Prejsť na obsah

Doplňujúce pedagogické štúdium

1minút, 29sekúnd

na získanie pedagogickej spôsobilosti je určené študentom a absolventom neučiteľského magisterského štúdia v odboroch, v ktorých fakulta poskytuje študijné programy učiteľstva akademických predmetov.

Okrem pedagogicko-psychologickej prípravy je obsahom tohto štúdia aj didaktická príprava so zameraním na príslušný predmet: biológia, fyzika, geografia, chémia, informatika a matematika. Doplňujúce štúdium prebieha podľa stanoveného študijného programu ktorý je zverejnený na  www stránke fakulty – Informácie o štúdiu – Študijný program .
Absolvent doplňujúceho štúdia získa spôsobilosť na vyučovanie príslušného predmetu na základných a stredných školách.

Poplatok za štúdium
400,-  EUR / semester
dôležité termíny

Podanie prihlášky: do 15. 8. príslušného roku
Zverejnenie výsledkov PK: do 31. 8. príslušného roku

Uchádzači o DPŠ sa prihlasujú na štúdium formou elektronickej prihlášky (v políčku „Výber stupňa štúdia“ zvoľte N – neurčený stupeň) alebo riadnej prihlášky na VŠ. Elektronickú prihlášku po zaevidovaní a vyplnení je potrebné uložiť,  vytlačiť, podpísať a zaslať spolu s overenou kópiou diplomu na adresu študijného odd. Prihláška je bezplatná.

Fakulta si vyhradzuje právo neotvárať v príslušnom akademickom roku  DPŠ, ak  celkový počet záujemcov o DPŠ neprekročí 10.

Máte otázky?

Radi Vám pomôžeme!
Kontaktujte nás:

pf-studijne@upjs.sk

+421552342116


Študuj na UPJŠ