Prejsť na obsah

Profily absolventov doktorandského štúdia

15minút, 5sekúnd

Absolvent doktorandského štúdia Fyziológia rastlín získa rozsiahle teoretické vedomosti a schopnosť tvorivo pracovať vo vednom odbore. Bude ovládať metódy štúdia regulácie fyziologických procesov rastlín v interakcii s dynamickými faktormi prostredia. Vedecká erudícia v metabolizme rastlín a v problematike mechanizmov riadenia vývinu a reprodukčných procesov autotrofných organizmov prispejú k riešeniu ochrany a tvorby životného prostredia. Absolvent tiež nadobudne metodické schopnosti pre experimentálnu prácu v aplikovaných odboroch ako sú molekulovo-biologické, biotechnologické, karyologické, enzymologické, niektoré chemické analytické metódy a tiež matematické metódy hodnotenia pokusov.

Absolvent študijného programu Fyziológia živocíchov ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti experimentálnej fyziológie, ktoré tvorivo realizuje na rôznych fyziologických modelových objektoch. Pri riešení problémov vychádza z najnovších poznatkov výskumu vo fyziológii, etológii, biochémii a molekulovej biológii. Skúma funkčné prepojenie jednotlivých sústav a fyziologických procesov z hľadiska ich integrácie i regulácie správania  živočíšnych organizmov. Výsledkami svojej tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale realizuje aj ich aplikáciu v humánnej a veterinárnej medicíne, poľnohospodárstve, farmakológii a biotechnológiách. Absolventi sa uplatňujú vo výskumných pracoviskách a školách doma i v zahraničí, v zdravotníctve, ako aj vo firemnej sfére.

Absolvent študijného programu Genetika ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti experimentálnej genetiky, ktoré tvorivo realizuje na rôznych genetických modelových objektoch (mikroorganizmy, rastliny, živočíchy) a využíva aj pri riešení problémov genetiky človeka. Zameriava sa na získanie najnovších teoretických genetických poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v genetike a molekulárnej biológii. Skúma genetické systémy a genetické procesy v bunkách modelových genetických organizmov najnovšími metodickými postupmi. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich vedecká hodnota umožňuje ich aplikáciu v poľnohospodárstve, lesníctve, medicíne, farmakológii, biotechnológiách a  pri ochrane genofondov rastlín, živočíchov i samotného človeka.

Absolvent študijného programu Molekulárna cytológia ovláda vedecké metódy výskumu používané v odbore a zameriava sa na získanie najnovších teoretických poznatkov v oblasti molekulárnej cytológie. Skúma biochemické, fyziologické, bunkové a molekulárno-biologické procesy a ich morfologické prejavy na bunkovej a subcelulárnej úrovni. Pracuje so širokou škálou laboratórnych vzoriek a používa tradičné, ale predovšetkým inovatívne technológie (napr. analýza obrazu, prietoková cytometria a imunohistochémia), ktoré umožňujú detekciu, analýzu a kvantifikáciu molekúl v ich prirodzenom prostredí, ako sú bunky, tkanivá, orgány, embryá a nádory pre získania nových vedeckých výsledkov. Výsledkami svojej tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale realizuje aj ich aplikáciu v humánnej a veterinárnej medicíne, poľnohospodárstve, farmakológii a biotechnológiách. Absolventi sa uplatňujú vo výskumných pracoviskách, v zdravotníckych zariadeniach a školách doma ale aj v zahraničí.

Absolvent študijného programu Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií ovláda vedecké metódy súvisiace najmä s riešením DP v rámci študijného odboru  a ďalších príbuzných odboroch, vrátane aplikovanej informatiky, ktoré sa používajú v základnom aj aplikovanom výskume. Vedecky báda a prináša vlastné riešenia ekologických problémov. Má schopnosti formulovať vedecký problém, vypracovať projekt a viesť riešiteľský kolektív. Predpokladá sa, že viacerí absolventi doktorandského štúdia budú pokračovať v postdoktorandskom štúdiu  doma i v zahraničí. Predpokladané uplatnenie absolventov študijného programu je na všetkých univerzitách, kde sa v rámci biologických disciplín vyučuje, ako aj vo výskumných ústavoch základného a aplikovaného výskumu, v zariadeniach rezortu ochrany prírody a životného prostredia ako takého  a štátnej inšpekcie životného prostredia.
Vedecké výsledky absolventa by mali prispieť k rozvoju vedeného odboru ekológia a/alebo, by mohli byť použité v ostatných sférach ekologickej komunity (aplikovaná ekológia, ochrana  a monitoring prírody) .

Absolvent študijného programu Biofyzika ovláda vedecké metódy biofyziky, ktoré je schopný  tvorivým spôsobom aplikovať  na riešenie širokého spektra problémov v oblasti  vied o živej prírode (fyziológia, molekulová biológia, biochémia, farmakológia a teoretická medicína, teoretická biológia a medicína, imunológia, bioinformatika). Ovláda metódy a praktickú aplikáciu najnovších interdisciplinárnych vied v oblasti biológie, nanotechnológií a bioinformatických technológií. Absolvent odboru  vedecky báda a prináša pôvodné,  originálne riešenia nastolených problémov a má aktívne osvojenú metodiku vedeckej práce, vedeckej formulácie  problému, publikovanie výsledkov vedeckého výskumu a ich prezentáciu na odborných podujatiach.

Absolvent študijného programu Fyzika kondenzovaných látok získa hlboké vedomosti o fyzike kondenzovaných látok na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete. Absolvent ovláda vedecké metódy fyziky kondenzovaných látok s orientáciou na široký interval teplôt, citlivé spektroskopické metódy pri normálnych, ale aj medzných podmienkach, a to predovšetkým vo vysokých magnetických poliach a pri veľmi nízkych teplotách. Ovláda spôsoby prípravy rôznych nanoštruktúr ako aj ich mikroskopickú diagnostiku. Osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania a vedeckého formulovania problémov. Dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi,  vyvíjať  nové materiály, technológie, postupy a tak nájsť uplatnenie v rôznych odboroch vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore.

Absolvent študijného programu Jadrová a subjadrová fyzika získa hlboké vedomosti  z jadrovej a subjadrovej fyziky v súlade s najnovšími poznatkami v tejto oblasti vo svete a osvojí si fundamentálne poznatky o základnej  štruktúre hmoty a základných interakciách. Je schopný vykonávať akúkoľvek tvorivú činnosť v oblasti vymedzenej príslušným študijným programom, samostatne riešiť úlohy základného výskumu, navrhnúť nové experimenty, vyvíjať nové detekčné zariadenia a využívať moderné informačné a komunikačné technológie. Bude schopný  modelovať detektorový systém a spracovať údaje z experimentálnych zariadení. Ovláda aktuálne programovacie jazyky a matematické základy štatistických a analytických programov na takej úrovni, aby bol schopný samostatne vytvárať a realizovať algoritmy pre riešenie fyzikálnych úloh, poprípade pre potreby praxe.

Absolvent doktorandského štúdia Teoretickej  fyziky bude ovládať rozsiahly matematický aparát, teoreticko-fyzikálne a počítačové metódy na riešenie komplexných problémov v systémoch zložených z navzájom interagujúcich subčastí. Použitie týchto metód, matematického aparátu a počítačových simulácií nie je obmedzené iba na fyzikálne systémy, ale na všetky oblasti ľudskej činnosti, ktorých štruktúra  a vlastnosti sa nedajú pochopiť priamym zmyslovým nazeraním, ale iba pomocou teoretických abstrakcií. Absolvent dokáže vedecky pracovať a prinášať originálne riešenia zložitých problémov v oblastiach všeobecnej a matematickej fyziky, kvantovej teórie poľa, teórie kondenzovaných látok, subjadrovej fyziky, počítačovej fyziky a v iných vedných disciplínach (biológia, ekonómia, sociológia).

Absolvent doktorandského štúdia Teoretickej  fyziky bude ovládať rozsiahly matematický aparát, teoreticko-fyzikálne a počítačové metódy na riešenie komplexných problémov v systémoch zložených z navzájom interagujúcich subčastí. Použitie týchto metód, matematického aparátu a počítačových simulácií nie je obmedzené iba na fyzikálne systémy, ale na všetky oblasti ľudskej činnosti, ktorých štruktúra  a vlastnosti sa nedajú pochopiť priamym zmyslovým nazeraním, ale iba pomocou teoretických abstrakcií. Absolvent dokáže vedecky pracovať a prinášať originálne riešenia zložitých problémov v oblastiach všeobecnej a matematickej fyziky, kvantovej teórie poľa, teórie kondenzovaných látok, subjadrovej fyziky, počítačovej fyziky a v iných vedných disciplínach (biológia, ekonómia, sociológia)

Absolvent doktorandského štúdia Progresívne materiály má aktuálny prehľad v oblasti vlastností, procesov výroby, aplikácií i výskumu moderných progresívnych materiálov. Absolvent študijného programu ovláda metodiky prípravy a charakterizácie moderných materiálov ako sú napr. rôzne metódy prípravy rýchlochladených zliatin, syntézy nanomateriálov, spektroskopické i mikroskopické metódy na štúdium štruktúry, základné magnetické, elektrické, napäťové, magnetické charakteristiky materiálov a pod. Dokáže samostatne a tvorivo využívať existujúce experimentálne postupy pre aplikácie v praxi, ale i navrhovať nové postupy pre inovatívne technológie. Ovláda základy počítačovej techniky, ako aj základy informačných a komunikačných technológií ako je práca s internetom, informačnými systémami a databázami na úrovni odpovedajúcej pre absolventa najvyššieho vysokoškolského stupňa. Bude kvalifikovaným vedeckým pracovníkom a môže sa uplatniť vo výrobnej praxi, vo vedeckých tímoch na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách, ako aj na vedúcich miestach v oblasti riadenia vedy.

Absolventi študijného odboru Analytická chémia sú schopní samostatne tvorivo vedecky pracovať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti analytickej chémie. Ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja v analytickej chémii s orientáciou na chromatografiu, spektrálnu analýzu, identifikáciu analytov a vyhodnocovane analytických výsledkov. Absolventi získajú schopnosť analytického a syntetického riešenia náročných úloh spoločenskej praxe. Získajú potrebné vedomosti na rozvoj študijného odboru a publikovanie výsledkov vlastnej práce a sú tiež schopní samostatne vyučovať špecializované chemické predmety na vysokých školách. Dokážu samostatne plánovať a viesť výskumný tím.

Absolventi študijného programu Anorganická chémia sú schopní samostatne a tvorivo vedecky pracovať. Ovládajú vedecké metódy výskumu anorganických, bioanorganických zlúčenín a materiálov so zameraním na progresívne metódy výskumu v anorganickej chémii (nanomateriály, chémia vysokoteplotných supravodičov, biokoordinačná chémia, využitie nerudných surovín – bentonitu, zeolitu a pod.). Absolventi sú schopní nájsť  perspektívne smery rozvoja vedného odboru, formulovať vedecký problém, zostaviť výskumný projekt, vybrať vhodné experimentálne techniky na riešenie daného vedeckého problému a viesť výskumný kolektív. Absolventi doktorandského štúdia sa uplatnia vo výskumných inštitúciách ako aj vo vzdelávacích zariadeniach  doma  a v zahraničí.

Absolventi študijného programu Biochémia sú schopní samostatne tvorivo vedecky pracovať. Ovládajú vedecké chemické, biologické a biomedicínske metódy výskumu a vývoja s orientáciou na skúmanie chemického zloženia látok a základné procesy, ktoré prebiehajú v živých organizmoch za fyziologických a patologických podmienok. Vedomosti a zručnosti, ktoré získajú štúdiom môžu využiť v širokej škále činností v biochemickom a biomedicínskom výskume, v klinickej praxi, v prevádzkových a vývojových laboratóriách potravinárskeho, farmaceutického, poľnohospodárskeho a veterinárneho zamerania, v obchodných firmách farmaceutického zamerania pri testovaní a predaji nových liekov, ďalej v informačnom manažmente a v neposlednom rade aj v štátnej správe.

Absolventi študijného programu Organická chémia sú schopní samostatne tvorivo vedecky pracovať. Ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja v organickej chémii s orientáciou na viacstupňovú syntézu zložitých organických zlúčenín, využitie organokovových zlúčenín, syntézy s využitím netradičných metód (fotochémia), výskum reakčných mechanizmov experimentálnymi aj počítačovými metódami a cielené stereoselektívne syntézy prírodných látok. Absolventi sú tiež schopní samostatne vyučovať špecializované chemické predmety na vysokých školách. Dokážu samostatne plánovať a viesť výskumný tím.

Absolvent študijného odboru Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme má široké vedomosti o teoretických a empirických poznatkoch z oblasti geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme. Ovláda najnovšie geoinformatické metódy a geopriestorové technológie. Vie riešiť zložité geopriestorové úlohy a tvorivým spôsobom aplikovať poznatky z geoinformatiky a aj príbuzných disciplín v praxi. Absolvent dokáže rozvíjať teoreticko-metodologickú bázu geoinformatiky, najmä v oblasti geopriestorových analýz, modelovania procesov krajiny a aplikácie najmodernejších metód diaľkového prieskumu Zeme. Ovláda zásady práce vedeckého výskumu vrátane publikovania vo vedeckých časopisoch a prezentácie vedeckých výsledkov. Vie formulovať výskumné otázky a pomocou vhodnej aplikácie metodických postupov ich tvorivo riešiť. Má vynikajúci prehľad o najnovších poznatkoch, metódach a technológiách v danej oblasti a vie ich efektívne aplikovať v praxi. Absolventi tohto študijného programu budú nachádzať uplatnenie najmä v organizáciach výskumu a vývoja, vysokých školách, orgánoch štátnej správy a samosprávy, ale aj v súkromnom sektore pri vývoji softvéru geografických informačných systémov a pri riešení úloh zberu dát o krajine a ich spracovania pomocou geografických informačných systémov.

Absolvent študijného programu Informatika má hlboké teoreticko-metodologické vedomosti z kľúčových oblastí informatiky na úrovni súčasného stavu svetového výskumu. V rámci voliteľných predmetov a zamerania problematiky dizertačnej práce sa počas štúdia špecializuje na jednu z uvedených oblastí: (a) umelá inteligencia s využitím techník neurónových sietí, (b) deduktívne, induktívne a abduktívne systémy a ich využitie v aplikáciách flexibilného dotazovania, (c) pravdepodobnostné algoritmy, kryptografia a informačná bezpečnosť, (d) teória automatov a výpočtová zložitosť.

Absolvent študijného programu Aplikovaná matematika má hlboké teoreticko-metodologické vedomosti z viacerých oblastí matematiky, ovláda teoretické základy a  vedecké metódy výskumu, je schopný objavovať nové zákonitosti študovaných  štruktúr, navrhovať  matematické modely úloh z rôznych spoločensko-vedných a technických oblastí a riešiť ich pomocou výpočtovej techniky. Osvojil si metódy prezentovania výsledkov výskumu rôznymi formami, vrátane publikovania vo vedeckých časopisoch a vystupovania na vedeckých konferenciách. Je schopný udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a komunikovať s pracovníkmi aplikačných oblastí. 

Absolvent študijného programu Diskrétna matematika má hlboké teoreticko-metodologické vedomosti z diskrétnej matematiky, ovláda teoretické základy diskrétnej matematiky, vedecké metódy výskumu v tejto oblasti, je schopný objavovať hlboké zákonitosti diskrétnych štruktúr a navrhovať diskrétne matematické modely úloh z rôznych vedných oblastí a riešiť ich na počítači. Osvojí si metódy prezentovania výsledkov výskumu rôznymi formami, vrátane publikovania vo vedeckých časopisoch a vystupovania na vedeckých konferenciách. Je schopný udržiavať kontakty s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom napredovaní.

Absolvent študijného programu Teória vyučovania matematiky nadobudne kvalitné vedomosti z matematických disciplín z predmetov študijného programu učiteľstvo matematiky, predovšetkým z oblastí súvisiacich s IKT, pedagogicko-psychologických disciplín, ako aj z metód kvantitatívnej analýzy. Absolvent bude schopný aplikovať získané teoretické poznatky pri riešení problémov spoločenskej praxe, pracovať s vedeckou knižnou a časopiseckou literatúrou, využívať internetové zdroje, prezentovať výsledky svojej práce na domácich a medzinárodných vedeckých konferenciách, formulovať matematické problémy, projekty a ďalšie formy aktivizačných úloh pre študentov.


Študuj na UPJŠ