Prejsť na obsah

LICENČNÉ PODMIENKY PUBLIKOVANIA

0minút, 54sekúnd

LICENČNÉ PODMIENKY PUBLIKOVANIA

Autor zaslaním rukopisu udeľuje vydavateľovi súhlas použiť rukopis („licencia“), a to na všetky spôsoby jeho použitia známe k momentu jeho zaslania redakcii (najmä §19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom znení, autorský zákon) a bez vecného alebo územného obmedzenia licencie a po dobu trvania majetkových práv k takémuto predmetu ochrany (§32 autorského zákona).

Autor poskytuje vydavateľovi licenciu bezodplatne a ako nevýhradnú. Vydavateľ je oprávnený udeliť súhlas tretej osobe na použitie rukopisu v rozsahu udelenej licencie („sublicencia“).

Obsah časopisu je autorom/užívateľom k dispozícií za podmienok licencie Creative Commons: Attribution – NonCommercial – NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

ISSN: 2453-9236 (online)
ISSN: 1335-7182 (tlačené vydanie) (do roku 2022)
Periodicita: 2x ročne
Cena: Bezplatne

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Popradská 66, 040 11 Košice, SR
IČO: 00397768
© 2021, Všetky práva vyhradené


Študuj na UPJŠ