Prejsť na obsah

Prírodovedecká čajovňa – archív

11minút, 25sekúnd

25. 05. 2022
Ľadové jaskyne

Prednášajúci:

Katedra zoológie ÚBEV PF UPJŠ
RNDr. Natália Raschmanová, PhD. – „Ľadové jaskynné vchody ako jedinečné prírodné laboratória“
Oddeleni geoinformatiky, ÚGE PF UPJŠ
doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD. a Mgr. Jozef Šupinský, PhD. – „Modelovanie dynamiky zaľadnenia a mikroklímy v ľadovej jaskyni“

Videozáznam

16. 03. 2022
Geoštatistika a geoinformatika

Prednášajúci:

Oddelenie geoinformatiky, ÚGE PF UPJŠ
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. – „Prvý zákon geografie a diery v geodátach.“
Katedra teoretickej fyziky a astrofyziky ÚFV PF UPJŠ
prof. RNDr. Milan Žukovič, PhD. – „Fyzikou inšpirovaný prístup k dopĺňaniu chýbajúcich priestorových dát“
Videozáznam

08. 12. 2021
Prehrievanie miest – geografické a ekologické súvislosti.

Prednášajúci:

Odelenie geoinformatiky, ÚGE PF UPJŠ
Mgr. Katarína Onačillová, PhD., Mgr. Jozef Bogľarský – „Mapovanie mestského ostrova tepla a predikcia teploty povrchu v meste.“
Katedra zoológie, ÚBEV PF UPJŠ
RNDr. Monika Balogová, PhD. – „Význam, život a strasti obojživelníkov v našom meste.“

Videozáznam

27. 10. 2021
Predikcia 3D štruktúry proteínov

Prednášajúci:

Technologický a inovačný park UPJŠ
RNDr. Gabriel Žoldák, PhD.– „Predikácia štruktúry proteínov pomocou metód strojového učenia: limity a odmedzenia “
Katedra biofyziky, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc. – „Štrukturálna dynamika proteínov – výzvy pre modelovanie a experiment“

Videozáznam

12. 05. 2021
Covid-19

Prednášajúci:

Katedra mikrobiológie, ÚBEV PF UPJŠ
doc. RNDr. Peter Pristáš, CSc. – „Ako málo stačí – na pandémiu.“
Oddelenie matematickej analýzy ÚMV PF UPJŠ
Mgr. Jozef Kiseľák, PhD. – „Je vprípade COVID-19 matematická epidemiológia oxymoron?“
Videozáznam

17. 03. 2021
Covid-19

Prednášajúci:

Katedra epizoológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia, UVLF v Košiciach
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.– „Aký je pôvod SARS-CoV-2 – prírodný alebo umelý?“
Katedra fyziky kondenzovaných látok, ÚFV PF UPJŠ
doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD. – „Nanočastice pre riešenie diagnostickoterapeutických problémov s COVID-19 (NANOVIR)“
Katedra fyzikálnej chémie, ÚCHV PF UPJŠ
RNDr. Jana Shepa – „Elektrochemická detekcia vírusov (EDEVIR)“

Videozáznam

25. 11. 2020
Dôsledky klimatických zmien

Prednášajúci:

Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ
RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD.– „Ako sa prejavujú klimatické zmeny v subarktickom Švédsku.“
Ústav geografie
RNDr. Dušan Barabas, CSc. – „Zmeny hydrologickej bilancie ako dôsledok klimatickej zmeny v povodí Bodvy – fakty o klimatickej zmene“

Videozáznam

28. 10. 2020
Kvantové technológie a kvantové počítanie.

Prednášajúci:

Ústav informatiky PF UPJŠ
RNDr. Zuzana Bednárová, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
Mgr. Tomáš Samuely, PhD.
Ústav informatiky PF UPJŠ
prof RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
RNDr. Martin Gmitra, PhD.

Videozáznam

06. 11. 2019
Mimozemský život – áno či nie? O možnostiach existencie života vo vesmíre z pohľadu astronóma a biológa.

Prednášajúci:

Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
doc. Mgr. Štefan Parimucha, PhD. – videozáznam
Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ 
doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.  videozáznam

10. 04. 2019
Projekty H2020 – ako uspieť?

Katedra anorganickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.– „AMatCU – Zriadenie Laboratória pre pokročilé materiály na Univerzite Komenského – projekt H2020 ERA Chair – čo tomu predchádzalo“
Laboratórium pre pokročilé materiály, Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
RNDr. Milan Sýkora, MBA., PhD. – „LAMatCU – z Univerzity Komenského do národného laboratória v Los Alamos a späť“
Katedra mikrobiológie, ÚBEV PF UPJŠ
prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD. – „Ako číta európsky projekt oponent“
Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ
Ing. Ivan Pezlar – „Pohľad hodnotiteľa na projekt H2020 – administratívny systém hodnotenia a interpretácie pojmov“

06. 03. 2019
Príprava budúcich učiteľov – dve strany jednej mince

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia FF UPJŠ
Mgr. Marta Dobrowolska Kulanová, PhD.– „Psychológia pre vysokoškolských učiteľov“
Katedra pedagogiky FF UPJŠ
PaedDr. Renáta Orosová, PhD. – „Pedagogika pre vysokoškolských učiteľov“
Ústav matematických vied PF UPJŠ
RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD. – „Štruktúra matematických poznatkov budúceho učiteľa“

21.11.2018
„Sami sebe“ 2. časť   – veda a infraštruktúra na PF UPJŠ

Ústav geografie
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. – „Vedecko-výskumné aktivity a laboratóriá Ústavu geografie“
Ústav matematických vied
doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD. – „Systémy počítačovej algebry a ich využitie v prírodných vedách“
Mgr. Jozef Kiseľák, PhD. – „Mastopatia alebo rakovina? Môže byť matematika nápomocná pri diagnostike?“
Ústav informatiky
doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD. – „Výskum sluchovej neurokognície na Ústave informatiky“
Centrum aplikovanej informatiky
RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. – „Zber a spracovanie údajov v kybernetickej bezpečnosti“
Ing. Miron Kuzma, PhD.  – „Výpočtová infraštruktúra pre výskumnú činnosť“

22. 10. 2018
„Sami sebe“  – veda a infraštruktúra na PF UPJŠ

Ústav fyzikálnych vied
doc. RNDr. A. Zeleňáková, PhD. – „Vedecký výskum v laboratóriách Ústavu fyzikálnych vied: Katedra fyziky kondenzovaných látok“
doc. Mgr. D. Jancura, PhD. –  „Vedecký výskum v laboratóriách Ústavu fyzikálnych vied: Katedra biofyziky“
Ústav chemických vied
doc. RNDr. J. Imrich, CSc. –  „Pokroky vo využití NMR spektroskopie vo vede a technológiách“
doc. RNDr. V. Zeleňák, PhD. –  „Chémia na PF UPJŠ, výzvy 21. storočia a naša infraštruktúra“
Ústav biologických a ekologických vied
doc. RNDr. P. Pristaš, CSc. –  „Kde začína a končí moderná mikrobiológia“
RNDr. M. Goga, PhD. –  „Vedecký výskum na katedre botaniky so zameraním na Kryptogramy“

24. 05. 2018
Uvedenie do Galérie osobností Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Nominované osobnosti:

prof. Ing. Slavko Chalupka, CSc.
prof. Ing. Mirjam Gálova, DrSc. – in memoriam
prof. RNDr. Milan Dzurilla, CSc. – in memoriam

14. 03. 2018
Prírodovedné vzdelávanie pre informačnú spoločnosť/Učíme sa pre budúcnosť

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., Ústav fyzikálnych vied – videozáznam
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., Ústav chemických vied – videozáznam
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc., Ústav biolo gických a ekolo gických vied – videozáznam
doc. RNDr. Stanislav Lukáč, PhD., Ústav ma tematických vied

15. 11. 2017
Energia a zelené technológie

doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD. (Ústav chemicklých vied):  Môže byť lítium palivo budúcnosti? – videozáznam

prof. Ing. Martin Orendáč CSc. (Ústav fyzikálnych vied): Magnetické chladenie ako trvalo udržateľná alternatíva?“ – videozáznam

RNDr. Ján Kaňuk PhD. (Ústav geografie): Priestorové rozdiely v distribúcii slnečného žiarenia a fotovoltických elektrární v SR a ČR – videozáznam

22. 03. 2017
Antarktída očami prírodovedcov

prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. (Geografický ústav, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika) Český polárny výskum na Antarktíde

prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. (Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ)
Expedícia 2017 na antarktickej stanici J. G. Mendela

Videozáznam

30. 11. 2016
Fulerény stále neznáme?

prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc. (Ústav matematických vied, PF UPJŠ) Matematika, chémia… a Nobelove ceny

Ing. Jozef Černák, CSc. Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ)
Uhlíkové nanočastice kužeľového tvaru

29. 09. 2016
… s profesormi biológie z USA

Prof. Vincent A. Connors, (University of South Carolina Upstate, USA) – Immune factors infl uencing susceptibility and resistance in the snail vector for human schistosomiasis

Prof. Eva Collakova (Virginia Tech, USA) – CoSpliceNet: A framework for co-splicing network inference from transcriptomics data

08. 06. 2016
Uvedenie do Galérie osobností PF UPJŠ.

Nominované osobnosti:

prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.
prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc.
prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc.
prof. Ing. Ladislav Potocký, CSc.
prof. RNDr. Eva Mišúrová, PhD.

Videozáznam

13. 04. 2016
Poloha v priestore – pridaná hodnota geografickej informácie.

Mgr. Imrich Jakab, PhD.
Geografické informačné systémy – „eso v rukáve“ ekológov a environmentalisto – videozáznam

RNDr. František Galčík, PhD.
Ako určiť polohu smartfónom bez GPS? – videozáznam

Mgr. Michal Gallay, PhD.
Poloha Laboratória diaľkového prieskumu Zeme – videozáznam

24. 02. 2016
Minulosť, prítomnosť a budúcnosť projektov operačného programu EÚ Vzdelávanie.

Úvodné slovo: prof. RNDr. Pavol Mártonfi , PhD., prodekan PF UPJŠ

Vystúpili:
s prehľadmi projektov – garanti alebo projektoví manažéri projektov IRES, RIFIV, SOFOS a KVARK

podrobnejšie informácie a videozáznam

11. 11. 2015
CERN – urýchľovač vedy.

RNDr. Marek Bombara
Príspevok laboratória CERN k ľudskému poznaniu – videozáznam

doc. RNDr. Jozef Urban, CSc.
Higgsov bozón – hľadanie ihly v kope dát – videozáznam

doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
Poznačení CERNom  – ako CERN pomáha vytvárať vedecké podhubie na Slovensku – videozáznam

30. 09. 2015
Hlavnou témou bola  problematika týkajúca sa globálnej zmeny klímy.

pozvaný hosť – Mgr. Alexander Ač, PhD., Centrum výskumu globálnej zmeny AV ČR, Brno
Globálna zmena klímy a my: Gaia vracia údervideozáznam

za PF UPJŠ – doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., Ústav chemických vied
Čistá energia, udržateľný rozvoj a úloha nanochémievideozáznam

18. 03. 2015

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.: Jaskyňa ako kľúč k pochopeniu prírodných procesov v krase. – prezentácia

RNDr. Ján Kaňuk, PhD. : Detailné mapovanie jaskyne Domica pomocou laserového skenovania. prezentácia

doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. : O jaskynných živočíchoch.

14. 05. 2014
Interdisciplinárne Biovedy – vízia akcelerácie výskumu a inovácií na UPJŠ v Košiciach

Pavol Miškovský
hlavná prednáška

Predstavenie nosných vedecko-technologických zameraní Centra Interdisciplinárnych Biovied:
Erik Sedlák
Marian Fabián & Daniel Jancura
Zuzana Naďová
Denis Horváth
Gregor Bánó
Veronika Huntošová

videozáznamy z prednášok

13. 11. 2013
„Bitcoin – mena budúcnosti?“

Pavol Lupták
bezpečnostný konzultant, výkonný riaditeľ spoločnosti Nethemba (www.nethemba.com)

Pavol Sokol
Ústav informatiky PF UPJŠ

videozáznamy z prednášok

25. 04. 2013

Prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.: Geneticky modifikované organizmy – naši priatelia či nepriatelia?

RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat.: Pozor, nekonečno!

RNDr. Rudolf Gális, PhD.: Vesmírne desatoro

Prof. RNDr. Igor Hudec, CSc.: Južná Afrika, raj zvierat (vďaka rezerváciam)

Doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.: O bruchomluvcoch na koktailových večierkoch alebo Ľudský mozog a informatika

Doc.  RNDr. Andrej Oriňák, PhD.: Fascinujúci nanosvet

RNDr. Martin Walko, PhD.: Všetci ste chemici

Fotogaléria z prednášok

07. 11. 2012

prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD.
Využitie ekologických, fyziologických a chemických prístupov v biomonitoringu znečistenia životného prostredia s využitím lišajníkov

doc. RNDr. Jana Kaduková, PhD. :
Úloha mikroorganizmov v ekosystéme – od ekológie ku environmentálnym biotechnológiám

videozáznamy a fotogaléria z prednášok

10. 10. 2012
„Co priniesli CEX a kam smeruju?“

Úvodné slovo
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., prodekan fakulty
Znamenali CEXy kvalitatívny posun vedy na Slovensku či na fakulte?

S príspevkami vystúpili vedúci CEXov:
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.,
Je Slovensko jedným veľkým centrom excelentnosti?

Dr. h. c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.,
Sú CEXy slepou uličkou, alebo majú nádej splniť ciele, kvôli ktorým vznikli?

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Potrebujeme inštitucionalizáciu CEXov na fakulte a na univerzite?

videozáznamy a fotogaléria z prednášok

28. 03. 2012

Prof. RNDr. P. Sovák, CSc. a Ing. K. Saksl, DrSc.
X-ray Free Electron Laser v Hamburgu (XFEL) – riadenie spoločnosti, stav výstavby a nové príležitosti pre smerovanie výskumu vedeckých skupín

Doc. RNDr. J. Uličný, PhD.
Počítačová simulácia XFEL experimentu CDI

Doc. RNDr. M.Dudáš, PhD.
Význam XFEL v biológii a v medicíne

videozáznamy a fotogaléria z prednášok

07. 12. 2011

Mgr. Michal Gallay, PhD., RNDr. Ján Kaňuk, PhD. (ÚGE):
Geografi cké informačné systémy (GIS) – nástroj,technológia a veda. Interdisciplinárny koncept pre analýzu priestorových informácií.

Mgr. Alexander Szabari, PhD. (ÚINF):
Informácie – odkiaľ ste sa vzali?!

RNDr. Ján Kaňuk, PhD. (ÚGE):
Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území pomocou GIS

videozáznamy a fotogaléria z prednášok

09. 11. 2011

prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc.
Od Sokrata k algebre 20. storočia

Ing. Samuel Mockovčiak, CSc.
História použitia matematického aparátu vo fyzike. Niekoľko príkladov

videozáznamy a fotogaléria z prednášok

12. 10. 2011

doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.:
Nukleárna magnetická rezonancia (NMR) v prírodných vedách

prof. RNDr. Miroslav Repčák, DrSc.:
NMR pri identifi kácii sekundárnych metabolitov rastlín

RNDr. Mária Vilková, PhD.:
Stratégia hľadania štruktúry neznámej zlúčeniny pomocou NMR – príklad rastlinného metabolitu

videozáznamy a fotogaléria z prednášok


Študuj na UPJŠ