP Slovensko je jeden z programov financovaných z Grantov EHP a Nórskych Grantov na Slovensku a predstavuje nástroj na zvýšenie mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl a na rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov medzi vysokými a strednými školami na Slovensku a partnerskými organizáciami v donorských štátoch Nórsku, Islande a Lichtenštajnsku. Štipendijný program EHP Slovensko je financovaný z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správcom programu je SAIA, n. o.


Medzinárodný vyšehradský fond

Vyšehradský fond je medzinárodná organizácia so sídlom v Bratislave založená vládami krajín Vyšehradskej skupiny (V4). Hlavným cieľom fondu je podpora spolupráce medzi krajinami V4 prostredníctvom spoločných kultúrnych, vedeckých a vzdelávacích projektov, výmenných pobytov mládeže, cezhraničnej spolupráce a turizmom.
• visegradfund.org

 

Posledná aktualizácia: 04.06.2020