UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ústav lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny

Trieda SNP 1, 040 11  Košice English version
 

V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje Ústav lekárskej informatiky a simulátorovej medicíny UPJŠ LF výučbu informatiky vo všetkých študijných odboroch. Vo vybraných študijných odboroch zabezpečuje výučbu informačných systémov určených pre oblasť zdravotníctva a matematicko-štatistického spracovania medicínskych údajov.

Vedecko-výskumné aktivity ústavu sú zamerané na podporu elektronického vzdelávania, tvorbu multimediálnych diel, simulácií a virtuálnych pacientov, budovanie telemedicíny, využívanie videokonferenčných technológií, rozvoj metód video-analýzy pohybu človeka, matematicko-štatistické spracovanie experimentálnych údajov, rozvoj a prevádzku počítačovej siete, implementáciu informačných systémov a zavádzanie moderných informačných a komunikačných technológií do výskumných, pedagogických a klinických procesov realizovaných na fakulte. Ústav taktiež zabezpečuje spracovanie audio, video a fotografických diel.

Oznamy

07.07.2022

Študenti, ktorí splnili podmienky pre absolvovanie zapísaného predmetu končiaceho skúškou, ale ju neabsolvovali úspešne počas skúškového obdobia môžu využiť augustový termín 25.8.2022. Na skúšku je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom AiS2.

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
09.02.2022

Výberový predmet Bioštatistika pre študijný program Všeobecné lekárstvo sa v letnom semestri akademického roka 2021/2022 pre nezáujem študentov (prihlásený jeden študent) vyučovať nebude.

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.

 


Posledná aktualizácia: 07.07.2022