Prejsť na obsah

Osobnosti a inštitúcie ocenené medailou PF UPJŠ – strieborná medaila

11minút, 42sekúnd

FF UPJŠ v Košiciach – za dlhoročnú spoluprácu s PF UPJŠ v Košiciach pri príprave budúcich učiteľov a spoločnom výskume

RNDr. Ján Sedlák, DrSc. -za dlhoročnú spoluprácu s PF UPJŠ v Košiciach pri výchove budúcich vedcov a pri organizovaní vedeckých podujatí

doc. RNDr. Peter Benda, PhD. – za dlhodobú spoluprácu s Ústavom biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach pri zoologickom výskume na Blízkom východe a v Afrike

PaedDr. Martina Žurovcová, PhD.  – za dlhodobú spoluprácu s Ústavom biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach pri výskume molekulárnej fylogenézy živočíchov a významnej podpore mobilít a vzdelávania doktorandov

prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach a Katedry botaniky Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ

doc. RNDr. Jozef Urban, CSc. – za dlhoročný prínos pre PF UPJŠ v Košiciach v oblasti vedeckej, pedagogickej a v oblasti medzinárodnej spolupráce

prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc. – za rozvoj a garantovanie študijného programu Fyzika kondenzovaných látok a za úspechy pri dlhoročnom systematickom výskume tuhých látok pri nízkych teplotách

prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. – za výrazný prínos k rozvoju Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. – za výrazný prínos k rozvoju Ústavu geografie PF UPJŠ v Košiaciach

prof. RNDr. Ľubomír Kováč, PhD. – za významný prínos v oblasti subterárnej biológie na medzinárodnej úrovni a za prínos pri rozvoji  Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ v Košiciach

prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc. – za výrazný podiel na vzniku a rozvoji Katedry analytickej chémie PF UPJŠ v Košiciach

prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc. – za rozvoj termickej analýzy na ÚCHV a problematiky prípravy materiálov typu MOF a siliky pre adsorpciu plynov, ako aj zavedenie predmetov Adsorpcie a porozity na KACH PF UPJŠ v Košiciach

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc. – za spoluprácu pri výchove doktorandov, podiel na rozvoji odboru a podporu pri akreditácií doktorandského študijného programu Fyzikálna chémia na PF UPJŠ v Košiciach

prof. RNDr. Marián Antalík, DrSc. – za rozvoj Katedry biochémie a celoživotnú pedagogickú a výskumnú prácu na PF UPJŠ v Košiciach 

doc. RNDr. Ondrej Hutník, PhD. – za významný prínos k rozvoju Ústavu matematiky PF UPJŠ v Košiciach 

Borut Lužar, PhD. – za dlhoročnú a úspešnú vedeckú spoluprácu v oblasti teórie grafov s Ústavom matematiky PF UPJŠ v Košiciach

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania  a mládeže – za dlhoročnú spoluprácu pri práci s talentovanou mládežou a v celožitovnom vzdelávaní učiteľov

doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc. – za významný podiel k rozvoju katedry bunkovej biológie a vedného odboru neurobiológia a za príspevok k rozvoju Ústavu biologických a ekologických vied ako aj Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

prof. RNDr. Igor Hudec, CSc. – za významný podiel k rozvoju študijného programu a vedného odboru všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií a za príspevok k rozvoju Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc. – za významný podiel k rozvoju študijného programu a vedného odboru fyziológia živočíchov a za príspevok k rozvoju Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc. – za výrazný podiel na budovaní Ústavu fyzikálnych vied a príspevok k rozvoju Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc. – za významný podiel k rozvoju študijného programu a vedného odboru informatika a zviditeľnenie Prírodovedeckej fakulty v medzinárodnej vedecko-výskumnej komunite

doc. RNDr. Roman Soták, PhD. – za významný podiel pri budovaní Akademického informačného systému a vzniku Centra aplikovanej informatiky a za príspevok k budovaniu akademickej samosprávy na fakulte a univerzite

RNDr. Roman Vasky, PhD. – za dlhoročnú podporu a  spoluprácu pri budovaní informačných systémov fakulty a univerzity, inicializáciu spoločných vedecko-výskumných projektov a aktívnu prácu v Klube absolventov

prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc. – za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. – za dlhoročnú pedagogickú činnosť a starostlivosť o talenty v oblasti informatiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

prof. RNDr. Katarína Győryová, DrSc. – za výrazný prínos vo vede a vzdelávaní v oblasti anorganickej chémie

prof. Ing. Ladislav Valko, DrSc.- za výrazný prínos k formovaniu  kvantovej a fyzikálnej chémie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

prof. Ingo Schiermeyer – for a long-term cooperation in education and scientific research in the field of discrete mathematics

prof. RNDr. Cyril Palaj, CSc. – in memoriam – za prínos k budovaniu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc. – za prínos k rozvoju ekonomickej a finančnej matematiky a starostlivosť o talenty v oblasti matematiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

VSL Software, a.s. Košice  – za dlhoročnú spoluprácu pri vývoji Akademického informačného systému AiS2 a vzdelávaní informatiky

doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. – za dlhoročnú organizačnú, pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť v oblasti didaktiky biológie

prof. RNDr. Miroslav Repčák, DrSc. – za výrazný podiel na rozvoji botaniky a fyziológie rastlín na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

RNDr. Karel Tajovský, CSc.  – za dlhoročnú spoluprácu s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach v oblasti výskumu ekológie pôdnych a jaskynných organizmov

Botanický ústav SAV, Bratislava   – za dlhoročnú spoluprácu vo vedeckovýskumnej činnosti s biologickými pracoviskami Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

doc. RNDr. Zdeno Juránek, CSc. – in memoriam- za významný prínos v oblasti vzdelávania na Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach

prof. RNDr. Pavol Vojtaník, DrSc. – za významný prínos k rozvoju pracovísk na Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach

RNDr. Ladislav Šandor, CSc. – za významný prínos k rozvoju pracovísk na Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach

prof. RNDr. J. Dusza, DrSc. – za významný prínos k budovaniu spoločných pracovísk a spoluprácu v oblasti materiálového výskumu

doc. RNDr. Ján Imrich, CSc. – za výrazný podiel na budovaní laboratória NMR v rámci Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach

Přirodovědecká fakulta, MU Brno – za výrazný prínos k rozvoju vedeckého výskumu a vzdelávania na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

RNDr. Jozef Ondáš, PhD. MBA – za výrazný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

Přirodovědecká fakulta, UP Olomouc – za výrazný prínos k rozvoju vedeckého výskumu a vzdelávania na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. – za výrazný príspevok k budovaniu Ústavu informatiky a doktorandského štúdia informatiky

prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.- za dlhoročnú spoluprácu vo vedeckovýskumnej i pedagogickej činnosti s Ústavom biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

doc. Katarzyna Brzoska, PhD.- for a significant cooperation in research activities in the field of physics

prof. RNDr. Pavol Miškovsky, DrSc.- za významný prínos k rozvoju pracovísk na Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach

RNDr. Edita Tarabčáková – za významný prínos v pedagogickej oblasti a pri budovaní základných praktík a didaktiky na fakulte

Matematický ústav SAV, pri príležitosti 50. výročia založenia ústavu – za výrazný prínos v oblasti vedeckej spolupráce a prínos k rozvoju matematiky na PF UPJŠ v Košiciach.

prof. RNDr. Daniel Vlček, DrSc., (PF UK v Bratislave)za významný prínos k rozvoju  doktorandského štúdia v odbore Genetika a za výrazný prínos k rozvoju kvalifikačnej štruktúry členov Katedry genetiky PF UPJŠ v Košiciach.

doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc., (vedúci Katedry botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe) – za významný podiel k rozvoju kvalifikačnej štruktúry členov Katedry botaniky PF UPJŠ

prof. RNDr. Ján Hudák, DrSc., (vedúci Katedry fyziológie rastlín PFUK v Bratislave)- za významný podiel k rozvoju kvalifikačnej štruktúry členov katedry botaniky PF UPJŠ

prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc. – za významný prínos k rozvoju Ústavu biologických a ekologických vied a za rozvoj medzinárodných vzťahov na Prírodovedeckej fakulte  UPJŠ.

doc. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. – za významný prínos k rozvoju PF UPJŠ a Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ.

doc. Ing. Ladislav Kniežo, CSc.  – za významný prínos k rozvoju pracovísk Ústavu chemických vied.

prof. Mikuláš Matherny, DrSc., emeritný profesor TU v Košiciach – za významnú podporu pedagogickej činnosti pracovísk Ústavu chemických vied PF UPJŠ.

Ing. Anton Zentko, DrSc. – za významný prínos k rozvoju vedeckovýskumnej základne pracovísk Ústavu fyzikálnych vied.

doc. RNDr. Michal Konč, CSc. – za významný prínos k rozvoju pracovísk Ústavu fyzikálnych vied

doc. RNDr. Josef Gajdušek, CSc. – za významný prínos k rozvoju pracovísk Ústavu fyzikálnych vied

doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc. – za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

doc. RNDr. Ján Ohriska, CSc. –  za významný prínos k rozvoju pracovísk Ústavu matematických vied

doc. RNDr. Judita Lihová, CSc. – za významný prínos k rozvoju pracovísk Ústavu matematických vied

doc.RNDr. Zuzana Bukovská, CSc. – za významný prínos k rozvoju pracovísk Ústavu matematických vied

Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach: Za dlhoročnú spoluprácu vo vedeckovýskumnej i pedagogickej činnosti v prospech PF UPJŠ.

prof. RNDr. J. Hořejší, DrSc. (riaditeľ Ústavu časticovej a jadrovej fyziky, MFF UK, Praha), pri príležitosti 40. výročia založenia KJaSF PF UPJŠ v Košiciach – za významnú spoluprácu pri pedagogickom procese v rámci magisterského a doktorandského štúdia v odbore Fyzika na PF UPJŠ

Ass. prof. Tadeusz Balcerzak – za kvalitnú spoluprácu v oblasti teórie tuhých látok a partnerstvo v medzinárodných projektoch s ÚFV

Ass. prof. Antal Lovas –  za výraznú spoluprácu vo výskumnej činnosti  

prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc. – za výraznú spoluprácu pri riešení vedeckovýskumných úloh a aktívnu pomoc pri zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov v oblasti fyziky tuhých látok 

Dr. Éva Kisdi-Koszó – za výraznú vedeckú spoluprácu

Prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. – za podiel na formovaní koncepcie výučby  teoretických prednášok z informatiky a ich viacročnú realizáciu na PF UPJŠ a za vyškolenie pracovníka PF UPJŠ

Dr. J. van Dijk – za významný podiel na rozvoji výskumu a doktorandského štúdia v oblasti humanitných vied

Doc. Ing. Peter Králik, CSc.  – za výrazný podiel na zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov PF UPJŠ v oblasti analytickej chémie

EMBRACO SLOVAKIA, s.r.o. – za výraznú podporu pedagogického procesu a vedeckovýskumnej činnosti na Ústave chemických vied

Ing. Jiří Michalčák, CSc. – za významný prínos pri rozvoji PF UPJŠ

prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. – za dlhoročnú úspešnú spoluprácu a pomoc pri rozvoji organickej chémie na PF UPJŠ v Košiciach

prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc. – za dlhoročnú úspešnú spoluprácu a pomoc pri rozvoji organickej chémie na PF UPJŠ v Košiciach

prof. Ing. Karol Florián, DrSc. – za zásluhy o rozvoj analytickej chémie a fyzikálnej chémie na PF UPJŠ a výrazný vklad pre šírenie dobrého mena PF UPJŠ.


Študuj na UPJŠ