Prejsť na obsah

Vedecká rada

1minút, 52sekúnd

Vedecká rada Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
funkčné obdobie 2023 – 2027

Predseda Vedeckej rady:

doc. RNDr. Roman Soták, PhD., 
dekan PF UPJŠ

Podpredseda Vedeckej rady:

prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.,
prodekan pre rozvoj a riadenie kvality PF UPJŠ

Tajomník Vedeckej rady:

Mgr. Soňa Molnárová

Zloženie Vedeckej rady PF UPJŠ v Košiciach s uvedením oblastí pôsobenia jej členov
Externí členovia:

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc.
Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i. v Košiciach

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc.
Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i. v Košiciach

prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach

prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, v.v.i. v Bratislave

prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

prof. RNDr. Vít Voženílek,CSc.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci


Študuj na UPJŠ