Prejsť na obsah

Plnenie štandardov študijných programov

43minút, 52sekúnd

„Múdrosť minulosti – poznatky prítomnosti – vzdelanie budúcnosti.”

UPJŠ v súlade so svojím poslaním považuje vzdelávanie vo väzbe na najnovšie vedecké poznatky za svoju prioritu.

Základné krédo UPJŠ je premietnuté do Štatútu UPJŠEtického kódexu a Etického kódexu študenta UPJŠ. Tie sú úzko previazané na Zásady dobrej praxe vedeckého publikovania a Pravidlá posudzovania plagiátorstva a Zásadách správnej výskumnej praxe na UPJŠ.

Dodržiavanie príkazov a predpisov vydaných UPJŠ je kontrolované Disciplinárnou komisiou univerzity, ktorá sa riadi Disciplinárnym poriadkom UPJŠZákonom o vysokých školách (131/2002 §2)Študijným poriadkom UPJŠ pre I., II. a spojený I. a II. stupeň štúdiaŠtudijným poriadkom doktorandského štúdia.

Počet a štruktúra študijných programov je pravidelne monitorovaná na základe vybraných indikátorov kvality, ktorých vyhodnotenie je súčasťou hodnotiacich správ o kvalite vysokoškolského vzdelávania a tvorivej činnosti, spolu s vyhodnotením priebežného plnenia strategických cieľov aj v ostatných kľúčových oblastiach schváleného Dlhodobého zámeru rozvoja UPJŠ.

Dokumenty

Zákony


Preukázanie súladu študijných programov na UPJŠ so Štandardmi pre študijný program SAAVŠ


Návrh nového študijného programu a návrh úpravy študijného programu

V priebehu rokov 2021 a 2022 prebieha proces zosúlaďovania študijných programov v súlade Akreditačným poriadkom UPJŠ a štandardmi SAAVŠ. Vytváranie a poskytovanie študijných programov na UPJŠ je realizované na základe prijatých pravidiel Vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania (VSK) a na základe deklarovaného poslania a strategických cieľov v Dlhodobom zámere rozvoja UPJŠ. Podporu a rozvoj VSK, kvality výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo ďalšej tvorivej činnosti a kvality podporných činností univerzity koordinuje Rada pre vnútorné overovanie kvality. Kvalitu študijných programov na I., II. a spojenom I. a II. stupni zabezpečujú a overujú Rady študijných programov. Kvalitu študijných programov na III., doktorandskom, stupni zabezpečujú Odborové komisie študijných odborov. (Š 2.1, Š 2.2) Neoddeliteľnou súčasťou procesu zabezpečovania a overovania kvality študijných programov sú študenti, absolventi, ďalšie relevantné osoby a zamestnávatelia. (Š 2.3, Š 2.4.)

Štruktúra ponuky a obsahová náplň jednotlivých študijných programov, ktoré sú vždy priradené k študijnému odboru a stupňu vzdelávania, sú vytvárané vo väzbe na profil absolventov a v súlade s Vnútorným systémom zabezpečovania a overovania kvality na UPJŠ. Cieľom je sprehľadnenie a zjednodušenie vytvárania procesu originálnych a atraktívnych študijných programov, ktoré reflektujú spoločenskú potrebu a tiež aktuálne trendy v oblasti vedy, výskumu a umenia. Internacionalizácia a otváranie sa univerzity navonok sa pretavuje do tvorby študijných programov v cudzích jazykoch, prípadne študijných programov ukončených dvojitým alebo spoločným diplomom. (Š 2.5)

V súlade s profilom absolventa sú prostredníctvom indikátorov pre hodnotenie kvality na UPJŠ vymedzené a komunikované verifikovateľné výstupy vzdelávania. Výstupy zodpovedajú poslaniu, príslušnému stupňu kvalifikačného rámca a oblasti poznania podľa príslušného študijného odboru. Študijný program je priradený študijnému odboru a stupňu vzdelávania, pričom je vždy zdôvodnená miera jeho obsahovej zhody s príslušnými študijnými odbormi a úroveň kvalifikácie, ktorá zodpovedá príslušnej úrovni vzdelania podľa Národného kvalifikačného rámca Slovenskej republiky s prepojením na úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie. (Š 2.6,2.7, Š 2.8)

V študijnom programe sú indikované povolania, na výkon ktorých je potrebná získaná kvalifikácia, pričom sa dáva dôraz na uplatniteľnosť absolventov v danom študijnom odbore. UPJŠ aplikuje na indikovanie povolaní, na výkon ktorých je študent po absolvovaní študijného programu pripravený, štatistickú klasifikáciu zamestnaní SK ISCO-08 podľa Z.z. č. 384/2015. (Š 2.8.)

Všetky univerzitou poskytované študijné programy majú v Opise študijného programu, Odporúčanom študijnom pláne a Informačných listoch predmetov deklarovaný obsah, štruktúru a sekvenciu predmetov a vzdelávacích činností, štandardnú dĺžku štúdia a podmienky na úspešné ukončenie štúdia. Študijné programy majú jednoznačne určenú úroveň a povahu tvorivých činností, vyžadovanú na úspešné ukončenie štúdia, najmä vo väzbe na záverečnú prácu. Akreditované študijné programy zaručujú prístup k aktuálnym vedomostiam, zručnostiam a kompetentnostiam, vrátane prenositeľných spôsobilostí, ktoré ovplyvňujú osobný rozvoj študentov a môžu byť využité v ich budúcom kariérnom uplatnení a v živote ako aktívnych občanov v demokratických spoločnostiach. (Š 2.9). Pracovné zaťaženie študenta I., II., spojeného I. a II. stupňa štúdia a tiež III. stupňa štúdia, pre jednotlivé študijné predmety, je vyjadrené v ECTS kreditoch. (Š 2.9, Š 2.10, Š 2.12)

UPJŠ zverejňuje a aktualizuje register študijných programov, ktorý záujemcom o štúdium, ako aj svojim študentom a zamestnancom, ponúka detailný prehľad o realizovanej výučbe na univerzite.

Dokumenty


Schvaľovanie študijného programu

Študijný program je schválený v súlade s formalizovanými procesmi Vnútorného systému kvality na UPJŠ, Akreditačným poriadkom UPJŠ a štandardmi SAAVŠ, pričom je zaručené nezávislé, nezaujaté, objektívne, odborne fundované, transparentné a spravodlivé posúdenie návrhu a schválenie študijného programu. Procesu schvaľovania študijného programu je v priamej kompetencii Rady pre vnútorné overovanie kvality na UPJŠ, ktorú tvoria aj študenti, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany. Týmto je tiež zaručené, že osoby posudzujúce a schvaľujúce študijný program sú iné ako osoby, ktoré pripravujú návrh študijného programu. (Š 3.1)

Dokumenty


Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta

Štúdium na UPJŠ má univerzitný charakter a v rámci pravidiel vymedzených Študijným poriadkom pre I., II., spojený I. a II. stupeň štúdia a Študijným poriadkom pre III. stupeň štúdia, majú študenti právo absolvovať jednotlivé časti študijného programu na ktorejkoľvek súčasti UPJŠ. Jednotlivé akreditované študijné programy sú uskutočňované a v určenom rozsahu administratívne riadené na jednotlivých fakultách Univerzity alebo celouniverzitných pracoviskách v súlade s Rozhodnutím rektora o zabezpečení vnútorného systému kvality vzdelávania na UPJŠ, Akreditačným poriadkom UPJŠ a Zásadami pre overovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ.

Tieto prijaté pravidlá, formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov v študijnom programe umožňujú dosahovanie výstupov vzdelávania, flexibilitu trajektórií učenia sa a zároveň rešpektujú rozmanitosť študentov a ich potrieb pri dosahovaní cieľov a výstupov vzdelávania. Používané formy a metódy vyučovania, učenia sa a hodnotenia študijných výsledkov stimulujú študentov prijímať aktívnu rolu v procese učenia sa, tvorivej činnosti vysokej školy a rozvoji akademickej kariéry. (Š 4.1, Š 4.2, Š 4.3)

Študijný program umožňuje zodpovedajúce vzdelávanie sa mimo vysokej školy v domácich a zahraničných inštitúciách. Výsledky tohto vzdelávania sú uznávané vysokou školou. Zahraničné mobility študentov a zamestnancov sú podstatnou oblasťou medzinárodných aktivít univerzity. Medzi najviac využívané formy mobilít patrí:

 • štúdium
 • stáž
 • kombinácia výučby a školenia

Za účelom realizácie zahraničných mobilít využívali zamestnanci a študenti UPJŠ:

Využívanie cudzieho jazyka vo výučbe, internacionalizácia vzdelávania prostredníctvom systematickej podpory akademických mobilít a podpory zamestnávania zahraničných akademických pracovníkov je jedným z dlhodobých cieľov UPJŠ. (Š 4.2, Š 8.8)

Študentom na UPJŠ je neustále poskytovaná podpora samostatnosti a sebahodnotenia. Sú motivovaní zdokonaľovať sa a dodržiavať pri tom všetky princípy akademickej a profesijnej etiky. Podpora univerzity je premietnutá aj do finančnej podpory študentov, ktorá je deklarovaná v Štipendijnom poriadku UPJŠ.

Univerzita poskytuje svojim študentom:

Štipendiá zo zdrojov univerzity sa priznávajú najmä:

 • za vynikajúce plnenie študijných povinností
 • za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu a vývoja;
 • za mimoriadne úspešnú reprezentáciu UPJŠ v oblasti vedy, umenia, kultúry, alebo športu na minimálne národnej úrovni
 • za aktívny prínos k rozvoju UPJŠ, alebo fakulty, ak štúdium prebieha na fakulte;
 • na podporu odborných stáží, účasti v medzinárodných súťažiach a iných aktivitách súvisiacich s činnosťou UPJŠ alebo fakulty
 • na podporu výskumnej a pedagogickej činnosti študentov bakalárskych, magisterských, doktorských študijných programov
 • pre talentovaných absolventov stredných škôl po ich zápise na štúdium na UPJŠ s cieľom podporiť ich rozhodnutie študovať na UPJŠ
 • ako jednorazová, alebo pravidelná sociálna podpora v životných situáciách hodných osobitného zreteľa

Podpora a uznanie výnimočným študentom a zamestnancom sú premietnutá aj do:

Ceny dekana sa na UPJŠ v Košiciach udeľujú za mimoriadne výsledky ako aj za príspevok k rozvoju fakulty zamestnancom fakulty a doktorandom v dennej forme štúdia.

Študenti Prírodovedeckej fakulty, ktorí chcú aktívne spájať svoj voľný čas so vzdelávaním, vedeckou či technickou prácou alebo propagáciou študijného programu majú možnosť využiť finančnej podpory v programe:

Študentské pomocné:

Študentský ambasádor

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) sa stala integrálnou súčasťou podpory vedeckých a odborných aktivít študentov aj na UPJŠ. Hlavným cieľom ŠVOČ je vytváranie predpokladov pre vedeckú a odbornú prácu študentov a individuálny rozvoj tvorivých schopností a talentu študentov. Do ŠVOČ sa zapájajú študenti všetkých foriem štúdia. (Š 4.4, Š 4.5)

Študijný poriadok UPJŠ, Študijné plány študijných programov a Informačné listy predmetov stanovujú pravidlá, kritériá a metódy hodnotenia študijných výsledkov. Kritériá na získanie priebežného a záverečného hodnotenia vyučujúci zverejňujú prostredníctvom Akademického informačného systému AiS2, alternatívne prostredníctvom iného podporného systému pre dištančné vzdelávanie.

Časový rámec pre udeľovanie hodnotení určuje Harmonogram akademického roka na UPJŠ. Udeľovanie hodnotení, archivácia hodnotení a zabezpečenie integrity udelených hodnotení sú realizované prostredníctvom AiS2. (Š 4.6, Š 4.7)

„UPJŠ dôrazne dbá na objektívnosť, konzistentnosť a transparentnosť overenia získaných vedomostí, zručností a spôsobilostí a udeľovania hodnotenia študentom.“

Zásady pre overovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ deklarujú, že:

 • skúšajúci poznajú metódy testovania a skúšania a sú podporovaní v rozvoji týchto kompetencií a zručností
 • kritériá a spôsob hodnotenia študentov, ako aj kritériá na stanovenie známok sú zverejnené na začiatku semestra
 • hodnotenie poskytuje študentom informáciu do akej miery dosiahli plánované výsledky vzdelávania
 • požiadavky študentov so špecifickými potrebami sú zohľadňované v procese priebežného a záverečného hodnotenia
 • hodnotenie je konzistentné, spravodlivo aplikované voči všetkým študentom a vykonávané v súlade so stanoveným postupom so zohľadnením pomeru priebežnej práce a výkonu na skúške
 • dodržiavanie postupov hodnotenia stanovených Študijným poriadkom UPJŠŠtudijným poriadkom doktorandského štúdia na UPJŠ
 • dodržiavanie všeobecných princípov a pravidiel etického správania – Etický kódex UPJŠ Etický kódex študenta UPJŠ. (Š 4.6, Š 4.7, Š 4.8)

Študenti majú možnosť požiadať garanta študijného programu, rektora alebo dekana, o preskúmanie udeleného hodnotenia. V súlade so študijným poriadkom UPJŠ môže tiež študent požiadať o komisionálne skúšanie. Problematika udeľovania hodnotení je súčasťou dotazníkových prieskumov spokojnosti študentov s kvalitou vzdelávacieho procesu. (Š 4.8, Š 4.10)

Ak objektívnosť hodnotenia podporí prítomnosť ďalšieho skúšajúceho, hodnotenie vykonáva viac než jeden skúšajúci. (Š 4.9)

UPJŠ raz ročne analyzuje profil udelených hodnotení v akademickom roku vo Výročnej správe o kvalite vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ v Košiciach v I., II. a spojenom I. a II. stupni a Výročnej správe o kvalite vysokoškolského vzdelávania na 3. stupni vzdelávania na UPJŠ.

Dokumenty


Prijímacie konanie, priebeh štúdia, uznávanie vzdelania a udeľovanie akademických titulov

Jedným z dlhodobých strategických cieľov univerzity je ponúkať atraktívne študijné programy pre všetkých záujemcov s predpokladmi na štúdium zo Slovenska i zo zahraničia a to bez ohľadu na ich pripadné zdravotné, sociálne či iné znevýhodnenieZásady prijímacieho konania na UPJŠ definujú základné legislatívne východiská a všeobecné princípy, podľa ktorých sa na univerzite uskutočňuje spoľahlivé, spravodlivé a transparentné prijímacie konanie na každý študijný program uskutočňovaný na UPJŠ v I., II., spojenom I. a II. a v III. stupni vysokoškolského vzdelávania.

Pravidlá štúdia vo všetkých fázach štúdia sa riadia Študijným poriadkom UPJŠ pre I., II. a spojený I. a II. stupeň štúdia, Študijným poriadkom doktorandského štúdia a zákonom o vysokých školách. Všetky definované pravidlá prijímacieho konania, priebehu štúdia ako aj uznávania vzdelania a udeľovania akademických titulov sú verejne ľahko prístupné na webovej stránke UPJŠ, ako aj webových stránkach fakúlt univerzity. (Š 5.1, Š 5.2)

Proces skvalitňovania výberu uchádzačov zo stredných škôl a vytváranie podmienok pre získavanie najkvalitnejších uchádzačov o štúdium je dlhodobo napĺňaný prostredníctvom modernej a atraktívnej propagácie UPJŠ a tiež aktívnej spolupráce UPJŠ s významnými partnermi v oblasti vzdelávania (školy, zriaďovatelia, záujmové organizácie).

Výber z uchádzačov o štúdium na základe overovania všeobecných študijných predpokladov, identifikujúcich a zohľadňujúcich individuálnu tvorivosť, špecifické potreby a motiváciu je podmienený na jednotlivých fakultách UPJŠ rozdielne:

Záujemcom o štúdium na UPJŠ poskytuje univerzita možnosť nahliadnuť do procesu výučby a vedeckej práce počas Dní otvorených dverí a akcie Jeden deň vysokoškoláka. Každoročne tieto podujatia pritiahnu na pôdu univerzity množstvo stredoškolských študentov, ktorí získajú prehľad o živote na vysokej škole, mimoškolských aktivitách a tiež mnohé informácie o podmienkach prijatia na UPJŠ. (Š 5.1, Š 5.2)

Virtuálny Deň otvorených dverí UPJŠ 2021

Pravidlá uskutočňovania študijných programov realizovaných na UPJŠ, upravujú a umožňujú uznávanie štúdia a častí štúdia v súlade s Lisabonským dohovorom o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania v európskom regióne tak, aby sa podporovala domáca i zahraničná mobilita študentov.

UPJŠ ako výskumne orientovaná univerzita, ktorá strategicky podporuje perspektívne vedeckovýskumné smery, si ctí etické aspekty vedeckej práce a usiluje sa formovať korektné a etické prostredie vo všetkých aspektoch vedeckého bádania. V rámci uskutočňovania študijných programov UPJŠ zabezpečuje výskumnú integritu, ako prvotnú podmienku kvalitnej vedeckej práce spočívajúcu v dôslednom dodržiavaní najvyšších profesionálnych a morálnych štandardov, transparentnosti, vykonávaním výskumu kriticky a bez predsudkov a v absolútnej integrite praxe, vyučovania a administrácie vedy. To je deklarované dodržiavaním Etického kódexu a Etického kódexu študenta UPJŠ, na ktoré sú úzko previazané Zásady dobrej praxe vedeckého publikovania, Pravidlá posudzovania plagiátorstva a Zásady správnej výskumnej praxe na UPJŠ. (Š 5.4)

Preskúmavanie podnetov, ktorými:

 • sa študent domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou vysokej školy, súčasti vysokej školy alebo zamestnancov vysokej školy alebo
 • študent poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti alebo v nečinnosti vysokej školy, súčasti vysokej školy alebo zamestnancov vysokej školy, najmä na porušenie právnych predpisov alebo na porušenie vnútorných predpisov vysokej školy alebo jej súčasti,

sa riadi Rozhodnutím rektora č. 9/2023 o podávaní podnetov, sťažností a petícií, zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania § 3 ods. 3 písm. g), zákonom o sťažnostiach, Rozhodnutím rektora o vybavovaní sťažností a Študijným poriadkom UPJŠ.

Hlavné zásady podávania sťažností na UPJŠ:

 • Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.
 • Úsek kontrolných činností je povinný pri vybavovaní sťažnosti bezodkladne oboznámiť toho, proti komu sťažnosť smeruje, s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo zmariť. Zároveň mu umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti.
 • Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrovanie a vybavenie tomu, proti komu smeruje, ani zamestnancovi UPJŠ v jeho riadiacej pôsobnosti.
 • Totožnosť sťažovateľa je UPJŠ povinná utajiť, ak o to sťažovateľ požiada. UPJŠ môže utajiť totožnosť sťažovateľa, ak je to v záujme vybavenia sťažnosti.
 • V súlade s pravidlami pre monitorovanie rektor menuje príslušnú komisiu na preskúmavanie prijatých podnetov a na základe charakteru podnetov menuje do komisie aj zástupcov študentov. (Š 5.5)

Úspešné ukončenie štúdia na UPJŠ je definované Študijným poriadkom UPJŠ pre I., II. a spojený I. a II. stupeň štúdia, Študijným poriadkom doktorandského štúdia a je zavŕšené udelením akademického titulu. Univerzita vydáva doklady o absolvovaní vysokoškolského štúdia – vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnych skúškach – ktorých súčasťou je uvedenie získanej kvalifikácie vrátane dosiahnutých výsledkov vzdelania a ich kontextu, stupeň a obsah štúdia, ktoré študenti absolvovali a úspešne ukončili. Používanie titulov, čestných titulov a označení funkcií vysokoškolských učiteľov sa riadi Metodickým usmernením MŠVVaŠ SR. Na kontrolu splnenia podmienok pre udelenie akademického titulu sa využíva Univerzitný informačný systém, predovšetkým informácie z AiS2 a Knižničného informačného systému (KIS), a relevantné prepojenia na ďalšie časti rezortného informačného systému. (Š 5.6)

Dokumenty

Zákony


Učitelia študijného programu

UPJŠ v Košiciach zaručuje pre študijný program plne kvalifikovaných učiteľov, ktorých počet a pracovná kapacita zodpovedajú počtu študentov a personálnej náročnosti vzdelávacích procesov. Obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a funkcií vedúcich zamestnancov sa riadi Zásadami výberového konania na UPJŠ v Košiciach.

Univerzita garantuje rovnaký prístupu pri stanovovaní rozsahu priamej výučby vysokoškolských učiteľov pôsobiacich vo funkciách profesor, docent, odborný asistent, asistent a lektor, čím je zabezpečené rovnomerné rozvrhnutie pracovnej záťaže. (Š 6.1)

V záujme podpory rozvoja vedeckého výskumu a kariérneho rastu mladých výskumých pracovíkov a v súlade so zákonom o vysokých školách, UPJŠ v Košiciach ponúka atraktívnu možnosť uchádzať sa o miesta postdoktorandov.

Realizované študijné programy na UPJŠ majú ustanovené osoby zodpovedné za študijný program (ďalej len „OZŠP“). Akreditačný poriadok UPJŠ klasifikuje OZŠP ako osobu s kompetenciami a zodpovednosťou za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu garantujú odbornú kvalitu a obsahovú správnosť návrhu študijného programu. OZŠP je menovaná na základe odbornosti a splnenia platných kritérií dekanom príslušnej fakulty alebo dekanmi príslušných fakúlt, ak sa program bude uskutočňovať na viacerých fakultách, alebo riaditeľom univerzitného pedagogického alebo výskumného pracoviska. (Š 6.4)

„Profilový študijný predmet je študijný predmet študijného programu, ktorý zásadným spôsobom prispieva k dosiahnutiu profilu absolventa, t. j. cieľov a výstupov vzdelávania príslušného študijného programu.“

Osoby, ktoré vedú záverečné práce, vykonávajú aktívnu tvorivú činnosť alebo praktickú činnosť na úrovni zodpovedajúcej stupňu študijného programu v problematike odborného a tematického zamerania vedených prác. Školiteľmi dizertačných prác sú osoby vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta alebo inej obdobnej funkcii vo výskumnej inštitúcii zmluvne spolupracujúcej pri zabezpečovaní študijného programu tretieho stupňa s vysokou školou.

Univerzita dodržiava všetky deklarované náležitosti k predkladaniu a zverejňovaniu záverečných prác, ako aj k podpisovaniu licenčných zmlúv k záverečnej práci.

Rozvíjanie odborných, jazykových, pedagogických, digitálnych zručností a prenositeľných spôsobilostí učiteľov študijných programov je pravidelne podporované školeniami a ponúkaným vzdelávaním.

Univerzita je hlavne prostredníctvom Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov (ďalej len „CCVaPP), ale aj niektorých fakúlt a univerzitných pracovísk, už dlhodobo etablovaná v oblasti celoživotného vzdelávania, je jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej akademickej asociácie pre celoživotné vzdelávanie.

CCVaPP poskytuje celý rad komerčných a nekomerčných vzdelávacích aktivít, ktoré umožňujú každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti alebo napĺňať svoje záujmy. Medzi vzdelávacie aktivity CCVaPP patrí ďalšie vzdelávanie, kontinuálne vzdelávanie a atestačné skúšky pedagogických zamestnancov, vzdelávanie v rámci Univerzity tretieho veku a rôzne aktivity pre žiakov ZŠ a študentov SŠ ako aj zamestnancov verejnej správy. (Š 6.6)

Dokumenty

Zákony


Tvorivá činnosť vysokej školy

Cieľom zabezpečovania a overovania kvality na UPJŠ je vytváranie podmienok na zabezpečovanie rozvoja univerzity a súčasne permanentné skvalitňovanie vzdelávacích, tvorivých a podporných činností na univerzite.

Jednou z hlavných úloh univerzity pri napĺňaní jej poslania je podporovať tvorivé vedecké bádanie. Vedecká rada UPJŠ hodnotí úroveň univerzity vo všetkých aspektoch tvorivej činnosti.

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečovanie kvality tvorivej činnosti stanovujú najmä:

Overovanie kvality tvorivej činnosti na univerzite vychádza najmä z:

Hodnotiacu správu o kvalite tvorivej činnosti vypracovávajú fakulty a univerzitné pracoviská spravidla raz za päť rokov. Štruktúra správy a metodika jej vypracovania je definovaná Zásadami pre overovanie kvality tvorivej činnosti na UPJŠ.

Univerzita pre priebežné externé overovanie kvality vzdelávania a tvorivej činnosti využíva odporúčania Medzinárodnej rady UPJŠ.

Výsledky tvorivej činnosti v príslušnom študijnom odbore, v ktorom sa študijný program uskutočňuje na požadovanej úrovni v závislosti od jeho stupňa, učitelia UPJŠ zabezpečujúci profilové predmety študijného programu preukazujú predložením Charakteristiky predkladaného výstupu tvorivej činnosti a aktualizovaním Vedecko-umelecko pedagogickej charakteristiky.

Dokumenty


Zdroje na zabezpečenie študijného programu a podporu študentov

UPJŠ zabezpečuje dostatočné priestorové, materiálne, technické a informačné zdroje študijného programu osobitne pre každé sídlo, v ktorom sa študijný program uskutočňuje a to primerane k cieľom a výstupom vzdelávania. Pokrytie výdavkov na vysokoškolské vzdelávanie, tvorivé vedecké bádanie a výskumnú činnosť, ktoré patrí k prioritám UPJŠ a taktiež na rozšírenie existujúcej infraštruktúry, rekonštrukcie budov a zavedenia moderných informačných a komunikačných technológií je každoročne deklarované vo Výročnej správe o hospodárení.

UPJŠ je mimoriadne aktívna v projektovej činnosti, ktorú zastrešuje Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov. Oddelenie podpory projektov zabezpečuje:

 • prieskum a monitorovanie možností financovania projektovej činnosti a neselektívne, transparentné a včasné sprostredkovanie informácií  fakultám a pracoviskám univerzity
 • metodická činnosť pri tvorbe projektových zámerov a návrhov,
 • spracovanie zámerov projektov a príprava podkladov pre schvaľovací proces
 • podporné činnosti pri plánovaní, príprave a spracovaní projektových návrhov
 • podporné činnosti v procesoch realizácie projektu
 • správa a administrácia portálu projektov

Komplexný prehľad podpory projektov na UPJŠ:

Poslaním Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ( „VVGS“) je podporovať a stimulovať koncentráciu výskumného potenciálu tvorivých pracovníkov a doktorandov na UPJŠ, pracujúcich v rôznych oblastiach výskumu a vzdelávania, vytvárať podmienky pre spontánne prepájanie výskumných tém s cieľom úspešnejšieho uchádzania sa o projekty z externého prostredia, umožniť efektívnejšie využívanie vyspelej infraštruktúry a vytvoriť súťaživé a stimulačné prostredie pre doktorandov a postdoktorandov UPJŠ.

Poplatky školného, poplatky spojené so štúdiom a s nákladmi spojenými so zvyšovaním kvalifikácie sú vždy verejne dostupné. Študenti nájdu finančnú podporu na zabezpečenie bežných študentských výdavkov, ale aj k realizácii svojich vízii a projektov prostredníctvom pôžičiek z Fondu na podporu vzdelávania, či štipendií z Národného štipendijného programu.

Zabezpečovanie kvality študijných programov si vyžaduje náležitú kvalitu podporných činností. Tie sú zabezpečované jednotlivými súčasťami univerzity, ktorých štruktúra a kompetencie sú vymedzené v Organizačnom poriadku UPJŠ. Na podporu komplexného riadenia vzdelávania na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania sa používa Akademický informačný systém AiS2.

UPJŠ má v súčasnosti 5 fakúlt a ústav UPJŠ, ktoré sú vhodne dopĺňané univerzitnými pracoviskami, ktorých existencia je esenciálna k zabezpečeniu požadovanej kvality vybraných služieb, ktoré sú charakteristické pre rešpektovanú a materiálne dobre vybavenú univerzitu. V súčasnosti k univerzitným pracoviskám patria:

Univerzita dbá na prepojenie vedomostí s praxou, ktoré je podporované silnými väzbami s významnými partnermi a organizáciami (Š 8.4, Š 8.10, Š 2.9, Š 2.11):

Lekárska fakulta

•    Špecializované výučbové zariadenia
•    Vedeckovýskumné a experimentálne pracoviská
•    Centrum klinického a predklinického výskumu MEDIPARK
•    Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny

Prírodovedecká fakulta

•    Centrá excelentnosti
•    Start-up projekty
•    Spoločne využívané laboratóriá
•    Univerzitný vedecký park Technicom
•    Vedecko-výskumné centrum Promatech

Právnická fakulta

•    Pracovisko právnych kliník

Fakulta verejnej správy

•    Partnerské organizácie

Filozofická fakulta

•    Tlmočnícky ústav
•    Partnerské organizácie

Ústav telesnej výchovy a športu

•    Partnerské organizácie

Vzdelávacie činnosti na UPJŠ, ktoré sú poskytované dištančnou, alebo kombinovanou metódou, sú dostatočne podporované a zabezpečené. Dištančné vzdelávanie na univerzite je využívané najmä formou riadeného samostatného štúdia a ako podpora prezenčného štúdia. Elektronická podpora využíva zdieľaný vzdelávací obsah online prístupný v prostrediach LMS Moodle, MS Teams, Google Classroom a pod., podľa uváženia vyučujúceho. Študijné materiály, prezentácie, interaktívne prvky aktívneho poznávania, spätnoväzbové a samohodnotiace nástroje ako aj administratívne nástroje pre odovzdávanie zadaní, diskusné fóra pre tímovú spoluprácu, sú usporiadané do štruktúry zodpovedajúcej sylabu daného predmetu. Na jednom mieste získava študent komplexnú podporu, všetky inštrukcie a systémovo usporiadané materiály k výučbe. Učiteľ sleduje aktivitu jednotlivého študenta, rozsah a kvalitu spracovaných zadaní, reaguje na personalizované dotazy študentov a usmerňuje individuálne študijné tempo a výber študijnej cesty študentov. Študenti sú vedení k vlastnej zodpovednosti za vzdelávanie, dodržiavaniu časového harmonogramu a k tímovej spolupráci.

Dištančné vzdelávanie na univerzite sa realizuje formou e-learningu.

Jeho súčasťou je:
a)  realizácia online prednášok, seminárov a konzultácií,
b)  poskytovanie záznamov prednášok s možnosťou interakcie s učiteľom cez diskusné fóra, sociálnu čítačku, online hodnotenie
c)  využívanie spätnoväzobných nástrojov – elektronické testy, dotazníky, ankety, autotesty, k poskytnutému vzdelávaciemu obsahu, študijným materiálom a interaktívnym prvkov,
d)  realizácia zmiešanej výučby s dôrazom na prezenčnú časť v priestoroch laboratórií.

Na univerzite sú vytvorené softvérové platformy, podporujúce organizačné formy vzdelávania založené na dištančnom vzdelávaní. Obsahujú učebné programy, predmety a tematické celky doplnené o elektronické materiály, učebné pomôcky, didaktické prostriedky. Ich súčasťou je tiež organizačná a administratívna podpora. Informácie o dištančnej forme, prehľade nástrojov s návodmi a dostupnými univerzitnými portálmi sú uvedené na web stránke e-learning a dištančné vzdelávanie na UPJŠ. (Š 8.2)

Reflektovaním nepredvídateľných a krízových situácii, boli na UPJŠ prijaté opatrenia na vykonanie dizertačnej skúšky a obhajobu dizertačnej práce dištančnou formou a opatrenia na vyhotovovanie a používanie zvukovo-obrazových záznamov z telekonferenčných vzdelávacích, popularizačných a prezentačných aktivít na UPJŠ a jej súčastiach. (Š 8.2)

UPJŠ je otvorená pre všetkých záujemcov o štúdium, pričom univerzita efektívne reaguje na rozmanitosť potrieb a záujmov študentov. Univerzita vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie a zodpovedajúce individuálne podmienky štúdia pre uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.

Študentom so špecifickými potrebami sú k dispozícii tieto podporné služby:

 • Poradenstvo: psychologické, sociálne, právne, kariérové
 • Technická podpora (špeciálne prístroje a pomôcky)
 • IT poradenstvo  – asistencia a podpora pri využívaní IT zdrojov. Poradenstvo pre nastavenie AiS2 pre slabozrakých študentov. Nastavenia PC pre slabozrakých študentov.
 • Knižničné a výpožičné služby prispôsobené pre špeciálne potreby študentov.
 • Erasmus +: Študent UPJŠ so špeciálnymi potrebami má možnosť uchádzať sa o grant, ktorý slúži na pokrytie výdavkov súvisiacich so špeciálnymi potrebami počas realizácie mobility v zahraničí. Viac informácií na Referáte pre zahraničné vzťahy. (Š 8.6, Š 8.9)

Kariérne poradenstvo na UPJŠ zabezpečuje Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach (UNIPOC) pre všetkých študentov UPJŠ bezplatne. V rámci týchto služieb UNIPOC stavia na štyroch základoch:

UNIPOC študentom poskytuje informácie o situácii na pracovnom trhu, možnostiach zamestnať sa, o správnej príprave životopisu, či motivačných listov. Osvetou na sociálnych sieťach prináša študentom pravidelne informácie zo sveta práce, a nezamestnanosti. Kariérne poradenské centrum sprostredkováva tiež:

 • právne poradenstvo
 • psychologické poradenstvo
 • sociálne poradenstvo
 • poradenstvo – efektívne učenie (Š 8.6)

Rozvoj študentov UPJŠ je zabezpečený nie len kvalitným vzdelávaním, ale tiež sociálnym, športovým, kultúrnym, duchovným a spoločenským vyžitím počas štúdia. Univerzita zastrešuje a podporuje študentské organizácie a študentské záujmové združenia. UPJŠ vydáva oficiálny časopis univerzity – Universitas Šafarikiana, ktorý pravidelne informuje o dianí na akademickej pôde. Prostriedkom internej komunikácie, ale tiež s ambíciou priblížiť život na UPJŠ širokej verejnosti na univerzite pôsobí aj Študentský rozhlas a televízia Uni TV UPJŠ.

Športové vyžitie pre študentov UPJŠ zabezpečuje univerzitné pracovisko Ústav telesnej výchovy a športu (ÚTVŠ). To ponúka prostredníctvom predmetu Športové aktivity možnosť výberu z 21 druhov športu. Študenti si môžu zašportovať nielen v rámci povinného či výberového predmetu, ale aj nad rámec kreditovej formy. Tradičným doplnením ponuky ÚTVŠ sú zimné a letné kurzy (lyžiarsky kurz, survival, cykloturistický kurz, splav rieky Tisa a cvičenie pri mori). Študenti, ktorým nepostačujú športové aktivity ponúkané ÚTVŠ, sa môžu uchádzať aj o oveľa širšiu paletu športov, ktoré ponúka TJ Slávia UPJŠ. Pre športové vyžitie študentov je k dispozícii 5 telocviční, z ktorých väčšina prešla v posledných rokoch  zásadnou obnovou. Posilňovňa je vybavená pre potreby rôznych úrovní – od začiatočníkov až po pokročilých a je pravidelne dopĺňaná a inovovaná. V objekte ÚTVŠ sa nachádzajú 4 tenisové kurty a 3 multifunkčné betónové ihriská. (Š 8.7)

Mesto Košice, ako metropola východného Slovenska, poskytuje pre študentov ideálne prostredie na kultúrne a spoločenské vyžitie, ako aj duchovný rast. Historické mesto a jeho okolie ponúka množstvo nápadov na poznávanie, výlety a oddych pri športe.

Dokumenty


Zhromažďovanie a spracovanie informácií o študijnom programe

Zverejňovanie informácií o študijnom programe

Cieľom univerzity je poskytovať verejnosti obraz UPJŠ ako lídra v oblasti vzdelávania a výskumu na Slovensku i v zahraničí prostredníctvom vždy aktuálneho stavu informácií o študijných programoch, ktoré sa na univerzite realizujú.

Všetky informácie k študijným programom nájdete v slovenskom a anglickom jazyku na web stránke Register študijných programov.

Register obsahuje prehľadne štruktúrované informácie o všetkých študijných programoch realizovaných na UPJŠ. Prostredníctvom Opisu študijného programu, Informačných listov a Vedecko-umelecko pedagogických charakteristík zamestnancov sú všetky informácie o študijných programoch ľahko a voľne prístupné študentom, ich podporovateľom, potenciálnym študentom, študentom so špecifickými potrebami, absolventom, ďalším zainteresovaným stranám a širokej verejnosti vo všetkých jazykoch, v ktorých sa uskutočňujú študijné programy.

Všetky aktuálne informácie k študijným programom a štúdiu na univerzite sú verejne dostupné na webovej stránke UPJŠ, ako aj na webových stránkach fakúlt:

Správa študijných programov prebieha prostredníctvom Akademického informačného systému AiS2, komplexného informačný systém využívaného na riadenie štúdia na všetkých troch stupňoch štúdia.


Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické schvaľovanie študijného programu

Kvalitu vzdelávacej činnosti na UPJŠ na I., II. spojenom I. a II. stupni štúdia monitoruje Rada študijného programu. Kvalitu študijných programov na doktorandskom stupni monitoruje Odborová komisia.

Ciele získavania spätnej väzby, sú na základe Zásad pre získavanie spätnej väzby na účely hodnotenia kvality vzdelávacej činnosti, tvorivej činnosti a podporných činností na UPJŠ:

 • neustále zvyšovanie kvality prípravy, organizácie, obsahu, priebehu a nadväznosti štúdia v jednotlivých študijných programoch,
 • zvyšovanie kvality podporných činností pre riadenie univerzity, vzdelávacie činnosti a tvorivú činnosť,
 • zlepšovanie podmienok pre uplatnenie absolventov,
 • skvalitňovanie akademického prostredia a zlepšovanie obrazu univerzity vo verejnosti,
 • získavanie podkladov pre overovanie kvality v rámci VSK a tvorbu strategických a operatívnych materiálov.

Na naplnenie týchto cieľov univerzita realizuje najmä tieto periodické druhy prieskumov:

 • hodnotenie kvality výučby na 1., 2. stupni a spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania
 • hodnotenie kvality vzdelávania na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania
 • hodnotenie kvality vzdelávania a možností uplatnenia v praxi absolventmi
 • hodnotenie spokojnosti zamestnancov.

Pre efektívne manažovanie študijného programu je kvalita poskytovaných študijných programov monitorovaná najmä prostredníctvom:

 • dotazníkových prieskumov o spokojnosti študentov so vzdelávacími a súvisiaci podpornými aktivitami
 • hospitácií na výučbe
 • analytických dát o uplatnení absolventov v praxi
 • ďalších informácií získaných v rámci procesu monitorovania kvality vzdelávacej činnosti, ktorý je upravený v Pravidlách pre monitorovanie kvality vzdelávacej činnosti na bakalárskom, magisterskom, spojenom bakalárskom a magisterskom stupni a doktorandskom stupni.

Výsledky spätnej väzby sa vždy premietajú do prijatých opatrení, ktoré vedú k zlepšeniu a inovovaniu študijného programu, pričom všetky opatrenia sú komunikované so zainteresovanými stranami a sú zverejnené.

Hodnotenie študijného programu zabezpečujú periodické zasadnutia Rád študijných programov a Odborových komisií, na ktorých sa pravidelne získavajú a zhromažďujú informácie o:

 • dosahovaných cieľoch a súvisiacich výstupoch vzdelávania
 • uplatniteľnosti absolventov
 • pracovnej kapacite učiteľov
 • počte prijatých študentov a analýze počtu študentov študujúcich študijný program,
 • efektívnosti prijímacieho konania a výsledkoch študentov v priebehu prvého roka štúdia
 • podmienkach a výsledkoch študentov so špecifickými potrebami
 • efektívnosti metód overovania výstupov vzdelávania a hodnotenia študentov
 • dosahovaní výstupov vzdelávania mimo vysokej sokoly
 • dodržiavanie akademickej, profesijnej etiky, výskumnej integrity a plagiátorstva
 • podnetoch a sťažnostiach študentov
 • úrovni tvorivej činnosti učiteľov študijného programu
 • o rozvoji učiteľov študijného programu
 • názoroch študentov, zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán.

Do procesu monitorovania kvality študijných programov na UPJŠ sú zapojený študenti, učitelia, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany študijného programu. Študijný program je periodicky schvaľovaný v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného systému v perióde zodpovedajúcej jeho štandardnej dĺžke štúdia.

Cieľom monitorovania je zlepšovanie úrovne významných parametrov študijného programu, čím sa zvýši kvalita vzdelávacej činnosti, uplatniteľnosť absolventov, či ich konkurencieschopnosť na trhu práce. (Š 11.1, Š 11.2, Š 11.3, Š 11.4, Š 11.5)

Dokumenty


Študuj na UPJŠ