Prejsť na obsah

Klub riaditeľov SŠ pri PF UPJŠ v Košiciach

4minút, 8sekúnd

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ďalej len „fakulta“, je druhou najstaršou fakultou na Slovensku, ktorá zabezpečuje prípravu učiteľov prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky. Vzdelávanie na fakulte je úzko prepojené na výsledky vedy a výskumu. Fakulta sa pravidelne umiestňuje na najvyšších priečkach v hodnotení kvality vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti, dlhodobo sa venuje popularizačným aktivitám, organizuje a podporuje aktivity zamerané na prácu s  talentovanými študentmi stredných a vysokých škôl, venuje sa celoživotnému vzdelávaniu učiteľov ZŠ a SŠ. Na základe toho sa fakulta rozhodla zriadiť na svojej pôde Klub riaditeľov stredných škôl pri Prírodovedeckej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, ďalej len „Klub“.

Členmi Klubu, sú v zmysle čl. 2 Štatútu Klubu, dekan a prodekani fakulty, riaditelia stredných škôl a ďalší zástupcovia fakulty, spravidla, vysokoškolskí učitelia koordinujúci študijné programy  učiteľstva akademických predmetov.

Poslaním Klubu je predovšetkým vytvorenie komunikačnej platformy pre výmenu informácií, koordináciu stanovísk a podporu spoločných aktivít realizovaných fakultou a strednými školami, ktoré poskytujú vzdelanie v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky.

Súhlas s členstvom v Klube vyjadrujú členovia Klubu písomne. Členstvo v Klube je nezastupiteľné.

Členmi Klubu môžu byť, v prípade prejaveného záujmu, riaditelia ďalších SŠ ako aj zástupcovia fakulty, spravidla, vysokoškolskí učitelia koordinujúci študijné programy  učiteľstva akademických predmetov.

Kontakt: PhDr. Svetlana Libová, tel. 055/234 2179,  svetlana.libova@upjs.sk

Zoznam členov
riaditelia SŠ

PaedDr. Zlatica Frankovičová
Gymnázium Šrobárova, Košice

Mgr. Otto Révész
Gymnázium Poštová, Košice

RNDr. Timea Krajňáková
Gymnázium Alejová, Košice

PhDr. Karolína Vranaiová, PhD.
Stredná zdravotnícka škola, Košice

Mgr. Viera Kundľová
Gymnázium J. A. Raymana, Prešov

RNDr. Pavol Petrovský
Gymnázium sv. Moniky, Prešov

Mgr. Ivana Ďurďáková
Gymnázium M. Kukučína, Revúca

Mgr. Alena Gombošová​
Gymnázium L. Stöckela, Bardejov

PaedDr. Ingeborg Skalská
Gymnázium Javorová, Spišská Nová Ves

Mgr. Pavol Chmeliar
Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa

RNDr. Ján Rodák
Gymnázium duklianskych hrdinov, Svidník

Mgr. Mária Vassová
Gymnázium Snina

RNDr. Miriam  Melišová-Čugová
Súkromné gymnázium, Dneperská 1, Košice

Ing. Iveta Marcinčinová​
SPŠE, Prešov

Mgr. Katarína Olšavová
Gymnázium P. Horova, Michalovce

Ing. Štefan Krištín
SPŠE, Košice

Ing. Elena Tibenská
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice

Mgr. Marián Mižák
Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance

RNDr. Marcel Tkáč
Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov

Ing. Jaroslav Bujda
Stredná priemyselná škola, Komenského 5,  Bardejov

PhDr. Zuzana Dragulová, PhD.
Gymnázium Dr. C. Daxnera, Vranov nad Topľou

PaedDr. Katarína Adamková​
Gymnázium P.J. Šafárika Rožňava

PaedDr. Adriana Petrová, PhD.
Gymnázium Ul. Ľ. Štúra, Michalovce

RNDr. Dušan Andraško
Gymnázium v Gelnici

PaedDr. Mária Kašaiová
Gymnázium, Komenského 32 Trebišov

Mgr. Jana Šalagovičová
Gymnázium Trebišovská 12, Košice

RNDr. Csilla Nagyová
Gymnázium Š. Moysesa, Moldava nad Bodvou

RNDr. Hedviga Rusinková
Stredná priemyselná škola strojnícka, Prešov

RNDr. Jozef Sobek
Spojená škola J. Henischa, Bardejov

Mgr. Ján Holub
Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov

RNDr. Marián Hamrák
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

za PF UPJŠ

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
dekan

doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
prodekan pre vonkajšie  vzťahy

doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD.
prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
prodekan pre rozvoj a riadenie kvality

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
prodekan pre vzdelávanie

doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc.
koordinátor aktivít za CCVaPP

PaedDr. Andrea Lešková, PhD.
koordinátorka aktivít pre biológiu

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
koordinátorka aktivít pre chémiu

doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
koordinátor aktivít pre informatiku

RNDr. Alena Gessert, PhD.
koordinátor aktivít pre geografiu

doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.
koordinátorka aktivít pre fyziku

doc. RNDr. Ingrid Semanišinová, PhD.
koordinátorka aktivít pre matematiku


Študuj na UPJŠ