Prejsť na obsah

Úspešní absolventi

7minút, 24sekúnd

Docent Igor Kozák (nar. 1971, promoval v r. 1995) je expert v terapii ochorení sietnice, zadného segmentu oka a degenerácii makuly. Jeho špičkovú kariéru naštartovalo úspešné štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Po ukončení štúdia všeobecného lekárstva  pracoval najprv ako odborný asistent na Očnej klinike Lekárskej fakulty UPJŠ a FNsP v Košiciach. V rámci doktorandského štúdia sa v spolupráci s Chirurgickou klinikou Univerzity veterinárneho lekárstva venoval chemickým poraneniam oka a možnostiam ich chirurgickej liečby. Už počas štúdia publikoval v medzinárodných časopisoch články z oblasti refrakčnej chirurgie a regenerácie rohovky.

Krátko po obhájení titulu PhD. odišiel na špecializačné školenie zamerané na ochorenia a chirurgickú liečbu na Shiley Eye Center na University of California San Diego v USA a po absolvovaní ďalšieho fellowshipu začal pôsobiť na tamojšej univerzite. Zaviedol do praxe topickú anestéziu pri podávaní intravitreálnych injekcií a ako prvý autor popísal degeneratívne zmeny sietnice tzv. neuroretinal degeneration u pacientov s imunokompresiou. Stal sa priekopníkom v oblasti ochorení sietnice a vnutroočných zápalov, laserovej liečby v oftalmológii, zobrazovacích metód (imaging) a retinálnej farmakológie (drug delivery), pričom sa zaslúžil o zavedenie navigačnej laserovej liečby sietnice ako jednej z najprogresívnejších laserových metód v súčasnosti. Následne pracoval v kráľovskej očnej nemocnici v Rijade v Saudskej Arábii, kde mal na starosti špecializáciu atestovaných lekárov. V súčasnosti pôsobí docent Kozák ako primár centra Moorfields Eye Hospital v Spojených Arabských Emirátoch a popri liečbe pacientov sa venuje výskumu diabetickej retinopatie.

Doc. MUDr. Igor Kozák, PhD., MAS aktívne prednáša na medzinárodných zjazdoch. Pôsobí v redakčných radách viacerých odborných oftalmologických časopisov, je recenzentom vyše 60 vedeckých časopisov a posudzovateľom vedeckých grantov mnohých inštitúcií, vrátane National Institutes of Health. Je autor šiestich kníh a ôsmich kapitol v popredných učebniciach v očnom lekárstve. Celkovo publikoval už dve stovky článkov vo svetových očných časopisoch, vrátane dvoch príspevkov v časopise Nature. Je zástancom tesnej väzby klinickej prace, akademickej medicíny a výskumu.


Profesor Martin Maršala (nar. 1961, promoval v r. 1986) vyštudoval Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach a bezprostredne po promócii v roku 1986 sa ešte počas absolvovania základnej vojenskej služby na Vysokej vojenskej leteckej škole začal venovať vedeckej práci. Následne pôsobil ako chirurg na II. chirurgickej klinike UPJŠ LF a Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice a súčasne sa venoval výskumu ischémie miechy na Neurobiologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Košiciach, ktorý zakladal jeho otec profesor Jozef Maršala.

V roku 1991 získal výskumný grant od Amerického národného inštitútu zdravia v deväťdesiatich rokoch určeného pre pracovníkov z východnej Európy a vo svojom výskume mohol pokračovať na Kalifornskej univerzite v San Diegu pod vedením vynikajúceho odborníka Tonyho Yaksha. Po ukončení grantu spojeného s pôsobením na anestéziologickom oddelení ostal na Kalifornskej univerzite pôsobiť ako jej stály pracovník, kde vedie špičkové laboratórium zaoberajúce sa výskumom dôsledkov ishemického poškodenia miechy a rôznych možností liečby tohto zdravotného problému, predovšetkým  s využitím zárodočných kmeňových buniek.

Prof. MUDr. Martin Maršala, PhD. má aktívnu publikačnú činnosť a prednáša nielen po celých Spojených štátoch, ale aj v Kanade, Japonsku a v európskych krajinách.


Docent Michal Mokrý (nar. 1982, promoval v r. 2007) vynikal počas štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach prospechom, i záujmom o vedeckú prácu. Venoval sa študentskej vedeckej odbornej činnosti, pričom mal rozsiahlu publikačnú činnosť, vrátane publikovania v karentovaných časopisoch. Ako študent 6. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo získal ocenenie Študentská osobnosť Slovenska za lekárske vedy a farmáciu.

Ešte pred ukončením štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ mal možnosť pôsobiť na Utrecht University v Holandsku, kde neskôr absolvoval aj svoje doktorandské štúdium. V súčasnosti pracuje na tamojšej pediatrickej klinike a v rámci výskumnej činnosti sa zameriava na črevné zápaly. Je spoluautorom desiatok publikácií, vrátane článkov v časopise Cell, Nature, Nature Methods, Cell Stem Cell, Cell Reports, Immunity, EMBO journal, Nucleic Acids Research, Gastroenterology.


Doktor MUDr. Pavel Oravec (nar. 1972, promoval v r. 1996) pôsobí ako pneumológ a je prezidentom Slovenskej lekárskej komory.

Po absolvovaní štúdia všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ pôsobil v rokoch 1996-2014 v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy ako lekár na oddelení pneumológie a ftizeológie. Následne pracoval dva roky v Sanatóriu Tatranská Kotlina, n.o. ako námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť a neskôr ho viedol ako riaditeľ.

Jeho ďalšie zdravotnícke uplatnenie bolo v pľúcnej ambulancii v NsP Karviná-Ráj v Českej republike a od roku 2019 sa venuje pacientom ako lekár v pneumologickej a ftizeologickej ambulancii v Kežmarku.

MUDr. Pavel Oravec bol v rokoch 2011-2016 podpredsedom Lekárskeho odborového združenia. V rokoch 2012- 2015 pôsobil ako 1. viceprezident Európskej federácia lekárov- zamestnancov (FEMS) so sídlom v Bruseli. V rokoch 2014- 2021 bol predsedom Zahraničného výboru Slovenskej lekárskej komory a od roku 2021 stojí na čele Slovenskej lekárskej komory ako jej prezident.


Doktor Richard Raši (nar. 1971, promoval v r. 1995)sa po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach profesionálne presadil ako traumatológ a neskôr aj ako politik. Jeho zdravotnícka profesia je spätá s Univerzitnou nemocnicou L. Pastuera Košice, kde od roku 1995 ako lekár pôsobí na Klinike úrazovej chirurgie.

V rokoch 2004 – 2007 vykonával funkciu námestníka riaditeľa pre chirurgické odbory v UNLP Košice a následne viedol ako riaditeľ dva roky Univerzitnú nemocnicu Bratislava. V rokoch 2008–2010 stál ako minister na čele rezortu Ministerstva zdravotníctva SR.

V ďalších rokoch bol poslancom Národnej rady SR a predsedom zdravotníckeho / mandátového a imunitného výboru NR SR. V rokoch 2010 – 2018 zastával funkciu primátora mesta Košice a v nasledujúcich dvoch rokoch bol podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu. Od roku 2020 je poslancom Národnej rady SR, pričom bol predsedom výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a členom zdravotníckeho výboru NR SR.

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH sa popri svojej politickej kariére v zdravotníckej oblasti naďalej venuje aj traumatológii a je známy svojim humorom a ľudským prístupom.


Docentka Silvia Timková (nar. 1974, promovala v r. 1998) po ukončení štúdia zubného lekárstva s vynikajúcim prospechom a získaní diplomu na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach začala pôsobiť ako zubná lekárka v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice. Súčasne pôsobí na Lekárskej fakulte ako docentka a vyučuje slovenských aj zahraničných študentov.

V roku 2006 jej bola udelená vedecko- akademická hodnosť PhD. V roku 2014 získala na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava titul MHA a v roku 2022 jej bol na Lekárskej fakulte univerzity Komenského udelený titulu docenta v študijnom odbore zubné lekárstvo.

Doc. MUDr. Silvia Timková, PhD., MHA pôsobila v rokoch 2016 – 2022 na Lekárskej fakulte UPJŠ ako prodekanka pre študijný program zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom  jazyku. Od roku 2019 prednostkou 1. stomatologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice.

V roku 2016 jej Slovenská stomatologická spoločnosť udelila cenu za najlepšiu odbornú knižnú publikáciu v odbore stomatológia s názvom „Ochorenia jazyka“.


Študuj na UPJŠ