Prejsť na obsah

Osobnosti a inštitúcie ocenené medailou PF UPJŠ – zlatá medaila

16minút, 14sekúnd

doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc. – in memoriam – za dlhoročnú spoluprácu pri výchove budúcich vedcov a pri organizovaní vedeckých podujatí

prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. – za významný prínos a podporu vedeckej spolupráce Ústavu materiálového výskumu SAV a Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach v rámci konzorcia PROMATECH

prof. Dr. Serguei L. Molodtsov – za významnú a kontinuálnu podporu etablovania fyzikálnej vedeckej komunity na fakulte v oblasti interdisciplinárneho výskumu a využitia laserov na báze voľných elektrónov a jej integrácie do medzinárodnej komunity užívateľov Európskeho XFEL

prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc. – za významný prínos k rozvoju PF UPJŠ v Košiciach a celoživotnú pedagogickú a vedeckú prácu v oblasti teoretickej fyziky

prof. Ing. Marián Koman, DrSc. – za významnú vedeckú spoluprácu a dlhoročnú spoluprácu pri výchove budúcich vedcov

r. Milagros Tomás Lisbona – za významnú vedeckú spoluprácu a dlhoročnú spoluprácu pri výchove budúcich vedcov a významnú vedeckú spoluprácu a dlhoročnú spoluprácu pri výchove budúcich vedcov

prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc. – za spoluprácu pri výchove doktorandov, podiel na rozvoji odboru a podporu pri akreditácií doktorandského študijného programu Fyzikálna chémia na PF UPJŠ v Košiciach

prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc. – za spoluprácu pri výchove doktorandov, podiel na rozvoji odboru a podporu pri akreditácií doktorandského študijného programu Fyzikálna chémia na PF UPJŠ v Košiciach

prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. – za výrazný podiel na rozvoji PF UPJŠ v Košiciach a za dlhoročný prínos pri rozvoji informatiky v oblasti výskumu, vývoja a medzinárodnej spolupráce a integrácie

VSL Software, a.s. – za významný prínos a spoluprácu pri vývoji informačných systémov a vzniku študijného programu Analýza dát a umelá inteligencia na PF UPJŠ v Košiciach

prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc. – za prínos pri rozvoji fakulty v oblasti vedeckej, pedagogickej a medzinárodnej spolupráce a za výrazný podiel na rozvoji študijného programu Ekonomická a finančná matematika na PF UPJŠ v Košiciach

prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc. – za dlhoročnú spoluprácu vo výskume a vzdelávaní študentov na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia v oblasti molekulárnej genetiky a génových manipulácií

doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc. – za výrazný podiel na rozvoji študijného programu fyzika kondenzovaných látok a za pestovanie dlhoročnej spolupráce Ústavu experimentálnej fyziky SAV a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. – za výrazný podiel na vzniku študijného programu a vedeckého zamerania biofyzika, za vybudovanie unikátnej vedecko-výskumnej a vzdelávacej infraštruktúry a za aktivity v oblasti transferu výsledkov vedy a výskumu do praxe

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. PF UPJŠ – in memoriam – za budovanie modernej výskumnej problematiky fyziky vysokých energií, výrazný podiel na formovaní študijného programu biofyzika a dlhodobé vedenie študentov viacerých študijných odborov a špecializácií na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

doc. RNDr. Ján Svoreň, DrSc. – za výrazný podiel na rozvoji študijného programu astrofyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.  – za dlhoročnú intenzívnu vedecko-výskumnú spoluprácu s Ústavom chemických vied ako aj Ústavom fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti štúdia magnetických vlastností nových materiálov

prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc.  – za dlhoročný prínos pre Katedru anorganickej chémie Ústavu chemických vied v oblasti vedeckej, pedagogickej a v oblasti medzinárodnej spolupráce; za založenie a rozvoj pracoviska štruktúrnej analýzy na katedre a za rozvoj magnetochémie v spolupráci s Ústavom fyzikálnych vied

Dr. Michal Dušek – za dlhoročnú vedecko-výskumnú spoluprácu s Katedrou anorganickej chémie Ústavu chemických vied v oblasti štúdia kryštálových štruktúr, ktorá vyústila do spoločných publikácií v prestížnych vedeckých časopisoch, ako aj za výraznú podporu mobility študentov magisterského a doktorandského štúdia

prof. Lawrence R. Falvello – for his longstanding distinguished contribution to scientific cooperation in the field of Inorganic Chemistry, as manifested in many jointly published papers, as well as his important contribution to the development and implementation of a double diploma program for doctoral studies in Inorganic Chemistry between Pavol Jozef Šafárik University in Košice and the University of Zaragoza

prof. RNDr. Katarína Györyová, DrSc. – za celoživotnú tvorivú prácu v prospech Katedry anorganickej chémie Ústavu chemických vied, na ktorej zaviedla a rozvinula metódy termickej analýzy pri štúdiu vlastností rôznych anorganických a koordinačných zlúčenín

prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc. – za výrazný podiel na rozvoji geografie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.
prof. RNDr. Peter Spišiak CSc. – za výrazný podiel na rozvoji geografie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. – za výrazný podiel na rozvoji geografie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.
prof. Dr. Dirk Steinborn – for a significant contribution to the development of scientific research and educational activities in the field of chemistry
Dr. Václav Petříček – za dlhodobú vedecko-výskumnú spoluprácu a prínos k rozvoju doktorandského štúdia anorganickej chémie
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. – za výrazný podiel pri rozvoji Ústavu biologických a ekologických vied na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc. – za výrazný podiel pri rozvoji Ústavu chemických vied na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
prof. Pierre-Yves Turpin – for a long-term cooperation and significant contribution to science, research and education in the field of biophysics
prof. Mieczysław Borowiecki – for a long-term cooperation and a contribution to the development of discrete mathematics at the Faculty of Science of P. J. Šafárik University in Košice
doc. RNDr. Peter Mihók, CSc.  – in memoriam – za výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.  – za celoživotnú vedeckú a pedagogickú prácu v prospech Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc. – za výrazný podiel na rozvoji Ústavu matematických vied na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. – za výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc. – za výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach  – za dlhoročnú spoluprácu vo vedeckovýskumnej i pedagogickej činnosti s biologickými pracoviskami Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach                      
Neurobiologický ústav SAV v Košiciach –  za dlhoročnú spoluprácu vo vedeckovýskumnej i pedagogickej činnosti s biologickými pracoviskami Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach                                                                
Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach – za dlhoročnú vynikajúcu spoluprácu vo vedeckovýskumnej i pedagogickej činnosti v prospech Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a za partnerstvo v spoločných projektoch
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.- za výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. Ing. Slávko Chalupka, CSc. – za výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. Pavol Petrovič, CSc. – za výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. Alexander  Anders, DrSc. – for a significant contribution to science in the field of low dimensional magnetism
prof. Ing. Karel  Kudela, DrSc. – za mimoriadne zásluhy na rozvoji PF UPJŠ  a výchove študentov v oblasti kozmickej fyziky
prof. Tadeusz Balcerzak, D.Sc. – for an outstanding long-term cooperation in the field of condensed matter physics
Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzita Karlova, Praha – za výrazný prínos k rozvoju vedeckého výskumu a vzdelávania na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach                     
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského,  Bratislava – za výrazný prínos k rozvoju vedeckého výskumu a vzdelávania na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.- za výraznú podporu vedeckej spolupráce s ÚEF SAV v Košiciach a za pedagogickú  a vedeckú prácu v prospech PF UPJŠ v Košiciach
Prírodovedecká fakulta  Univerzity Karlovej v Prahe – za výrazný prínos k rozvoju vedeckého výskumu a vzdelávania na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

prof. V.V. Eremenko, DrSc. (AV Ukrajina), pri príležitosti životného jubilea –  za iniciáciu a rozvoj spolupráce medzi PF UPJŠ v Košiciach a Fyzikálno-technickým ústavom nízkych teplôt Akadémie vied Ukrajiny v Charkove a za výraznú pomoc pri výchove odborníkov v oblasti magnetických javov a fyziky nízkych teplôt.

Prírodovedecká fakulta Univerzity J.A. Komenského v Bratislave,  pri príležitosti 70. výročia jej založenia –  za výrazný prínos pri budovaní PF UPJŠ v Košiciach

prof. Ing. Štefan Jánoš, CSc. (Univerzita Bern, Švajčiarsko) – za zásluhy pri zrode fyziky nízkych teplôt na PF UPJŠ a za prínos v rozvoji fakulty, vedy a vzdelanosti

Dr. Santiago Sanchez–Cortes (Ústav štruktúry materiálov, Španielska akadémia vied, Madrid) – za dlhoročnú vedeckú a pedagogickú spoluprácu s Katedrou Biofyziky PF UPJŠ.

prof. RNDr. Eva Mišúrová, CSc. – za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
prof. MUDr. Ivan Ahlers, DrSc. – za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
prof. MUDr. Eva Ahlersová, DrSc. –  za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
doc. RNDr. Jozef Rácz, CSc., in memoriam – za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
prof. Dr. Werner Massa,  Philipps-Universität v Marburgu, Nemecko – za jeho zásluhy vo vedeckej spolupráci a spolupráci v oblasti Socrates-Erasmus v prospech Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
 Dr. Peter Maienfisch – Syngenta Crop Protection AG, Research Chemistry, Switzerland – za dlhoročnú úspešnú spoluprácu a pomoc pri rozvoji organickej chémie na Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.
prof. Ing. Miriam Gálová, DrSc. – za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
prof. Ing. Karol Flórián, DrSc., za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
RNDr. Dušan Budzákin memoriam – za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
prof. RNDr. Milan Dzurilla, CSc.in memoriam – za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
prof. Ing. Slavko Chalupka, CSc. – za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
prof. RNDr. Gabriela Martinská, CSc. – za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.  – za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.  

prof. Ivar Giaever (nositeľ Nobelovej ceny, USA), za prínos k rozvoju svetovej fyziky a biofyziky, pri príležitosti návštevy na PF UPJŠ

Dr. Laurent Chinski, PhD., DSc. (Univerzita M. Curie, Paríž) – za vedeckú a pedagogickú spoluprácu s PF UPJŠ v odbore biofyzika a spoluprácu pri rozvoji Katedry biofyziky ÚFV PF UPJŠ

Dr. Peter von Rossen – za dlhodobú spoluprácu medzi Ústavom pre jadrovú fyziku, Juelich, Nemecko a Katedrou jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF UPJŠ

Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach, pri príležitosti osláv 50. výročia jeho existencie

prof. Dr. Hartmut Machner,  (vedúci pracovník Ústavu jadrovej fyziky, FZ-Juelich, SRN), pri príležitosti 40. Výročia založenia KJaSF PF UPJŠ v Košiciach –  za výraznú podporu vedeckej spolupráce medzi KJaSF PF UPJŠ a IKP FZ Juelich

prof. Ing. Štefanovi Lubymu, DrSc., predsedovi SAV, za výrazný prínos v oblasti spolupráce ústavov SAV a PF UPJŠ

Parazitologický ústav SAV v Košiciach, pri príležitosti 50. výročia založenia ústavu a za dlhoročnú vedeckovýskumnú spoluprácu s biologickými pracoviskami fakulty

prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc.,  pri príležitosti životného jubilea 80 – tych narodenín

prof. MUDr. Milan Praslička, DrSc. – in memoriamza celoživotnú pedagogickú a vedeckú prácu v prospech PF.
prof. RNDr. – Robert Hončariv, CSc. – za celoživotnú pedagogickú a vedeckú prácu v prospech PF.  Laboratórium cytokinetiky Biofyzikálneho ústavu AV ČR v Brne, ČR pod vedením doc. RNDr. Aloisa Kozubíka, CSc. – za dlhodobú spoluprácu a za výrazný podiel na rozvoji a formovaní biologického výskumu na PF UPJŠ.
prof. Wojciech Nawrocik – za výraznú podporu vedeckej spolupráce  s Fakultou fyziky UAM v Poznani a dlhoročnú podporu účasti študentov PF UPJŠ na  letných školách organizovaných UAM v Poznani.
prof. Leszek Wojtczak – za dlhoročnú spoluprácu vo vedeckom výskume v teórii tuhých látok a výrazný prínos v spolupráci na úrovni Lodžskej univerzity a UPJŠ.
prof. Viktor Viktorovič Glagolev, DrSc. – za dlhoročnú spoluprácu v oblasti skúmania interakcie ľahkých jadier s protónmi.
prof. Alexander Vsevolodovič Zatovskij, DrSc. – za dlhoročnú a výraznú spoluprácu vo vedeckovýskumnej činnosti.
prof. Dr. E. Quercigh – za dlhoročnú vedeckú spoluprácu, ktorá umožnila zapojenie sa do experimentu ALICE na urýchľovači LHC CERN v Ženeve.
prof. Ing. Ladislav Potocký, CSc. – za výrazný prínos vo výskumnej činnosti.
prof. Dr. Georg Eska – za dlhoročnú úspešnú spoluprácu vo fyzike nízkych teplôt a za úspešné konanie praxi študentov PF na Univerzite v Bayreuthe.
prof. Ing. Anna Sopková, DrSc.in memoriam – za celoživotnú pedagogickú a vedeckú prácu v prospech PF UPJŠ.
prof. Ing. Pavol Kristian, DrSc. – za celoživotnú pedagogickú a vedeckú prácu v prospech PF UPJŠ.
prof. Dr. Mathias Sprinzl – za výraznú podporu pri riešení vedeckovýskumných úloh a aktívnu pomoc pri zlepšovaní kvalifikačnej štruktúry pracovníkov v oblasti biochémie.
prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc. – za výrazný podiel na vyškolení prvých ašpirantov v odbore Približné a numerické metódy a na vzniku študijného zamerania Operačný výskum a teória systémov.
prof. Dr. Karel Zimmermann, DrSc. – za  vytvorenie základov pre neskoršie vybudovanie študijného odboru Matematický manažment, výrazný podiel na vyškolení prvých ašpirantov v odbore Približné a numerické metódy a úzku spoluprácu v oblasti výchovy mladých ved. pracovníkov a doktorandov.
prof. Dr. Jochen Harant – za dlhoročnú úspešnú spoluprácu medzi TU Ilmenau a UPJŠ a vytvorenie širokého priestoru pre prezentáciu osôb a výsledkov kombinatorickej skupiny z PF.
prof. Dr. Heinz-Jürgen Voss – za intenzívnu vedeckú spoluprácu.
prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc. – za aktívny  podiel pri budovaní matematických pracovísk a výraznú pedagogickú činnosť na fakulte.
prof. RNDr. Ernest Jucovič, DrSc.  – in memoriam – za zásluhy o vybudovanie kvalitného vysokoškolského matematického pracoviska na PF UPJŠ a Košického kombinatorického seminára,  na báze ktorého vznikla vo svete uznávaná košická škola diskrétnej matematiky.
prof. RNDr. Vladimír Hajko – za výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
prof. RNDr. Juraj Daniel-Szabó, CSc. – in memoriamza výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
prof. RNDr. Tibor Kolbenheyer, DrSc. – in memoriam –  za výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
Doc. RNDr. Pavol Šoltés, CSc.in memoriam – za výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
Doc. RNDr. Ján Skoršepa, CSc.  – za výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc. – za výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
Doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc. –  za významný podiel na prehlbovaní spolupráce medzi prírodovedeckými fakultami Univerzity Komenského a Univerzity P. J. Šafárika.
prof. Jenő Bernáth – za dlhoročnú spoluprácu a výrazný podiel na rozvoji výskumu liečivých rastlín
prof. Dr. Daniel Belluš – za pomoc pri rozvoji organickej chémie na PF UPJŠ v Košiciach

prof. Yu. A. Budagov,  (Laboratory of Nuclear Problems, Dubna, Rusko)pri príležitosti životného jubilea – za dlhoročnú  spoluprácu a prínos pre rozvoj Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky PF UPJŠ. 


Študuj na UPJŠ