Prejsť na obsah

Informácie pre uchádzačov o doktorandské štúdium

2minút, 14sekúnd

O doktorandské štúdium sa môžu uchádzať absolventi magisterského štúdia na UPJŠ, ale aj z  iných vysokých škôl zo Slovenska alebo zahraničia.
Úspešným absolventom doktorandského štúdia je udelený titul “Philosophiae doctor” (PhD.).

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY
NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
DO 31. 05. 2024
Ďalšie dôležité termíny

Sprístupnenie podávania e-prihlášok: 01.03.2024
Prijímacie konanie: 17.06.2024 – 28.06.2024
Zverejnenie výsledkov PK: do 10.07.2024

Odporúčame použiť výhradne elektronickú prihlášku.

Benefity elektronickej prihlášky

  • nižší poplatok
  • zjednodušenie prihlasovania
  • zaistíte správne vyplnenie prihlášky
  • komunikácia napr. na doplnenie dokladov pre prijímacie konanie prebieha elektronicky
  • budete môcť sledovať stav prijímacieho konania (napr. prijatie overených dokladov poštou, výsledky prijímacieho konania)

Odporúčame použiť výhradne elektronickú prihlášku. Všetky potrebné súčasti prihlášky doloží uchádzač(ka), akonáhle ich bude mať k dispozícii. Elektronické prihlasovanie je spustené od 01.03.2024. Existujúce tlačivo prihlášky ŠEVT 49 400 2 je možné využiť iba v prípade, ak uchádzač(ka) má obmedzený prístup k elektronickej komunikácii.

Adresa pre zaslanie prihlášky papierovou formou:
Prírodovedecká fakulta
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
041 54 Košice

Súčasťou prihlášky je:

  1. overená kópia diplomu, resp. potvrdenie o ukončení štúdia, ak ešte diplom nemá
  2. životopis s prípadným uvedením zoznamu publikovaných a nepublikovaných prác
  3. potvrdenie o odbornej praxi po absolvovaní vysokej školy (ak bola vykonaná)
  4. výpis výsledkov štúdia druhého stupňa
  5. rámcový projekt k téme dizertačnej práce / Šablóna rámcového projektu k téme dizertačnej práce

Elektronická prihláška:
Papierová prihláška:

30,- €
50,- €

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne platobnou bránou alebo bankovým prevodom. Kópiu dokladu o úhrade nie je potrebné k prihláške dokladať.
Ćíslo účtu: SK28 8180 0000 0070 0007 8491
Variabilný symbol: 2996
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

Upozornenie:
Pri uhrádzaní poplatkov je potrebné počkať najmenej 3 pracovné dni, kým sa platba spáruje, teda prebehne proces prevodu úhrady z banky do akademického informačného systému. Neuhrádzajte poplatky 2-krát.

Máte otázky?

Radi Vám pomôžeme!
Kontaktujte nás:

dana.gecelovska@upjs.sk

+421552342123


Študuj na UPJŠ