Prejsť na obsah

Rozširujúce štúdium

1minút, 51sekúnd

Rozširujúce štúdium sa realizuje v zmysle Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovRozhodnutia rektora č. 11/2019 o realizácii kvalifikačného vzdelávania na UPJŠ v Košiciach.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ ponúka rozširujúce štúdium vo fyzike, geografii, informatike a matematike. Rozširujúce štúdium matematiky ponúkame len v akademických rokoch začínajúcich párnym rokom (2022/2023, 2024/2025….). Dokladom o úspešnom absolvovaní rozširujúceho štúdia je vysvedčenie.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM (RŠ)
Poplatok za štúdium
400,-  EUR / semester
dôležité termíny

Podanie prihlášky: do 15. 7. príslušného roku
Zverejnenie výsledkov PK: do 31. 8. príslušného roku

(upozorňujeme, že v prípade zanechania štúdia sa  poplatok za štúdium nevracia)

Uchádzači o RŠ sa prihlasujú na štúdium formou elektronickej prihlášky (v políčku „Výber stupňa štúdia“ zvoľte N – neurčený stupeň) alebo riadnej prihlášky na VŠ. Elektronickú prihlášku po zaevidovaní a vyplnení je potrebné uložiť,  vytlačiť, podpísať a zaslať spolu s overenou kópiou diplomu príp. vysvedčením DPŠ na adresu študijného odd. Prihláška je bezplatná.

Výučba sa realizuje podľa harmonogramu akademického roka v zimnom a letnom semestri každý piatok, a to približne od cca 09.00 do 18.00 h.

Dĺžka štúdia je 5 semestrov.

Fakulta si vyhradzuje právo neotvárať v príslušnom akademickom roku  RŠ, ak  počet záujemcov o RŠ na príslušnom programe neprekročí 10.

Máte otázky?

Radi Vám pomôžeme!
Kontaktujte nás:


Študuj na UPJŠ