Prejsť na obsah

Etika vedeckej práce

2minút, 22sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako výskumne orientovaná univerzita si ctí etické aspekty vedeckej práce a formuje korektné a etické prostredie vo všetkých aspektoch vedeckého bádania.

UPJŠ považuje za dôležité, aby si študenti, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci osvojili vedomosti, metódy a etické pravidlá, ktoré sa týkajú ich odboru. Nedodržiavanie správnej výskumnej praxe poškodzuje výskumné procesy, narúša vzťahy medzi výskumnými pracovníkmi, podkopáva dôveru verejnosti k výskumu a dôveryhodnosť jeho výsledkov.

UPJŠ sa hlási k princípom akademickej integrity výskumu zakotvených v etickom kódexe Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v deklarácii o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku, ako aj v ďalších medzinárodne uznávaných dokumentoch.

Odhaľovanie plagiátov na UPJŠ

Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach slúži na odhaľovanie potenciálnych plagiátov špeciálna aplikácia Turnitin. Turnitin je antiplagiátorský systém alebo nástroj na overovanie originality textu. Jeho hlavnou úlohou je prevencia plagiátorstva. Turnitin umožňuje vzájomné porovnávanie dokumentov, ktoré sú súčasťou jeho databázy, a takýmto spôsobom je možné nájsť k porovnávanému dokumentu dokumenty, ktoré sú obsahovo podobné, teda potenciálne plagiáty. Tento nástroj môžu na univerzite využívať vyučujúci, výskumníci, administratívni pracovníci, ale aj študenti.


Študuj na UPJŠ