UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Štatistika publikácií za obdobie rokov 2015 - 2019

Detailný prehľad publikácií pracoviska je dostupný v Katalógu evidencie publikačnej činnosti Univerzitnej knižnice UPJŠ.

Štatistika kategórií publikačnej činnosti:

AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 1
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 6
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 4
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 13
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 1
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 1
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 5
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1
AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 1
AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 1
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 11
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 14
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 3
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 2
BCI - Skriptá a učebné texty 1
BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 2
BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 3
BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 7
DAI - Dizertačné a habilitačné práce 1
FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 2
GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 1

C E L K O M
84

Štatistika ohlasov:

[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS 34
[2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS 1
[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 18
[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 6

C E L K O M
59
Posledná aktualizácia: 09.02.2020