UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Erasmus+

Je program EÚ zameraný na vysokoškolské a odborné vzdelávanie, mládež a šport. Program je určený hlavne študentom a zamestnancom vysokoškolských inštitúcií. Cieľom je osobný rozvoj, posilnenie  zručností, modernizácia vzdelávania, odbornej prípravy a podpora internacionalizácie. Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami). 

Do aktivít programu sa môžu zapojiť vysokoškolské inštitúcie, ktoré majú pridelenú Erasmus chartu pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE), sú zaregistrované na Unique Registration Facility (URF) a majú pridelený Participant identification Code (PIC).

Program pozostáva z troch kľúčových aktivít  (štruktúra programu Erasmus+):

  • KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
  • KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
  • KA3 - Podpora reformy politík
  • Špecifickými akciami sú Jean Monnet a Šport

 

ERASMUS SAAIC NA FACEBOOKu:

Erasmus tím Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania založil na sociálnej sieti Facebook stránku určenú pre koordinátorov, kontaktné osoby, študentov a ďalších záujemcov a fanúšikov. Názov stránky je Erasmus SAAIC.

Pre jednoduchší prístup a náhľad na stránku

http://www.facebook.com/pages/Erasmus-SAAIC/568441253168923

Posledná aktualizácia: 05.08.2014