UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Prírodovedecká čajovňa - archív

22. 03. 2017
Antarktída očami prírodovedcov

prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc. (Geografický ústav, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika) Český polárny výskum na Antarktíde

prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. (Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ)
Expedícia 2017 na antarktickej stanici J. G. Mendela

 

 Videozáznam

30. 11. 2016
Fulerény stále neznáme?

prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc. (Ústav matematických vied, PF UPJŠ) Matematika, chémia... a Nobelove ceny

Ing. Jozef Černák, CSc. Ústav fyzikálnych vied, PF UPJŠ)
Uhlíkové nanočastice kužeľového tvaru

 

 Videozáznam

29. 09. 2016
... s profesormi biológie z USA

Prof. Vincent A. Connors, (University of South Carolina Upstate, USA) - Immune factors infl uencing susceptibility and resistance in the snail vector for human schistosomiasis

Prof. Eva Collakova (Virginia Tech, USA) - CoSpliceNet: A framework for co-splicing network inference from transcriptomics data

Videozáznam

 

08. 06. 2016
Uvedenie do Galérie osobností PF UPJŠ.

Nominované osobnosti:

prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.
prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc.
prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc.
prof. Ing. Ladislav Potocký, CSc.
prof. RNDr. Eva Mišúrová, PhD.

Videozáznam

 

13. 04. 2016
Poloha v priestore – pridaná hodnota geografickej informácie.

Mgr. Imrich Jakab, PhD.
Geografické informačné systémy – „eso v rukáve“ ekológov a environmentalisto - videozáznam

RNDr. František Galčík, PhD.
Ako určiť polohu smartfónom bez GPS? - videozáznam

Mgr. Michal Gallay, PhD.
Poloha Laboratória diaľkového prieskumu Zeme - videozáznam

 

24. 02. 2016
Minulosť, prítomnosť a budúcnosť projektov operačného programu EÚ Vzdelávanie.

Úvodné slovo: prof. RNDr. Pavol Mártonfi , PhD., prodekan PF UPJŠ

Vystúpili:
s prehľadmi projektov – garanti alebo projektoví manažéri projektov IRES, RIFIV, SOFOS a KVARK

podrobnejšie informácie a videozáznam

11. 11. 2015
CERN - urýchľovač vedy.

RNDr. Marek Bombara
Príspevok laboratória CERN k ľudskému poznaniu - videozáznam

doc. RNDr. Jozef Urban, CSc.
Higgsov bozón - hľadanie ihly v kope dát - videozáznam

doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
Poznačení CERNom  - ako CERN pomáha vytvárať vedecké podhubie na Slovensku - videozáznam
 

30. 09. 2015
Hlavnou témou bola  problematika týkajúca sa globálnej zmeny klímy.

pozvaný hosť – Mgr. Alexander Ač, PhD., Centrum výskumu globálnej zmeny AV ČR, Brno
Globálna zmena klímy a my: Gaia vracia úder - videozáznam

za PF UPJŠ – doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD., Ústav chemických vied
Čistá energia, udržateľný rozvoj a úloha nanochémie - videozáznam

 

 

18. 03. 2015

doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.: Jaskyňa ako kľúč k pochopeniu prírodných procesov v krase. - prezentácia

RNDr. Ján Kaňuk, PhD. : Detailné mapovanie jaskyne Domica pomocou laserového skenovania. - prezentácia

doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. : O jaskynných živočíchoch.

 

14. 05. 2014
Interdisciplinárne Biovedy - vízia akcelerácie výskumu a inovácií na UPJŠ v Košiciach

Pavol Miškovský
hlavná prednáška

Predstavenie nosných vedecko-technologických zameraní Centra Interdisciplinárnych Biovied:
Erik Sedlák
Marian Fabián & Daniel Jancura
Zuzana Naďová
Denis Horváth
Gregor Bánó
Veronika Huntošová

 videozáznamy z prednášok

 

13. 11. 2013
"Bitcoin – mena budúcnosti?"

Pavol Lupták
bezpečnostný konzultant, výkonný riaditeľ spoločnosti Nethemba (www.nethemba.com)

Pavol Sokol
Ústav informatiky PF UPJŠ

 

videozáznamy z prednášok

 

25. 04. 2013

Prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.: Geneticky modifikované organizmy – naši priatelia či nepriatelia?

RNDr. Igor Fabrici, Dr. rer. nat.: Pozor, nekonečno!

RNDr. Rudolf Gális, PhD.: Vesmírne desatoro

Prof. RNDr. Igor Hudec, CSc.: Južná Afrika, raj zvierat (vďaka rezerváciam)

Doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD.: O bruchomluvcoch na koktailových večierkoch alebo Ľudský mozog a informatika

Doc.  RNDr. Andrej Oriňák, PhD.: Fascinujúci nanosvet

                                           RNDr. Martin Walko, PhD.: Všetci ste chemici

Fotogaléria z prednášok

 

07. 11. 2012

prof. RNDr. Martin Bačkor, PhD.
Využitie ekologických, fyziologických a chemických prístupov v biomonitoringu znečistenia životného prostredia s využitím lišajníkov

doc. RNDr. Jana Kaduková, PhD. :
Úloha mikroorganizmov v ekosystéme - od ekológie ku environmentálnym biotechnológiám

videozáznamy a fotogaléria z prednášok

 

10. 10. 2012
"Co priniesli CEX a kam smeruju?"

Úvodné slovo
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD., prodekan fakulty
Znamenali CEXy kvalitatívny posun vedy na Slovensku či na fakulte?

S príspevkami vystúpili vedúci CEXov:
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.,
Je Slovensko jedným veľkým centrom excelentnosti?

Dr. h. c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.,
Sú CEXy slepou uličkou, alebo majú nádej splniť ciele, kvôli ktorým vznikli?

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Potrebujeme inštitucionalizáciu CEXov na fakulte a na univerzite?

videozáznamy a fotogaléria z prednášok

 

28. 03. 2012

Prof. RNDr. P. Sovák, CSc. a Ing. K. Saksl, DrSc.
X-ray Free Electron Laser v Hamburgu (XFEL) – riadenie spoločnosti, stav výstavby a nové príležitosti pre smerovanie výskumu vedeckých skupín

Doc. RNDr. J. Uličný, PhD.
Počítačová simulácia XFEL experimentu CDI

Doc. RNDr. M.Dudáš, PhD.
Význam XFEL v biológii a v medicíne

videozáznamy a fotogaléria z prednášok

 

07. 12. 2011

Mgr. Michal Gallay, PhD., RNDr. Ján Kaňuk, PhD. (ÚGE):
Geografi cké informačné systémy (GIS) – nástroj,technológia a veda. Interdisciplinárny koncept pre analýzu priestorových informácií.

Mgr. Alexander Szabari, PhD. (ÚINF):
Informácie – odkiaľ ste sa vzali?!

RNDr. Ján Kaňuk, PhD. (ÚGE):
Modelovanie distribúcie slnečného žiarenia v urbánnom území pomocou GIS

videozáznamy a fotogaléria z prednášok

 

09. 11. 2011

 

prof. RNDr. Danica Studenovská, CSc.
   Od Sokrata k algebre 20. storočia

Ing. Samuel Mockovčiak, CSc.
   História použitia matematického aparátu vo fyzike. Niekoľko príkladov

videozáznamy a fotogaléria z prednášok

 

12. 10. 2011

doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.:
   Nukleárna magnetická rezonancia (NMR) v prírodných vedách

prof. RNDr. Miroslav Repčák, DrSc.:
   NMR pri identifi kácii sekundárnych metabolitov rastlín

RNDr. Mária Vilková, PhD.:
   Stratégia hľadania štruktúry neznámej zlúčeniny pomocou NMR – príklad rastlinného metabolitu

videozáznamy a fotogaléria z prednášok

Posledná aktualizácia: 18.10.2017