UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ústav lekárskej informatiky

Trieda SNP 1, 040 11  Košice English version
 

V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje Ústav lekárskej informatiky UPJŠ LF výučbu informatiky vo všetkých študijných odboroch. Vo vybraných študijných odboroch zabezpečuje výučbu informačných systémov určených pre zdravotníctvo a matematicko-štatistického spracovania medicínskych údajov.

Vedecko-výskumné aktivity ústavu sú zamerané na podporu elektronického vzdelávania, tvorbu multimediálnych diel, simulácií a virtuálnych pacientov, budovanie telemedicíny, využívanie videokonferenčných technológií, rozvoj metód video-analýzy pohybu človeka, matematicko-štatistické spracovanie experimentálnych údajov, rozvoj a prevádzku počítačovej siete, implementáciu informačných systémov a zavádzanie moderných informačných a komunikačných technológií do výskumných, pedagogických a klinických procesov realizovaných na fakulte. Ústav taktiež zabezpečuje spracovanie audio, video a fotografických diel.

Oznamy

06.09.2019
Výučba povinne voliteľného predmetu Nemocničný informačný systém pre študentov Všeobecného lekárstva bude v zimnom semestri akademického roka 2019/2020 zaradená do rozvrhu v stredu v čase od 16.45 hod. do 18.15 hod. Výučba bude prebiehať v jednej skupine a začne prvým cvičením v 3. výučbovom týždni, t.j. 2. októbra 2019.
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
20.06.2019
Posledný náhradný termín opráv neúspešne absolvovaných testov z predmetu Medicínska informatika  pre študentov doktorského študijného programu Všeobecné lekárstvo je 25.06.2019 o 8.00 hod.
Ing. Martina Habiňaková, PhD.
10.06.2019
Náhradný termín opráv neúspešne absolvovaných testov z predmetu Medicínska informatika  pre študentov doktorského študijného programu Všeobecné lekárstvo je 18.06.2019 o 8.00 hod.
Ing. Martina Habiňaková, PhD.
21.05.2019
Študenti doktorského študijného programu Všeobecné lekárstvo si môžu neúspešne absolvované testy z predmetu Medicínska informatika opraviť počas skúškového obdobia letného semestra akademického roka 2018/2019 v náhradnom termíne, ktorý je 28.05.2019 o 8.00 hod.
Ing. Martina Habiňaková, PhD.
28.04.2019
AiS2 boli vypísané termíny záverečných skúšok z predmetu Zdravotnícka a medicínska informatika vo verejnom zdravotníctve pre študentov magisterského študijného programu Verejné zdravotníctvo a z predmetu Medicínska informatika a štatistika pre študentov doktorského študijného programu Zubné lekárstvo. Študenti, ktorí splnili všetky požiadavky absolvovania praktických cvičení sa budú môcť prihlasovať na termíny skúšok od záverečného, t.j. 14. výučbového týždňa.
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
07.04.2019
Témy záverečných prác pre akademický rok 2019/2020, vypísané pre študentov doktorských a bakalárskych študijných programov boli aktualizované v AiS2. Študenti môžu záujem o výber témy záverečnej práce konzultovať s príslušným školiteľom.
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.

 


Posledná aktualizácia: 08.09.2019