Prejsť na obsah

Vedecká rada

1minút, 44sekúnd

Predseda Vedeckej rady:

doc. RNDr. Roman Soták, PhD., 
dekan PF UPJŠ

Podpredseda Vedeckej rady:

prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc., 
prodekanka pre vedu, výskum a rozvoj PF UPJŠ

Tajomník Vedeckej rady:

Mgr. Soňa Molnárová

Zloženie Vedeckej rady PF UPJŠ v Košiciach s uvedením oblastí pôsobenia jej členov
Externí členovia:

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.
dekan Prírodovedeckej fakulty
Univerzita Komenského v Bratislave

doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc.
riaditeľka Ústavu experimentálnej fyziky
Slovenská akadémia vied v Košiciach

doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc.
riaditeľ Ústavu materiálového výskumu
Slovenská akadémia vied v Košiciach

prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach

RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
Ústav experimentálnej onkológie
Slovenská akadémia vied v Bratislave

prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita v Bratislave

prof. RNDr. Vít Voženílek, DrSc.
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci


Študuj na UPJŠ