Prejsť na obsah

Vedenie fakulty a Kolégium dekana

1minút, 53sekúnd

Vedenie fakulty tvorí dekan a prodekani. Kolégium dekana tvoria dekan, prodekani, tajomník fakulty, zástupca AS UPJŠ LF, zástupca výboru odborovej organizácie a zástupca študentov.

Dekan

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SR
Tel.: +421 55 642 8151
VoIP: +421 55 234 3400
e-mail: peter.jarcuska@upjs.sk

Prodekani

prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH
prodekanka pre štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku a poverená zastupovaním dekana
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SR
Tel./VoIP: +421 55 234 3471
e-mail: zelmira.macejova@upjs.sk

prof. MUDr. Pavol Kristian, PhD.
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SR
Tel./VoIP: +421 55 234 3563
e-mail: pavol.kristian@upjs.sk

prof. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
prodekanka pre pedagogickú činnosť v 1. – 3. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SR
Tel./VoIP: +421 55 234 3212
e-mail: ingrid.hodorova@upjs.sk

Úradné hodiny: Štvrtok 13.00 hod. – 14.30 hod.

doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD.
prodekan pre pedagogickú činnosť v 4. – 6. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SR
Tel./VoIP: +421 55 234 3470
e-mail: pavol.joppa@upjs.sk

Úradné hodiny: Pondelok 13.30 hod. – 15.00 hod.

MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH
prodekan pre študijný program zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SR
Tel./VoIP: +421 55 234 3483
e-mail: peter.kizek@upjs.sk

Úradné hodiny: Utorok 07.30 hod. – 09.00 hod.

doc. MUDr. Silvia Timková, PhD.
prodekanka pre spoluprácu s výučbovými základňami
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SR
Tel./VoIP: +421 55 234 3305
e-mail: silvia.timkova@upjs.sk

Úradné hodiny:

prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH
prodekan pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a nelekárske študijné programy
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SR
Tel./VoIP: +421 55 234 3487
e-mail: peter.urdzik@upjs.sk

Úradné hodiny:

doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD., univerzitná profesorka
prodekanka pre granty, rozvoj a medzinárodné vzťahy
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SR
Tel./VoIP: +421 55 234 3377
e-mail: miroslava.rabajdova@upjs.sk

Úradné hodiny:

Tajomník fakulty

Ing. Libuša Sabolová
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SR
Tel./VoIP: +421 55 234 3301
e-mail: libusa.sabolova@upjs.sk

Predseda akademického senátu

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SR
Tel./VoIP: +421 55 234 3341
e-mail: jaroslav.majernik@upjs.sk

Predseda VZO OZ PŠaV pri UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte

RNDr. Helena Mičková, PhD.
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SR
Tel./VoIP: +421 55 234 3351
e-mail: helena.mickova@upjs.sk


Termíny zasadnutí Vedenia fakulty a Kolégia dekana


Študuj na UPJŠ