Prejsť na obsah

Dekanát Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

1minút, 20sekúnd

Prírodovedecká fakulta
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2,
041 54 Košice
Slovenská republika
Telefón: +421 55 234 2181
e-mail: pfsekret@upjs.sk

Telefonické kontakty zamestnancov.
Osobné stránky zamestnancov je možné nájsť pomocou vyhľadávacieho nástroja.

Referát personalistiky

JUDr. Jana Komanická
055 / 234 2131
jana.kimakova@upjs.sk

Zastupuje:
Mgr. Martin Gall
055 / 234 2131
martin.gall@upjs.sk

Referát ekonomiky práce

PhDr. Lucia Pisarčíková
055 / 234 2151

Ing. Lenka Smreková
055/ 234 2133
lenka.smrekova@upjs.sk

Zastupuje:
Ing. Jana Margecanská, PhD.
055/234 2133
jana.margecanska@upjs.sk

Referát rozpočtu a financovania

Ing. Jana Paucová
055/ 234 2141
jana.paucova@upjs.sk

Ing. Ema Dovhunová
055 / 234 2114
ema.dovhunova@upjs.sk

Mgr. Daniela Jarkovská
055/234 2153
daniela.jarkovska@upjs.sk

Vedúca oddelenia 
Konzultant pre VO

Mgr. Hana Žežulová
055 / 234 2136
e-mail: hana.zezulova@upjs.sk

Administratíva

Ing. Silvia Krištofová
055 / 234 2121
silvia.kristofova@upjs.sk

Ing. Tímea Šeňová
055 / 234 2158
timea.senova@upjs.sk

Podateľňa

Viera Vašková
055 / 234 2135
viera.vaskova1@upjs.sk

Archív

Mgr. Anna Havrilová
055 / 234 2124
anna.havrilova@upjs.sk

Revízie elektrických zariadení

Ing. Ľubomír Kačur
055 / 234 2162
lubomir.kacur@upjs.sk

Správa budov a havárie

Jozef Dlugoš
055 / 234 2126
jozef.dlugos@upjs.sk

František Liško
055 / 234 2271
frantisek.lisko@upjs.sk


Študuj na UPJŠ