Prejsť na obsah

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

1minút, 7sekúnd

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na UPJŠ LF v Košiciach, zahŕňa:

  • špecializačné štúdium
  • certifikačnú prípravu

Špecializačným štúdiom v akreditovanom špecializačnom študijnom programe sa rozširujú vedomosti a zručnosti získané štúdiom a odbornou praxou. UPJŠ Lekárska fakulta má spolu 32 akreditovaných špecializačných študijných programov, z toho:

  • 24 pre zdravotnícke povolanie lekár
  • 2 pre zdravotnícke povolanie zubný lekár
  • 4 pre zdravotnícke povolanie sestra
  • 1 pre zdravotnícke povolanie fyzioterapeut
  • 1 pre zdravotnícke povolanie lekár, zubný lekár, sestra

Certifikačnou prípravou v akreditovanom certifikačnom študijnom programe sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon certifikovaných pracovných činností. Certifikačná príprava môže byť súčasťou špecializačného štúdia. Ak je certifikačná príprava súčasťou špecializačného štúdia, zdravotnícky pracovník získa absolvent aj odbornú spôsobilosť na výkon príslušných certifikovaných pracovných činností. UPJŠ Lekárska fakulta má spolu 7 akreditovaných certifikačných študijných programov, z toho:

  • 5 pre zdravotnícke povolanie lekár
  • 2 pre zdravotnícke povolanie zubný lekár

Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov UPJŠ LF – na stiahnutie TU.


Študuj na UPJŠ