Prejsť na obsah

Vedecká rada

2minút, 58sekúnd

Vedecká rada je ďalším orgánom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
Jej pôsobnosť, organizačné zabezpečenie a spôsob rokovania upravuje Štatút Prírodovedeckej fakulty UPJŠ aRokovací poriadok VR PF UPJŠ

Predseda Vedeckej rady:

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
odbor: Matematika
dekan PF UPJŠ

Podpredseda Vedeckej rady:

prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
odbor: Informatika
prodekan pre rozvoj a riadenie kvality PF UPJŠ 

Tajomníčka Vedeckej rady:

Mgr. Lenka Ižariková 

Interní členovia:

prof. Mgr. Vasiľ Andruch, DSc.
odbor: Analytická chémia
Ústav chemických vied PF UPJŠ
prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.
odbor: Matematika
Ústav matematiky PF UPJŠ
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc
odbor: Biológia
Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
odbor: Geografia
Ústav geografie PF UPJŠ
prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc.
odbor: Informatika
Ústav informatiky PF UPJŠ
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD.
odbor: Fyzická geografia a geoekológia
Ústav geografie PF UPJŠ
prof. RNDr. Ondrej Hutník, PhD.
odbor: Matematika
Ústav matematiky PF UPJŠ
prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
odbor: Fyzika
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD.
odbor: Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
Ústav geografie PF UPJŠ
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
odbor: Fyzika
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.
odbor: Fyzika
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc.
odbor:Biológia
Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ
prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.
odbor: Informatika
Ústav informatiky PF UPJŠ
prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.
odbor: Biológia
Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
odbor: Psychológia
Filozofická fakulta UPJŠ
prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD.
odbor: Neslovanské jazyky a literatúry
Filozofická fakulta UPJŠ
doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.
odbor: Biológia
Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ
doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. 
odbor: Biochémia
Ústav chemických vied PF UPJŠ
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
odbor: Materiály
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD.
odbor: Fyzikálna chémia
Ústav chemických vied PF UPJŠ
prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.
odbor: Anorganická chémia
Ústav chemických vied PF UPJŠ

Externí členovia:

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.
odbor: Biológia
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave 
doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc.
odbor:Fyzika
Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i. v Košiciach 
doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc.
odbor: Materiály
Ústav materiálového výskumu SAV, v.v.i. v Košiciach 
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
odbor: Informatika
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave 
prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
odbor: Informatika
Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach 
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
odbor: Fyzikálna chémia
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave 
RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
odbor: Biológia
Ústav experimentálnej onkológie SAV, v.v.i. v Bratislave 
prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.
odbor: Organická chémia
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave 
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
odbor: Matematika
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave 
prof. RNDr. Vít Voženílek,CSc.
odbor: Geoinformatika
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci


Študuj na UPJŠ