Prejsť na obsah

Všeobecné informácie

2minút, 57sekúnd

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach začala s výučbou budúcich lekárov v septembri 1948 a odvtedy ich pripravila na svoje budúce povolanie už vyše 17-tisíc. Od roku 1992 umožňuje absolvovať štúdium medicíny v anglickom jazyku aj zahraničným študentom a túto možnosť využívajú v súčasnosti mladí ľudia z asi 50 krajín sveta. Diplom absolventa Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach je uznávaný vo všetkých krajinách Európskej únie a v prevažnej väčšine federatívnych štátov USA.

História fakulty je úzko spätá s rozvojom humánnej medicíny na východnom Slovensku po II. svetovej vojne. Vznik lekárskej fakulty v Košiciach v roku 1948 bol reakciou na vtedajší nedostatok lekárov vo východoslovenskom regióne. Založenie lekárskej fakulty predstavovalo nielen moderné začiatky vzdelávania lekárov v tejto oblasti Slovenska, ale tiež rozvoj vysokého školstva v tomto regióne. Metropola východného Slovenska tým nadviazala na univerzitnú tradíciu, ktorá siaha až do 17. storočia.

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je najstaršia fakulta tejto univerzity. Zabezpečuje doktorské štúdium v študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo a tiež bakalárske a magisterské štúdium v študijných programoch ošetrovateľstvo, fyzioterapia a verejné zdravotníctvo. Realizuje aj doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, vrátane špecializačného štúdia. Okrem pedagogickej činnosti má aj bohaté vedecko-výskumné aktivity v rámci národných aj medzinárodných projektov s využitím unikátnych laboratórií a prístrojov získaných z prostriedkov z Európskych štrukturálnych fondov. Orientácia fakulty na významné výskumné projekty zvyšuje kvalitu vedeckých výstupov, rating a prestíž Lekárskej fakulty UPJŠ a tiež kvalitu štúdia, ktorá zohľadňuje aktuálne poznatky medicínskej vedy.

Pracoviská Lekárskej fakulty tvoria ústavy, kliniky, vedecko-výskumné a experimentálne pracoviská a účelové zariadenia. Jej moderná výšková budova sa nachádza v tesnej blízkosti Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, kde študenti absolvujú prevažnú časť praktickej výučby. Svoje výučbové základne má vo viacerých zdravotníckych inštitúciách, ktoré umožňujú študentom bezprostredný kontakt s pacientom a modernými liečebnými metódami, takže výučba predstavuje unikátne prepojenie teórie s praxou. Teoretická výučba sa realizuje v posluchárňach, laboratóriách, učebniach a špecializovaných praktikárňach s moderným vybavením.

UPJŠ LF v komplexnej akreditácii obhájila svoje postavenie v najvyššej kategórii “A“ (získaním bodového hodnotenia 3,95 z max. 4,0). Je to životaschopná ustanovizeň, ktorá má svoje nezastupiteľné miesto v rozvoji lekárskych vied a vo vzdelávaní lekárov v oblasti humánnej medicíny nielen pre potreby Slovenska, ale aj mnoho iných krajín sveta – Európy, Ázie, Afriky, Ameriky i Austrálie. Veľmi úspešne si plní svoje základné spoločenské poslanie – vychováva kvalitných lekárov a realizuje medicínsky výskum. Kvalitná výučba na tejto fakulte poskytuje veľmi dobrý základ pre uplatnenie sa jej absolventov na trhu práce.


Študuj na UPJŠ