UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Vedenie fakulty a Kolégium dekana

English versionVedenie fakulty tvorí dekan a prodekani. Kolégium dekana tvoria dekan, prodekani, tajomník fakulty, zástupca AS UPJŠ LF, zástupca výboru odborovej organizácie a zástupca študentov.

Dekan fakulty:

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

 

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SR
E-mail: daniel.pella@upjs.sk

(055) 642 8151
(055) 234 3400
 
Prodekani fakulty:

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.

prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a poverený zastupovaním dekana

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SR
E-mail: peter.jarcuska@upjs.sk

(055) 640 3527
Úradné hodiny:
 

prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc.

prodekanka pre pedagogickú činnosť v 1. - 3. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SR
E-mail: eva.mechirova@upjs.sk

(055) 234 3380
Úradné hodiny: Streda 10.00 hod. – 11.30 hod.
 

prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH

prodekanka pre pedagogickú činnosť v 4. - 6. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SR
E-mail: zelmira.macejova@upjs.sk

(055) 234 3471
Úradné hodiny: Streda 12.30 hod. – 14.00 hod.
 

MUDr. Silvia Timková, PhD.

prodekanka pre študijný program zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SR
E-mail: silvia.timkova@upjs.sk

(055) 234 3305
Úradné hodiny: Pondelok 12.00 hod. – 13.00 hod.
 

doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD.

prodekan pre štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SR
E-mail: gmvicedean@upjs.sk

(055) 234 3519
Úradné hodiny: Pondelok 13.30 hod. – 15.00 hod.
 

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.

prodekan pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a nelekárske študijné programy

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SR
E-mail: jozef.firment@upjs.sk

(055) 234 3364
Úradné hodiny: Štvrtok 13.00 hod. – 14.00 hod.
 

prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.

prodekanka pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SR
E-mail: monika.halanova@upjs.sk

(055) 234 3374
Úradné hodiny: Streda 13.00 hod. – 14.00 hod.
 
 
Tajomník fakulty:
Ing. Libuša Sabolová
 

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SR
E-mail: libusa.sabolova@upjs.sk

(055) 234 3301
 
Predseda akademického senátu:
doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
 

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SR
E-mail: jaroslav.majernik@upjs.sk

(055) 234 3341
 
Predseda VZO OZ PŠaV pri UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte:
RNDr. Helena Mičková, PhD.
 

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SR
E-mail: helena.mickova@upjs.sk

(055) 234 3351

 

Posledná aktualizácia: 23.04.2021