Prejsť na obsah

Profily absolventov doktorandského štúdia

14minút, 21sekúnd

Absolvent doktorandského štúdia Fyziológia rastlín získa rozsiahle teoretické vedomosti a schopnosť tvorivo pracovať vo vednom odbore. Bude ovládať metódy štúdia regulácie fyziologických procesov rastlín v interakcii s dynamickými faktormi prostredia. Vedecká erudícia v metabolizme rastlín a v problematike mechanizmov riadenia vývinu a reprodukčných procesov autotrofných organizmov prispejú k riešeniu ochrany a tvorby životného prostredia. Absolvent tiež nadobudne metodické schopnosti pre experimentálnu prácu v aplikovaných odboroch ako sú molekulovo-biologické, biotechnologické, karyologické, enzymologické, niektoré chemické analytické metódy a tiež matematické metódy hodnotenia pokusov.

Absolvent doktorandského študijného programu Zoológia a fyziológia živočíchov má rozsiahle odborné znalosti vo viacerých oblastiach študijného odboru, ktoré využíva ako podklad pre realizáciu výskumu a vývoja v danej oblasti. Absolvent je schopný samostatne vedecky pracovať, kriticky hodnotiť vlastné výsledky a konfrontovať ich s údajmi vo svete a odbornou literatúrou. Je schopný preniesť metódy a výsledky globálneho výskumu do vlastnej práce a aplikovať ich vo vývoji v oblasti vedy. Jeho cieľom je získať najnovšie teoretické a praktické poznatky na základe súčasného stavu vedeckých poznatkov. S výsledkami tvorivej experimentálnej práce, prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckých poznatkov, ale ich správna vedecká hodnota umožňuje aj ich uplatnenie v poľnohospodárstve, lesníctve, medicíne, farmakológii a pri ochrane genofondov zvierat a samotného človeka. Je metodicky pripravený na systematické štúdium a vykonávanie vedeckých experimentov, pozorovaní a analýz s cieľom priniesť vlastné riešenia problémov, berúc do úvahy zároveň najnovšie výsledky súvisiacich disciplín (molekulárna genetika, genomika, cytológia atď.). Má praktické skúsenosti v terénnom výskume, zbere a skladovaní biologických vzoriek. Dobre hovorí aspoň jedným svetovým jazykom (najmä angličtinou), v ktorom môže komunikovať písomne a ústne (vrátane písania publikácií). Má dostatočné erudície a skúsenosti s prácou s výpočtovou technikou pri získavaní najnovších informácií z elektronických databáz a elektronických časopisov, ako aj v štatistickom spracovaní experimentálnych údajov a grafickom spracovaní výsledkov experimentov. Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením. Zohľadňuje sociálne, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže nastaviť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnej disciplíne.

Absolventi tohto doktorandského študijného programu sú uplatniteľní v širokom spektre povolaní. Uplatňujú sa v profesiách s výskumným zameraním, predovšetkým v akademickom prostredí ako vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci so zameraním na molekulárnu biológiu, genetiku, cytológiu, mikrobiológiu, fyziológiu, imunológiu a ďalšie a v ústavoch Slovenskej akadémie vied. Niektorí absolventi doktorandského štúdia pôsobia na postdoktorandských pozíciách v zahraničí. Mimo akademického prostredia sa uplatňujú v rôznych zdravotníckych zariadeniach a biomedicínskych inštitúciách alebo farmaceutických spoločnostiach, kde pôsobia v oblasti diagnostiky, ale aj na manažérskych pozíciách.

Absolvent študijného programu Biofyzika ovláda vedecké metódy biofyziky, ktoré je schopný  tvorivým spôsobom aplikovať  na riešenie širokého spektra problémov v oblasti  vied o živej prírode (fyziológia, molekulová biológia, biochémia, farmakológia a teoretická medicína, teoretická biológia a medicína, imunológia, bioinformatika). Ovláda metódy a praktickú aplikáciu najnovších interdisciplinárnych vied v oblasti biológie, nanotechnológií a bioinformatických technológií. Absolvent odboru  vedecky báda a prináša pôvodné,  originálne riešenia nastolených problémov a má aktívne osvojenú metodiku vedeckej práce, vedeckej formulácie  problému, publikovanie výsledkov vedeckého výskumu a ich prezentáciu na odborných podujatiach.

Cieľom vzdelávania v rámci doktorandského študijného programu je pripraviť absolventov v špecializáciách Teoretická fyzika, Astrofyzika alebo Jadrová a subjadrová fyzika disponujúcich širokou škálou expertných vedomostí, zručností a kompetencií zodpovedajúcich úrovni č. 8 Národného kvalifikačného rámca Slovenskej republiky. Absolvent tohto študijného programu získa vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore Fyzika, s dominantnou orientáciou na teoretickú fyziku, astrofyziku, jadrovú a časticovú fyziku, kozmickú fyziku alebo medicínsku fyziku. Priame vzdelávacie aktivity sú prioritne vykonávané počas prvej polovice štúdia a vedeckovýskumná činnosť sa časovo koncentruje do druhej polovice štúdia. Doktorandský študijný program Fyzika produkuje na všetkých odborných zameraniach malý počet absolventov, ktorí sa stopercentne uplatňujú v praxi buď na univerzitách a vedecko-výskumných inštitúciách doma ako aj v zahraničí a tiež na rôznych tvorivých pozíciách v počítačových firmách (napr. Siemens, GlobalLogic, Ness…).

Absolvent študijného programu Fyzika kondenzovaných látok získa hlboké vedomosti o fyzike kondenzovaných látok na úrovni súčasného stavu výskumu vo svete. Absolvent ovláda vedecké metódy fyziky kondenzovaných látok s orientáciou na široký interval teplôt, citlivé spektroskopické metódy pri normálnych, ale aj medzných podmienkach, a to predovšetkým vo vysokých magnetických poliach a pri veľmi nízkych teplotách. Ovláda spôsoby prípravy rôznych nanoštruktúr ako aj ich mikroskopickú diagnostiku. Osvojí si zásady samostatnej aj tímovej vedeckej práce, vedeckého bádania a vedeckého formulovania problémov. Dokáže tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky v praxi,  vyvíjať  nové materiály, technológie, postupy a tak nájsť uplatnenie v rôznych odboroch vedy, výskumu, priemyslu a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore.

Absolvent študijného programu Teória vyučovania fyziky sa dokáže odborne orientovať v širších súvislostiach fyzikálneho poznávania, ovláda teoretické základy teórie vyučovania fyziky, ktoré je schopný tvorivým spôsobom aplikovať pri riešení širokého spektra problémov v oblasti aktívneho fyzikálneho poznávania pre rôzne cieľové skupiny, ovláda praktické aj metodické postupy moderných vyučovacích metód a využívania digitálnych technológií a vie ich tvorivo uplatňovať vo vlastnej pedagogickej práci aj pri realizácii didaktického výskumu, ovláda zásady vypracovania a predkladania vedecko-výskumných projektov zameraných na vzdelávanie, je schopný samostatnej vedecko-výskumnej práce v oblasti fyzikálneho vzdelávania a je pripravený zapojiť sa do vedeckých programov v rámci Európskeho výskumného priestoru.

Absolvent doktorandského štúdia Progresívne materiály má aktuálny prehľad v oblasti vlastností, procesov výroby, aplikácií i výskumu moderných progresívnych materiálov. Absolvent študijného programu ovláda metodiky prípravy a charakterizácie moderných materiálov ako sú napr. rôzne metódy prípravy rýchlochladených zliatin, syntézy nanomateriálov, spektroskopické i mikroskopické metódy na štúdium štruktúry, základné magnetické, elektrické, napäťové, magnetické charakteristiky materiálov a pod. Dokáže samostatne a tvorivo využívať existujúce experimentálne postupy pre aplikácie v praxi, ale i navrhovať nové postupy pre inovatívne technológie. Ovláda základy počítačovej techniky, ako aj základy informačných a komunikačných technológií ako je práca s internetom, informačnými systémami a databázami na úrovni odpovedajúcej pre absolventa najvyššieho vysokoškolského stupňa. Bude kvalifikovaným vedeckým pracovníkom a môže sa uplatniť vo výrobnej praxi, vo vedeckých tímoch na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách, ako aj na vedúcich miestach v oblasti riadenia vedy.

Absolventi študijného odboru Analytická chémia sú schopní samostatne tvorivo vedecky pracovať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti analytickej chémie. Ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja v analytickej chémii s orientáciou na chromatografiu, spektrálnu analýzu, identifikáciu analytov a vyhodnocovane analytických výsledkov. Absolventi získajú schopnosť analytického a syntetického riešenia náročných úloh spoločenskej praxe. Získajú potrebné vedomosti na rozvoj študijného odboru a publikovanie výsledkov vlastnej práce a sú tiež schopní samostatne vyučovať špecializované chemické predmety na vysokých školách. Dokážu samostatne plánovať a viesť výskumný tím.

Absolventi študijného programu Anorganická chémia sú schopní samostatne a tvorivo vedecky pracovať. Ovládajú vedecké metódy výskumu anorganických, bioanorganických zlúčenín a materiálov so zameraním na progresívne metódy výskumu v anorganickej chémii (nanomateriály, chémia vysokoteplotných supravodičov, biokoordinačná chémia, využitie nerudných surovín – bentonitu, zeolitu a pod.). Absolventi sú schopní nájsť  perspektívne smery rozvoja vedného odboru, formulovať vedecký problém, zostaviť výskumný projekt, vybrať vhodné experimentálne techniky na riešenie daného vedeckého problému a viesť výskumný kolektív. Absolventi doktorandského štúdia sa uplatnia vo výskumných inštitúciách ako aj vo vzdelávacích zariadeniach  doma  a v zahraničí.

Absolventi študijného programu Biochémia sú schopní samostatne tvorivo vedecky pracovať. Ovládajú vedecké chemické, biologické a biomedicínske metódy výskumu a vývoja s orientáciou na skúmanie chemického zloženia látok a základné procesy, ktoré prebiehajú v živých organizmoch za fyziologických a patologických podmienok. Vedomosti a zručnosti, ktoré získajú štúdiom môžu využiť v širokej škále činností v biochemickom a biomedicínskom výskume, v klinickej praxi, v prevádzkových a vývojových laboratóriách potravinárskeho, farmaceutického, poľnohospodárskeho a veterinárneho zamerania, v obchodných firmách farmaceutického zamerania pri testovaní a predaji nových liekov, ďalej v informačnom manažmente a v neposlednom rade aj v štátnej správe.

Absolvent má široké vedomosti o teoretických a empirických poznatkoch z oblasti geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme. Ovláda najnovšie geoinformatické metódy a geopriestorové technológie. Vie riešiť zložité geopriestorové úlohy a tvorivým spôsobom aplikovať poznatky z geoinformatiky a aj príbuzných disciplín v praxi. Absolvent dokáže rozvíjať teoreticko-metodologickú bázu geoinformatiky, najmä v oblasti geopriestorových analýz, modelovania procesov krajiny a aplikácie najmodernejších metód diaľkového prieskumu Zeme. Ovláda zásady práce vedeckého výskumu vrátane publikovania vo vedeckých časopisoch a prezentácie vedeckých výsledkov. Vie formulovať výskumné otázky a pomocou vhodnej aplikácie metodických postupov ich tvorivo riešiť. Má vynikajúci prehľad o najnovších poznatkoch, metódach a technológiách v danej oblasti a vie ich efektívne aplikovať v praxi. Absolventi tohto študijného programu budú nachádzať uplatnenie najmä v organizáciach výskumu a vývoja, vysokých školách, orgánoch štátnej správy a samosprávy, ale aj v súkromnom sektore pri vývoji softvéru geografických informačných systémov a pri riešení úloh zberu dát o krajine a ich spracovania pomocou geografických informačných systémov.

Absolventi študijného programu Organická chémia sú schopní samostatne tvorivo vedecky pracovať. Ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja v organickej chémii s orientáciou na viacstupňovú syntézu zložitých organických zlúčenín, využitie organokovových zlúčenín, syntézy s využitím netradičných metód (fotochémia), výskum reakčných mechanizmov experimentálnymi aj počítačovými metódami a cielené stereoselektívne syntézy prírodných látok. Absolventi sú tiež schopní samostatne vyučovať špecializované chemické predmety na vysokých školách. Dokážu samostatne plánovať a viesť výskumný tím.

Absolvent študijného odboru Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme má široké vedomosti o teoretických a empirických poznatkoch z oblasti geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme. Ovláda najnovšie geoinformatické metódy a geopriestorové technológie. Vie riešiť zložité geopriestorové úlohy a tvorivým spôsobom aplikovať poznatky z geoinformatiky a aj príbuzných disciplín v praxi. Absolvent dokáže rozvíjať teoreticko-metodologickú bázu geoinformatiky, najmä v oblasti geopriestorových analýz, modelovania procesov krajiny a aplikácie najmodernejších metód diaľkového prieskumu Zeme. Ovláda zásady práce vedeckého výskumu vrátane publikovania vo vedeckých časopisoch a prezentácie vedeckých výsledkov. Vie formulovať výskumné otázky a pomocou vhodnej aplikácie metodických postupov ich tvorivo riešiť. Má vynikajúci prehľad o najnovších poznatkoch, metódach a technológiách v danej oblasti a vie ich efektívne aplikovať v praxi. Absolventi tohto študijného programu budú nachádzať uplatnenie najmä v organizáciach výskumu a vývoja, vysokých školách, orgánoch štátnej správy a samosprávy, ale aj v súkromnom sektore pri vývoji softvéru geografických informačných systémov a pri riešení úloh zberu dát o krajine a ich spracovania pomocou geografických informačných systémov.

Absolvent študijného programu Informatika má hlboké teoreticko-metodologické vedomosti z kľúčových oblastí informatiky na úrovni súčasného stavu svetového výskumu. V rámci voliteľných predmetov a zamerania problematiky dizertačnej práce sa počas štúdia špecializuje na jednu z uvedených oblastí: (a) umelá inteligencia s využitím techník neurónových sietí, (b) deduktívne, induktívne a abduktívne systémy a ich využitie v aplikáciách flexibilného dotazovania, (c) pravdepodobnostné algoritmy, kryptografia a informačná bezpečnosť, (d) teória automatov a výpočtová zložitosť.

Absolvent študijného programu Aplikovaná matematika má hlboké teoreticko-metodologické vedomosti z viacerých oblastí matematiky, ovláda teoretické základy a  vedecké metódy výskumu, je schopný objavovať nové zákonitosti študovaných  štruktúr, navrhovať  matematické modely úloh z rôznych spoločensko-vedných a technických oblastí a riešiť ich pomocou výpočtovej techniky. Osvojil si metódy prezentovania výsledkov výskumu rôznymi formami, vrátane publikovania vo vedeckých časopisoch a vystupovania na vedeckých konferenciách. Je schopný udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a komunikovať s pracovníkmi aplikačných oblastí. 

Absolvent študijného programu Diskrétna matematika má hlboké teoreticko-metodologické vedomosti z diskrétnej matematiky, ovláda teoretické základy diskrétnej matematiky, vedecké metódy výskumu v tejto oblasti, je schopný objavovať hlboké zákonitosti diskrétnych štruktúr a navrhovať diskrétne matematické modely úloh z rôznych vedných oblastí a riešiť ich na počítači. Osvojí si metódy prezentovania výsledkov výskumu rôznymi formami, vrátane publikovania vo vedeckých časopisoch a vystupovania na vedeckých konferenciách. Je schopný udržiavať kontakty s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom napredovaní.

Absolvent študijného programu Teória vyučovania matematiky nadobudne kvalitné vedomosti z matematických disciplín z predmetov študijného programu učiteľstvo matematiky, predovšetkým z oblastí súvisiacich s IKT, pedagogicko-psychologických disciplín, ako aj z metód kvantitatívnej analýzy. Absolvent bude schopný aplikovať získané teoretické poznatky pri riešení problémov spoločenskej praxe, pracovať s vedeckou knižnou a časopiseckou literatúrou, využívať internetové zdroje, prezentovať výsledky svojej práce na domácich a medzinárodných vedeckých konferenciách, formulovať matematické problémy, projekty a ďalšie formy aktivizačných úloh pre študentov.


Študuj na UPJŠ