UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

História

Tradícia univerzitného školstva v Košiciach vznikla už v roku 1657 založením univerzity "Academia Cassoviensis" biskupom Benediktom Kisdym. Zlatá bula , udelená 6. augusta 1660 rímskym cisárom Leopoldom I., zabezpečila univerzite podobné privilégiá ako univerzitám vo Viedni, v Prahe a v ďalších európskych mestách. Univerzita v zmenenej podobe, najprv ako Kráľovská, neskôr Právnická akadémia pretrvala až do roku 1921.

V modernej forme bola univerzita v Košiciach založená v roku 1959 ako druhá univerzita na Slovensku. Znamenala dôležitý príspevok k rozvoju vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít v Košiciach. Univerzita bola pomenovaná po vedcovi, básnikovi, jazykovedcovi, etnografovi a archeológovi Pavlovi Jozefovi Šafárikovi (1795 - 1861). V čase svojho vzniku pozostávala UPJŠ z Lekárskej a Filozofickej fakulty. Postupne boli vytvorené ďalšie fakulty UPJŠ v Košiciach a v Prešove: Prírodovedecká fakulta, Právnická fakulta, Pedagogická fakulta, Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta a Pravoslávna bohoslovecká fakulta.

Univerzita P.J.Šafárika bola 1. januára 1997 rozdelená na dve univerzity : Univerzitu P.J.Šafárika v Košiciach a Prešovskú univerzitu v Prešove. Dnes je súčasťou UPJŠ v Košiciach 5 fakúlt: Lekárska fakulta, Prírodovedecká fakulta, Právnická fakulta, Fakulta verejnej správy a Filozofická fakulta.

Prírodovedecká fakulta je významnou vedeckou inštitúciou. Dosiahnuté výsledky vo všetkých prírodovedeckých odboroch: biológia, fyzika, chémia, informatika a matematika, ktoré sa študujú buď samostatne alebo v učiteľských aprobáciách, bohatá publikačná aktivita, medzinárodné kontakty a spolupráca s praxou umocňujú jej významné postavenie medzi vedeckými pracoviskami nielen na Slovensku, ale i v Európe a vo svete. Prioritnou úlohou fakulty vo vedeckovýskumnej činnosti je podpora grantovej úspešnosti, posilnenie interdisciplinárneho a multidisciplinárneho charakteru vedy a výskumu a rozšírenie medzinárodnej spolupráce, predovšetkým zaspojením sa do európskych vedeckých a vedeckotechnických projektov. Využitím multidisciplinarity našej fakulty a univerzity dochádza k postupnej integrácii existujúcich smerov výskumu .

Dekani Prírodovedeckej fakulty od roku 1963

hajko.jpg kolbenheyer.JPG daniel-szabo.JPG soltes.JPG
Akademik V. Hajko
1963 - 1969
Akademik T. Kolbenheyer
1969 - 1972
 Prof. RNDr. J. Daniel-Szabó
1972-1985
Doc. RNDr. P. Šoltés, CSc.
1985-1986
skorsepa.jpg podhradsky.JPG feher.JPG sovak.JPG
doc. RNDr. J. Skoršepa, CSc.
1986-1989
prof. Ing. D. Podhradský, DrSc.
1990-1997
prof. RNDr. A. Feher, Dr.Sc.
1997-2003
prof. RNDr. P. Sovák, CSc.
2003-2011
     
prof. RNDr. G. Semanišin, PhD.
2011-2019

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 03.10.2019