Prejsť na obsah

ETICKÉ PODMIENKY PUBLIKOVANIA

5minút, 42sekúnd

ETICKÉ PODMIENKY PUBLIKOVANIA

Redakčná rada vedeckého časopisu Verejná správa a spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť etiku v publikovaní a kvalite článkov. Autori, recenzenti a členovia redakčnej rady sa musia správať v súlade s normami etického správania.

Publikačná etika autorov
Rukopis vedeckého článku zaslaný redakcii časopisu Verejná správa a spoločnosť musí byť originálnym dielom autora/autorov, nesmie byť v recenznom konaní v inom domácom alebo zahraničnom časopise, ani uverejnený v iných odborných periodikách.

Autor (autori) zodpovedajú za originalitu rukopisu článku, za zvolenú metodiku výskumu i za interpretáciu publikovaných záverov.

Autor (autori) zodpovedajú za správne a presné citovanie literatúry a prameňov použitých v rukopise vedeckého článku. Plagiátorstvo a využívanie nedôveryhodných zdrojov sa považuje za závažné porušenie publikačnej etiky.

Autori sa zaručujú, že ich príspevkom nie sú dotknuté práva iných osôb, najmä ľudské práva a práva duševného vlastníctva.

Ak má rukopis článku viacerých autorov, autori sa dohodnú na poradí, v akom sa uvedú ich mená.

Autor je povinný zverejniť na konci rukopisu vedeckého článku všetky verejné zdroje, z ktorých bol financovaný jeho výskum alebo publikovanie výsledkov obsiahnutých v rukopise vedeckého článku, ako aj inú formu podpory.

Autori sú povinní aktívne spolupracovať s redakciou časopisu počas recenzného konania, odstrániť alebo opraviť chyby, na ktoré ich upozornia recenzenti a členovia redakčnej rady a ihneď oznámiť redakcii všetky závažné chyby a nepresnosti v článkoch aj v prípade, ak ich dodatočne zistia sami.

Ak sa autor vedeckého článku nestotožní s pripomienkami a odporúčaniami recenzentov, má právo prostredníctvom vedeckého redaktora časopisu o tom informovať redakčnú radu. V takýchto prípadoch redakčná rada postupuje podľa osobitných pravidiel. Výsledné stanovisko redakčnej rady je pre autorov rukopisov článkov záväzné.

Redakcia je povinná rešpektovať rozhodnutie autorov, ktorí sa rozhodnú vziať späť rukopisy vedeckých článkov, keďže sa nestotožnili so stanoviskom recenzentov alebo redakčnej rady.

Publikačná etika recenzentov
Recenzentov rukopisov vedeckých článkov odporúčajú členovia redakčnej rady.

Vedecký redaktor pri vymenovaní recenzentov prihliada na to, aby ani jeden z recenzentov nebol z rovnakého pracoviska ako autor odovzdaného rukopisu článku.

Recenzenti bezodkladne oznámia redakcii, či môžu/nemôžu vypracovať recenzentské posudky na predložené rukopisy vedeckých článkov v termínoch, ktoré stanoví redakcia. V prípade konfliktu záujmov je recenzent povinný bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomiť redaktora, a ten je povinný ho nahradiť inou osobou.

Recenzent vypracuje recenzentský posudok v podobe preddefinovaného formuláru, ktorý mu bude elektronicky poskytnutý a do stanoveného termínu ho odošle redakcii.

Recenzenti sú povinní zachovať mlčanlivosť o recenznom konaní. Akékoľvek rukopisy prijaté na recenzné konanie sa považujú za dôverné. Všetky informácie získané v rámci recenzného konania sú taktiež dôverné.

Recenzenti hodnotia obsahovú i formálnu stránku predložených rukopisov vedeckých článkov. Sú povinní upozorniť na prípadné odborné pochybenia autorov, ako aj ďalšie nedostatky rukopisov vedeckých článkov. Recenzenti taktiež upozornia redakciu, ak zistia, že podobné vedecké články boli už publikované v iných časopisoch alebo zborníkoch, resp. že autori v rukopisoch vedeckých článkov na podporu svojich tvrdení nepoužili relevantné zdroje.

Recenzentské posudky musia byť objektívne a sú dôverné. Redakcia ich anonymne (bez mien recenzentov) poskytuje výlučne autorom rukopisov vedeckých článkov a členom redakčnej rady ako podklad na rozhodovanie o tom, či rukopis vedeckého článku môže byť publikovaný v časopise.

Nahlasovanie a prešetrenie neetického správania
Na neetické správanie môže redakčnú radu časopisu upozorniť ktokoľvek. Pri nahlásení takéhoto konania musí oznamovateľ poskytnúť redakčnej rade dostatočné informácie a dôkazy, ktoré sú potrebné na preskúmanie podozrenia. Redakčná rada bude pristupovať ku každému takémuto nahláseniu zodpovedne.

Ak redakčná rada získa dostatočné dôkazy o neetickom konaní, vyžiada si od autora potrebné vysvetlenie.

Ak dôjde k závažnému porušeniu etických noriem, redakcia bezodkladne vráti autorovi príspevok, ktorý porušil etiku publikovania.

Recenzné konanie
Výkonný redaktor každý zaslaný príspevok najprv predbežne preskúma. Príspevky, ktoré nespĺňajú požadované formálne náležitosti a zjavne nesúvisia s vedeckým zameraním časopisu, alebo ktoré porušujú etiku publikovania, má právo redakčná rada okamžite odmietnuť. Redakčná rada o odmietnutí informuje autora. Príspevky spĺňajúce formálne a obsahové kritéria následne prechádzajú anonymným recenzným konaním.

Redakčná predkladá príspevok na anonymné posúdenie minimálne dvom recenzentom. Recenzné konanie je obojstranne anonymné t. j. je zaručená anonymita autora aj recenzentov. Ak majú recenzenti vážne výhrady k obsahu i forme textu, autor to musí opraviť. Redakcia za prijatie príspevku a recenzné konanie nevyberá žiadne poplatky.

Autorské práva, prístup a archivovanie
Vedecký časopis Verejná správa a spoločnosť je časopis s otvoreným prístupom. Všetky čísla časopisu sú bezplatne dostupné online v archíve na webovej stránke časopisu. V prípade ukončenia vydávania časopisu vydavateľom, sa vydavateľ zaväzuje uchovať kompletný archív jednotlivých čísel na svojej oficiálnej webovej stránke.

Vyhlásenie o autorstve a prevode autorských práv
Ak bol v recenznom konaní príspevok autora prijatý na publikovanie, autor je povinný ešte pred jeho uverejnením svojim podpisom potvrdiť Vyhlásenie o autorstve a o prevode autorských práv. Vo vyhlásení autor prevádza všetky autorské práva týkajúce sa publikovaného príspevku na vydavateľa, a tým umožňuje redakcii časopisu reprodukovať, uchovávať vo vyhľadávacom systéme alebo šíriť publikovaný príspevok v akejkoľvek forme a akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, kopírovaním, nahrávaním, skenovaním, atď.) bez ďalšieho písomného súhlasu autora.

ISSN: 2453-9236 (online)
ISSN: 1335-7182 (tlačené vydanie) (do roku 2022)
Periodicita: 2x ročne
Cena: Bezplatne

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy
Popradská 66, 040 11 Košice, SR
IČO: 00397768
© 2021, Všetky práva vyhradené


Študuj na UPJŠ