Prejsť na obsah

Klub riaditeľov SŠ pri PF UPJŠ v Košiciach

1minút, 24sekúnd

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ďalej len „fakulta“, je druhou najstaršou fakultou na Slovensku, ktorá zabezpečuje prípravu učiteľov prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky. Vzdelávanie na fakulte je úzko prepojené na výsledky vedy a výskumu. Fakulta sa pravidelne umiestňuje na najvyšších priečkach v hodnotení kvality vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti, dlhodobo sa venuje popularizačným aktivitám, organizuje a podporuje aktivity zamerané na prácu s  talentovanými študentmi stredných a vysokých škôl, venuje sa celoživotnému vzdelávaniu učiteľov ZŠ a SŠ. Na základe toho sa fakulta rozhodla zriadiť na svojej pôde Klub riaditeľov stredných škôl pri Prírodovedeckej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, ďalej len „Klub“.

Poslaním Klubu je predovšetkým vytvorenie komunikačnej platformy pre výmenu informácií, koordináciu stanovísk a podporu spoločných aktivít realizovaných fakultou a strednými školami, ktoré poskytujú vzdelanie v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky.

Členmi Klubu, sú v zmysle čl. 2 Štatútu Klubu, dekan a prodekani fakulty, riaditelia stredných škôl a ďalší zástupcovia fakulty, spravidla, vysokoškolskí učitelia koordinujúci študijné programy  učiteľstva akademických predmetov.


Študuj na UPJŠ