Prejsť na obsah

Kolégium dekana

0minút, 40sekúnd

Dekan

doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 

Členovia Kolégia dekana

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
prodekan pre vzdelávanie
doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD.
prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
prodekan pre vonkajšie vzťahy
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
prodekan pre rozvoj a riadenie kvality
Ing. Danka Kepičová
tajomníčka fakulty
doc. RNDr. Juraj Ševc, PhD.
predseda Akademického senátu
doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.
riaditeľ Ústavu biologických vied
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied
doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD.
riaditeľ Ústavu geografie
doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD..
riaditeľka Ústavu chemických vied
prof. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
riaditeľ Ústavu matematických vied
doc. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.
riaditeľ Ústavu informatiky
Ing. Miron Kuzma, PhD.
vedúci Centra aplikovanej informatiky


Študuj na UPJŠ