Prejsť na obsah

POKYNY PRE AUTOROV

3minút, 12sekúnd

POKYNY PRE AUTOROV

Časopis Verejná správa a spoločnosť je recenzovaný vedecký časopis Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach, v ktorom sa uverejňujú pôvodné vedecké práce, príspevky do diskusie a recenzie obsahovo orientované na teóriu a prax verejnej správy. Poslaním časopisu je publikovať významné výsledky vedeckého výskumu z oblasti verejnej politiky a verejnej správy, sociálnych vied, verejnoprávnych disciplín a ekonomiky a riadenia verejnej správy.

Akceptujú sa len originálne príspevky, ktoré doposiaľ neboli publikované, ani prijaté na publikovanie v inom časopise, resp. publikácii. Autor je zodpovedný za odbornú, jazykovú a formálnu správnosť príspevku. O uverejnení príspevku rozhoduje redakčná rada časopisu na základe dvoch oponentských posudkov so zreteľom na vedecký význam, prínos a kvalitu práce.

FORMÁT PRÍSPEVKU
Veľkosť papiera: A4, úprava MS Word vo formáte .doc
Okraje: Horný, dolný, ľavý a pravý okraj 2,5 cm
Písmo: Arial 11b.
Riadkovanie: 1,5
Rozsah príspevku:
➺ vedecké príspevky 10 – 20 strán
➺ príspevky do diskusie 8 – 13 strán
➺ recenzie 2 – strany

Citácie a bibliografické odkazy podľa normy ISO STN 690, použitie metódy údaja a dátumu.
Poznámky pod čiarou je možné použiť v prípade detailnejšieho upresnenia použitého pojmu.
Vzorce, matematické výrazy a odkazy na použitú literatúru nie je odporúčané uvádzať v poznámke.

ŠTRUKTÚRA PRÍSPEVKU
Názov
➺ stručná a jasná informácia o obsahu príspevku
➺ ako prvý v poradí sa uvádza názov príspevku v slovenskom jazyku, potom názov príspevku v anglickom jazyku
➺ veľkosť písma Arial 15 b., tučné

Meno a priezvisko autora
➺ uvádza sa meno a priezvisko každého autora, ktorý sa podieľal na príprave príspevku
➺ vedecké a pedagogické hodnosti autorov sa neuvádzajú
➺ veľkosť písma Arial 14 b., tučné

Abstrakt
➺ v anglickom jazyku, v rámčeku
➺ rozsah max. 10 riadkov
➺ veľkosť písma Arial 11 b.

Kľúčové slová
➺ uvádzajú sa v anglickom jazyku
➺ max. 5 kľúčových slov
➺ s malým začiatočným písmenom

Tabuľky, grafy a obrázky
➺ zrozumiteľné označenie spôsobom uvedeným v šablóne príspevku
➺ rôzne grafické zobrazenia, obrázky, diagramy, a pod., avšak musia byť dodané v pôvodnom súbore (napr. * .xls, *.jpg)

Literatúra
➺ za presnosť a úplnosť údajov o použitej literatúre zodpovedá autor
➺ zoznam použitej literatúry podľa normy ISO STN 690
➺ usporiadanie v abecednom poradí
➺ zoznam použitej literatúry sa nečísluje

Kontaktná adresa
Meno a priezvisko prvého autora, vrátane titulov (akademická a pedagogická hodnosť), názov pracoviska, korešpondenčná adresa, e-mailový kontakt

Jazyk príspevku
➺ slovenský, český alebo anglický jazyk (britská angličtina)

V prípade nedodržania formálnej štruktúry príspevku, ako aj pokynov jeho formátovania nebudú príspevky uverejnené.

Príspevky je potrebné spracovať v súlade s etickými podmienkami publikovania a podľa zverejnených pokynov pre autorov. Spolu s príspevkom autori doručia aj podpísané Vyhlásenie o autorstve a prevode autorských práv

Redakcia autorom potvrdí doručenie a po recenznom konaní bude autorov informovať o jeho záveroch.

➺ Šablóna príspevku (súbor vo formáte .docx)
Vyhlásenie o autorstve a o prevode autorských práv (súbor vo formáte .docx)

ISSN: 2453-9236 (online)
ISSN: 1335-7182 (tlačené vydanie) (do roku 2022)
Periodicita: 2x ročne
Cena: Bezplatne

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Popradská 66, 040 11 Košice, SR
IČO: 00397768
© 2021, Všetky práva vyhradené


Študuj na UPJŠ