Prejsť na obsah

Centrum aplikovanej informatiky

1minút, 8sekúnd

Centrum aplikovanej informatiky zabezpečuje údržbu a rozvoj infraštruktúry Prírodovedeckej fakulty. Služby oddelenia smerujú k používateľom formou prevádzkovania šiestich fakultných počítačových učební, poskytovaním helpdeskového systému pre všetky počítačové stanice zamestnancov PF, skvalitňovaním služieb pre študentov (možnosť využívania počítačových učební pre riešenie zadaní, projektov), vytváraním resp. inovovaním infraštruktúry fakulty, prispievajú k budovaniu a správe kamerového a bezpečnostného systému PF.

Zamestnanci CAI vykonávajú aj poradenskú činnosť pri nákupe výpočtovej techniky do ústavov PF a podieľajú sa na realizácií výberových konaní pri nákupe. Pri zabezpečovaní prevádzky sa zúčastňujú aj študenti v rámci predmetu prevádzková prax, kde získavajú praktické zručnosti a skúsenosti. Od svojho vzniku sa CAI podieľalo na skvalitnení počítačovej gramotnosti zamestnancov fakulty formou školení (základy práce s PC, Windows, Word, Excel, Explorer a iné).

Hlavné činnosti Centra aplikovanej informatiky:

  • Správa klientskych staníc 
  • Správa počítačových učební a IKT výučbových priestorov
  • Správa HW zariadení a didaktickej techniky 
  • Správa počítačovej siete, VoIP, WiFi
  • IT Helpdesk – zmena!                               

 


Študuj na UPJŠ