UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Mobilitné programy, štipendiá a granty

Erasmus+

 

Prehľad štipendií a grantov DAAD do Nemecka na akademický rok 2021/2022 

 

Medzinárodný vyšehradský fond

Vyšehradský fond je medzinárodná organizácia so sídlom v Bratislave založená vládami krajín Vyšehradskej skupiny (V4). Hlavným cieľom fondu je podpora spolupráce medzi krajinami V4 prostredníctvom spoločných kultúrnych, vedeckých a vzdelávacích projektov, výmenných pobytov mládeže, cezhraničnej spolupráce a turizmom.

 

Vyšehradsko-taiwanské štipendium

Vyšehradsko-taiwanské štipendium zabezpečuje univerzitné štúdium a výskum na taiwanských univerzitách prostredníctvom finančnej podpory doktorandských študentov, doktorský a postdoktorandských výskumníkov, ktorí sú obyvateľmi krajín V4.

 

V4 Gen Mini-granty

Nový V4 Gen Minigrant podporuje krátkodobú mobilitu mladých ľudí vo veku od 14 do 30 rokov. Cieľom tohto grantu je budovať demokratické hodnoty, občiansku participáciu a cezhraničný dialóg.

 

Národný štipendijný program (SAIA)

Národný štipendijný program slúži na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov. Národný štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia v zahraničí. 

Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl, výskumní a umeleckí pracovníci SAV, ktorí sú majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

Uzávierky na predkladanie žiadostí:

 

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní (SAIA)

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní predstavuje bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia je financovaná rovnakým dielom zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo Rakúskej republiky.

 

CEEPUS (SAIA)

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe.

V súčasnosti sa programu aktívne zúčastňujú Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko. Národnou kanceláriou programu CEEPUS v SR je SAIA, n. o.

 

Ďalšie štipendiá a granty

Posledná aktualizácia: 13.09.2022