Prejsť na obsah

Občianske združenie PRÍRODOVEDEC

1minút, 41sekúnd

Na báze Klubu absolventov – Alumni Space vzniklo v roku 1999 

Občianske združenie PRÍRODOVEDEC.

ozprirodovedec@upjs.sk

Cieľom a predmetom činnosti Občianskeho združenia je, na základe dobrovoľnej aktivity svojich členov odborne, materiálne a finančne:

  • podporovať pedagogickú a vedeckú činnosť na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach (PF UPJŠ),
  • napomáhať realizácii rozvojových projektov PF UPJŠ,
  • podporovať nadaných študentov pri štúdiu na PF UPJŠ,
  • podporovať zahraničné mobility študentov PF UPJŠ,
  • podieľať sa na organizovaní a aj samostatne organizovať podujatia, ktoré sú súčasťou hlavných oblastí činnosti PF UPJŠ (konferencie, semináre, sústredenia študentov, krúžky…),
  • podporovať spoločenské podujatia s cieľom posilniť stavovské tradície.

Roman Vasky – predseda
Marián Kireš – podpredseda
Dušan Šveda – podpredseda
Pavol Juhás – člen
Jozef Harvan – člen

Katarína Havrilová – predseda
Terézia Kisková
Dušan Šenitko

Pre vstup do OZ PRÍRODOVEDEC je potrebné podať písomnú prihlášku. Členovia združenia platia ročný príspevok na činnosť vo výške min. 33 €, zúčastňujú sa na valnom zhromaždení, ktoré sa koná spravidla jedenkrát ročne a podieľajú sa na realizácii aktivít združenia.

» OZ sa podieľa na príprave a realizácii novoročného stretnutia zamestnancov a absolventov.

» Z členských príspevkov a 2% z dane z príjmu OZ podporuje činnosť fakulty, hlavne účasť študentov na medzinárodných konferenciách a súťažiach.

» V spolupráci s vedením OZ organizuje každých päť rokov stretnutia absolventov pri príležitosti výročia fakulty.

» OZ organizuje stretnutia absolventov so študentmi stredných škôl – ALUMNI SPACE… cesta za úspechom.

» OZ sa podieľa na organizovaní vedeckých podujatí (konferencie a semináre) a letných IT táborov pre žiakov ZŠ.


Študuj na UPJŠ