Prejsť na obsah

Projekty

4minút, 16sekúnd

Aktuálne riešené projekty

Názov úlohy: KEGA 003UPJŠ-4/2023, Inovácia výučbového procesu v lekárskych a nelekárskych študijných programoch s využitím medicínskych simulačných nástrojov a virtuálnej reality.
Doba riešenia: 2023–2025

Názov úlohy: Visegrad Grant project no. 22230004, V4 Network of Medical Simulation Centres: Building Good Practices.
Doba riešenia: 2023–2024

Názov úlohy: KEGA 040UK-4/2022, Obsahová inovácia a digitalizácia povinného predmetu lekárska biofyzika a súvisiacich povinne voliteľných predmetov.
Doba riešenia: 2022–2024

Názov úlohy: ERASMUS+, 2020-1-CZ01-KA226-HE-094424, New Era in Medical Education (NEWMED).
Doba riešenia: 2021–2023

Ukončené projekty

Názov úlohy: Rozvojový projekt verejných vysokých škôl 002UPJŠ-2-1/2021, Podpora budovania praktických zručností študentov medicínskych a zdravotníckych študijných odborov pomocou simulačných nástrojov.
Doba riešenia: 2021–2022

Názov úlohy: KEGA 011UPJŠ-4/2019, Zvyšovanie kompetencií a úrovne kritického myslenia študentov medicínskych študijných programov s využitím simulačných nástrojov problémovo orientovaného vzdelávania a medicíny založenej na dôkazoch.
Doba riešenia: 2019–2021

Názov úlohy: ERASMUS+, 2018-1-RO01-KA203-049412, Case-based learning and virtual cases to foster critical thinking skills of students (Clever).
Doba riešenia: 2018–2021

Názov úlohy: ERASMUS+, 2018-1-SK01-KA203-046318, Building Curriculum Infrastructure in Medical Education (BCIME).
Doba riešenia: 2018–2021

Názov úlohy: ERASMUS+, 585980-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP, Training for Medical Education via Innovative eTechnology (MediTec).
Doba riešenia: 2017–2021* (*predĺžený)

Názov úlohy: Standard Grant No. 21830315 from the International Visegrad Fund’s „Exhibition and Special Discussion Section on Information and Digital Technologies“ (Centre at University of Zilina).
Doba riešenia: 2019–2020

Názov úlohy: vvgs-2018-910, Multimediálna podpora procesu výučby predmetu Informatika v bakalárskych študijných programoch na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.
Doba riešenia: 2018–2019

Názov úlohy: KEGA 017UPJŠ-4/2016, Vizualizácia výučby humánnej anatómie formou videodokumentácie pitiev a multimediálnych edukačných diel.
Doba riešenia: 2016–2018

Názov úlohy: ERASMUS+, 561857-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP, Modernizing Health Education in Universities (ModeHEd).
Doba riešenia: 2015–2018

Názov úlohy: ERASMUS+, 2014-1-CZ01-KA203-002002, Clinical reasoning skills enhancements with the use of simulations and algorithms (CROESUS).
Doba riešenia: 2014–2016

Názov úlohy: KEGA 020UK-4/2014, Inovácia obsahu, foriem a metód praktických cvičení z biofyziky a lekárskej biofyziky pre štúdium medicíny a biomedicínskej fyziky.
Doba riešenia: 2014–2016

Názov úlohy: Standard Grant No. 21320401 from the International Visegrad Fund’s „International Workshop on Biomedical Technologies“.
Doba riešenia: 2013–2014

Názov úlohy: KEGA 005UPJŠ-4/2012, Vzdelávanie klinických odborov v pre- a post- graduálnej výchove zamerané na šírenie aktuálnych poznatkov z oblasti infekčných chorôb pomocou nástrojov telemedicíny.
Doba riešenia: 2012–2014

Názov úlohy: KEGA 009UPJŠ-4/2012, Využitie a skvalitňovanie obrazov v multifunkčnom biomedicínskom laboratóriu – pomocou inovačných systémov.
Doba riešenia: 2012–2014

Názov úlohy: ITMS 26220120058, Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb.
Doba riešenia: 2010–2014

Názov úlohy: ITMS 26220120067, Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne CEEPM.
Doba riešenia: 2010–2014

Názov úlohy: ITMS 26220120066, Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií (CEBT).
Doba riešenia: 2010–2014

Názov úlohy: KEGA 004UK-4/2011, Elektromagnetické biosignály a elektromagnetické žiarenie – elektronické vzdelávanie lekárskej biofyziky (tvorba e-learningových kurzov).
Doba riešenia: 2011–2013

Názov úlohy: ITMS 26250120040, Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej budovy posluchární UPJŠ v Košiciach.
Doba riešenia: 2010–2012

Názov úlohy: KEGA 260-002UPJŠ-4/2010, Multimediálne technológie vo výučbe štúdií zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií.
Doba riešenia: 2010–2011

Názov úlohy: ITMS 26250120028, Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ.
Doba riešenia: 2009–2011

Názov úlohy: KEGA 3/7134/09, Rozvoj kreativity vzdelávania v multifunkčnom biomedicínskom laboratóriu klinických odborov.
Doba riešenia: 2009–2011

Názov úlohy: ITMS 26250120003, Modernizácia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia Univerzitnej knižnice, posluchární a učební.
Doba riešenia: 2009–2010

Názov úlohy: KEGA 3/6329/08, Laboratórium virtuálnej nemocnice na báze nemocničných informačných systémov.
Doba riešenia: 2008–2010

Názov úlohy: VEGA 1/0823/08, Diagnostika vertiga pomocou metód videoanalýzy pohybu.
Doba riešenia: 2008–2010

Názov úlohy: KEGA 3/5153/07, Tvorba učebných hypertextových prostriedkov na využitie nových technológií telemedicíny pre všetky formy vzdelávania na lekárskych fakultách.
Doba riešenia: 2007–2009

Názov úlohy: Rozvojový projekt 2007, VoIP – IP telefónia na UPJŠ 4. etapa.
Doba riešenia: 2007

Názov úlohy: Rozvojový projekt 2006, Rozvoj základnej informačnej infraštruktúry na UPJŠ.
Doba riešenia: 2007


Študuj na UPJŠ