Prejsť na obsah

AiO-Prihláška

2minút, 6sekúnd

Ako podať prihlášku?
1. elektronicky (vyplniť elektronickú prihlášku, vytlačiť ju, podpísať a doručiť do podateľne alebo na adresu Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach)
2. osobne (vyplniť tlačivo prihlášky, podpísať a podať do podateľne fakulty alebo odoslať poštou na adresu Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach)
Adresa:
UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, Kováčska 26, P.O.BOX A-45, 040 75 Košice

Poplatok za materiálne zabezpečenie bakalárskeho/magisterského prijímacieho konania:
Bankovým prevodom:
– 30€/20€ pri prihláške podanej v elektronickej forme,
– 50€/40€ pri prihláške podanej osobne
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača!

Termín na podanie prihlášky:
Bc. – do 31. marca 2023
Mgr. – do 7. júla 2023

Ako podať prihlášku?

1. elektronicky(vyplniť elektronickú prihlášku, vytlačiť ju, podpísať a doručiť do podateľne alebo na adresu Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach)
2. osobne
(vyplniť tlačivo prihlášky, podpísať a podať do podateľne fakulty alebo odoslať poštou na adresu Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach)
Adresa:
UPJŠ v Košiciach, Právnická fakulta, Kováčska 26, P.O.BOX A-45, 040 75 Košice  

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:
Bankovým prevodom (SK69 8180 0000 0070 0007 8432, KS: 0308, VS: 3996, Špecifický symbol: rodné číslo (bez lomky), BIC: SPSRSKBA, Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava)
– 30€ pri prihláške podanej v elektronickej forme,
– 50€ pri prihláške podanej osobne
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača!

Termín na podanie prihlášky: do 09.06. 2023

Ako podať prihlášku?

  • elektronicky – vyplniť elektronickú prihlášku (dostupná na stránke: e-Prihláška UPJŠ), vytlačiť ju, podpísať a doručiť do podateľne alebo na adresu Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach spolu s vyplneným tlačivom Informačná povinnosť, vrátane overenej fotokópie rodného listu (u vydatých uchádzačok aj overenej fotokópie sobášneho listu);
  • na klasickom formulári prihlášky na rigoróznu skúšku – Prihláška na rigoróznu skúšku

Adresa na doručenie prihlášky :
UPJŠ v Košiciach – Právnická fakulta, Mgr. Eva Tkáčová, Kováčska 26, P.O.BOX A-45, 040 75 Košice
Podanie prihlášky na rigoróznu skúšku nie je spoplatnené. 


Študuj na UPJŠ