Prejsť na obsah

Vedenie fakulty

1minút, 28sekúnd

Dekan

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
Šrobárova 2, 041 54 Košice
tel.: 055/234 2119, 234 2211
E-mail: pfsekret@upjs.sk, roman.sotak@upjs.sk

Prodekani

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
prodekan pre vzdelávanie
Šrobárova 2, 041 54 Košice
tel.: 055/234 2117, 234 2540
E-mail: marian.kires@upjs.sk
 • prijímacie konanie
 • vzdelávania na 1. a 2. stupni, podpora študentov
 • tvorba a inovácia študijných programov na 1. a 2. stupni
 • rozvoj pedagogických kompetencií zamestnancov fakulty
 • rigorózne konanie, doplňujúce a rozširujúce štúdium
 • akademické obrady
 • celoživotné vzdelávanie
doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD.
prodekanka pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
Šrobárova 2, 041 54 Košice
tel.: 055/234 2328
E-mail: andrea.fedorkova@upjs.sk
 • vzdelávanie na 3. stupni
 • kvalifikačné postupy
 • vedecko-výskumné projekty z fakultných a domácich grantových schém
 • postodoktorandské pobyty
 • politika v oblasti otvorenej vedy a etiky vedy a výskumu
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.
prodekan pre vonkajšie vzťahy
Šrobárova 2, 041 54 Košice
tel.: 055/234 2108, 234 2453, +421 917 102 480
E-mail: michal.gallay@upjs.sk
 • marketingová stratégia a propagácia fakulty
 • medzinárodné mobility
 • spolupráca s ďalšími vzdelávacími a verejno-právnymi inštitúciami
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
prodekan pre rozvoj a riadenie kvality
Šrobárova 2, 041 54 Košice
tel.: 055/234 2155
E-mail: gabriel.semanisin@upjs.sk
 • digitálna transformácia fakulty
 • rozvoj vzdelávacej a vedecko-výskumnej infraštruktúry
 • riadenie vnútorného systému kvality
 • Vedecká rada PF UPJŠ
 • spolupráca s podnikateľskými subjektmi a profesijnými organizáciami
 • rozvojové projekty z  POO a EŠIF a zahraničných grantových schém

Tajomníčka fakulty

Ing. Danka Kepičová
Šrobárova 2, 041 54 Košice
tel.: 055/234 2180
E-mail: pfsekret@upjs.sk, danka.kepicova@upjs.sk


Študuj na UPJŠ