UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ústav lekárskej informatiky

Trieda SNP 1, 040 11  Košice English version
 

V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje Ústav lekárskej informatiky UPJŠ LF výučbu informatiky vo všetkých študijných odboroch. Vo vybraných študijných odboroch zabezpečuje výučbu informačných systémov určených pre zdravotníctvo a matematicko-štatistického spracovania medicínskych údajov.

Vedecko-výskumné aktivity ústavu sú zamerané na podporu elektronického vzdelávania, tvorbu multimediálnych diel, simulácií a virtuálnych pacientov, budovanie telemedicíny, využívanie videokonferenčných technológií, rozvoj metód video-analýzy pohybu človeka, matematicko-štatistické spracovanie experimentálnych údajov, rozvoj a prevádzku počítačovej siete, implementáciu informačných systémov a zavádzanie moderných informačných a komunikačných technológií do výskumných, pedagogických a klinických procesov realizovaných na fakulte. Ústav taktiež zabezpečuje spracovanie audio, video a fotografických diel.

Oznamy

27.01.2020
Výučba výberového predmetu Medicína založená na dôkazoch pre študentov doktorského študijného programu Všeobecné lekárstvo sa v letnom semestri akademického roka 2019/2020 pre nezáujem študentov (zapísaný jeden študent) neuskutoční.
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
27.01.2020
Posledný náhradný termín opráv neúspešne absolvovaných testov z predmetu Medicínska informatika a štatistika 1 pre študentov doktorského študijného programu Zubné lekárstvo je
Utorok 04.02.2020 o 9.00 hod.
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
06.12.2019
AiS2 boli vypísané termíny záverečných skúšok z predmetu Nemocničný informačný systém pre študentov Všeobecného lekárstva. Študenti, ktorí splnili všetky požiadavky absolvovania praktických cvičení sa budú môcť prihlasovať na termíny skúšok od záverečného, t.j. 14. výučbového týždňa.
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.

 


Posledná aktualizácia: 27.01.2020