Prejsť na obsah

Cena dekana

0minút, 35sekúnd

Ceny dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa udeľujú za mimoriadne výsledky dosiahnuté v pedagogickej a vedeckej činnosti ako aj za príspevok k rozvoju fakulty zamestnancom fakulty a doktorandom v dennej forme štúdia. Ceny sa udeľujú začiatkom kalendárneho roka vždy za uplynulý rok a odovzdávajú sa na výročnom stretnutí akademickej obce PF UPJŠ.

Prehľad udelených cien


Študuj na UPJŠ