UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Študijne oddelenie

adresa: Šrobárova 2, 041 54 Košice

Úradné hodiny:

Pondelok: 900 - 1030 h 1300 - 1430 h
Utorok: 900 - 1030 h 1300 - 1430 h
Streda:   1300 - 1600 h
Štvrtok: 900 - 1030 h 1300 - 1430 h
Piatok: 900 - 1030 h  

        

 

 prof. RNDr. Katarína C e c h l á r o v á, DrSc.
 prodekanka pre vzdelávanie
 Šrobárova 2, 041 54 Košice
 tel.:  055/2342117
 E-mail: katarina.cechlarova@upjs.sk

 Úradné hodiny:
 Utorok: 9.00 - 12.00
 Štvrtok: 9.00 - 12.00
 

RNDr. Iveta Sováková

RNDr. Iveta S o v á k o v á - vedúca oddelenia

tel.: 055/2342116
e-mail: iveta.sovakova@upjs.sk

štipendiá
prjímacie konanie
Mgr. Denisa Štefániková

Mgr. Denisa Š t e f a n í k o v á  

tel.: 055/2342115
e-mail: denisa.stefanikova@upjs.sk

študijné odbory: B, VE
medziodborové štúdium, učiteľstvo akademických predmetov:
B-CH, B-G, B-I, B-Ps, B-Fi, F-B, M-B

Ing. Agnesa Pivarníková

Ing. Agnesa P i v a r n í k o v á

tel.: 055/2342118
e-mail: agnesa.pivarnikova@upjs.sk

študijné odbory: G, I, M
medziodborové štúdium, učiteľstvo akademických predmetov:
M-F, M-G, M-CH, M-I, M-Ps, CH-Fi, F-Fi

Mgr. Mária Mosáthová

Mgr. Mária M o s á t h o v á

tel.: 055/2342158
e-mail: maria.mosathova@upjs.sk

študijné odbory:F, CH
medziodborové štúdium, učiteľstvo akademických predmetov:
F-CH, F-G, F-I, G-I, G-Fi, G-Ps, CH-G, CH-I,
rozširujúce a doplňujúce štúdium

Eva Pitoňáková

Eva P i t o ň á k o v á

tel.: 055/2342123
e-mail: eva.pitonakova@upjs.sk

doktorandské štúdium
rigorózne skúšky

Úradné hodiny:
Pondelok - štvrtok:
9.00 - 10.30, 13.00 - 14.00

 

Posledná aktualizácia: 17.10.2018