UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ústav lekárskej informatiky

Trieda SNP 1, 040 11  Košice English version
 

V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje Ústav lekárskej informatiky UPJŠ LF výučbu informatiky vo všetkých študijných odboroch. Vo vybraných študijných odboroch zabezpečuje výučbu informačných systémov určených pre zdravotníctvo a matematicko-štatistického spracovania medicínskych údajov.

Vedecko-výskumné aktivity ústavu sú zamerané na podporu elektronického vzdelávania, tvorbu multimediálnych diel, simulácií a virtuálnych pacientov, budovanie telemedicíny, využívanie videokonferenčných technológií, rozvoj metód video-analýzy pohybu človeka, matematicko-štatistické spracovanie experimentálnych údajov, rozvoj a prevádzku počítačovej siete, implementáciu informačných systémov a zavádzanie moderných informačných a komunikačných technológií do výskumných, pedagogických a klinických procesov realizovaných na fakulte. Ústav taktiež zabezpečuje spracovanie audio, video a fotografických diel.

Oznamy

09.02.2021
Výučba v letnom semestri akademického roka 2020/2021 začne dištančne. V tejto súvislosti preto žiadam všetkých študentov:
   Fyzioterapie (Mgr.) v predmete Biomedicínska štatistika vo fyzioterapii,
   Verejného zdravotníctva (Mgr.) v predmete Zdravotnícka a medicínska informatika vo VZ 2,
   Všeobecného lekárstva v predmete Medicínska informatika a
   Zubného lekárstva v predmete Medicínska informatika a štatistika 2,
aby sa prihlásili do tímu svojho predmetu a to prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (dostupné aj po prihlásení do MS Office 365, v ktorej pristupujete napr. k univerzitnej mailovej schránke).
Kód pre prihlásenie sa do tímu Vám bude doručený garantom predmetu do univerzitnej mailovej schránky. Návod ako postupovať pri prihlásení sa do tímu nájdete na stránke Služby IKT pre zamestnancov a študentov UPJŠ LF.
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
09.02.2021

Povinne voliteľný predmet Medicína založená na dôkazoch pre študijný program Všeobecné lekárstvo sa v letnom semestri akademického roka 2020/2021 pre nezáujem študentov (prihlásení dvaja študenti) vyučovať nebude.

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
08.01.2021
OPRAVNÉ TESTY
Študenti všetkých študijných odborov (Bc., Mgr., Dr.), ktorí neabsolvovali úspešne niektorý z testov počas zimného semestra (nezískali min. 60%) budú písať opravné testy 14.1.2021. Detailné informácie boli dotknutým študentom zaslané do ich univerzitných mailových schránok.
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
28.09.2020
Sumárny prehľad zmien vo výučbe v súvislosti s prerušením prezenčnej formy počas zimného semestra akademického roka 2020/2021 pre študentov:
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.

 


Posledná aktualizácia: 11.02.2021