Prejsť na obsah

Etika vedeckej práce

1minút, 34sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako výskumne orientovaná univerzita si ctí etické aspekty vedeckej práce a formuje korektné a etické prostredie vo všetkých aspektoch vedeckého bádania.

UPJŠ považuje za dôležité, aby si študenti, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci osvojili vedomosti, metódy a etické pravidlá, ktoré sa týkajú ich odboru. Nedodržiavanie správnej výskumnej praxe poškodzuje výskumné procesy, narúša vzťahy medzi výskumnými pracovníkmi, podkopáva dôveru verejnosti k výskumu a dôveryhodnosť jeho výsledkov.

UPJŠ sa hlási k princípom akademickej integrity výskumu zakotvených v etickom kódexe Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v deklarácii o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku, ako aj v ďalších medzinárodne uznávaných dokumentoch.Študuj na UPJŠ