Prejsť na obsah

Zdravotná a sociálna poisťovňa

1minút, 56sekúnd

Zdravotná poisťovňa

Za študenta doktorandského štúdia platí štát verejné zdravotné postenie v tom prípade, ak spĺňa nasledovné podmienky:

– ak študuje doktorandský študijný program v dennej forme
– ak celková dĺžka štúdia neprekročila štandard pre doktorandský študijný program v dennej forme
– ak už predtým nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
– ak ešte nedovŕšil vek 30 rokov.

Ak študent doktorandského štúdia jednu z uvedených podmienok nespĺňa, pre účely zdravotného poistenia, sa nepovažuje za osobu, za ktorú platí poistné štát a v takom prípade je povinný si platiť poistné sám ako samoplatiteľ, ak nie je zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou alebo osobou, za ktorú hradí poistné štát z iného dôvodu.

Podrobnejšie informácie viď: https://www.vszp.sk/poistenci/pre-studentov/poradna-studenta-zdravotnom-poisteni.html

Sociálna poisťovňa

Absolventi vysokoškolského štúdia, ktorí nastúpili na doktorandské štúdium v dennej forme doktorandského štúdia, nemajú voči Sociálnej poisťovni žiadne povinnosti – nemusia sa prihlasovať, nič oznamovať ani platiť poistné. Na rozdiel od minulosti (zmena nastala 1.1.2008) doktorand v dennej forme doktorandského štúdia nie je povinne nemocensky poistený, povinne dôchodkovo poistený ani povinne poistený v nezamestnanosti ako zamestnanec. To znamená, že ani škola, v ktorej doktorand absolvuje doktorandské štúdium, nemá pre doktoranda postavenie zamestnávateľa a štipendium doktoranda nie je vymeriavacím základom na platenie poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia.

Pre doktoranda to znamená, že obdobie doktorandského štúdia sa mu neráta ako doba poistenia pre účely nároku na jednotlivé dávky, teda ani na dôchodkové. V prípade záujmu môže doktorand využiť inštitút dobrovoľne poistenej osoby, prihlásiť sa na dobrovoľné poistenie a platiť si poistné na sociálne poistenie sám. Viac informácií o dobrovoľnom poistení možno nájsť na webovej stránke https://www.socpoist.sk/kto-som/student/prihlasit-sa-na-dobrovolne-poistenie.

Sociálna poisťovňa ešte upozorňuje, že ak doktorand začne počas štúdia vykonávať inú zárobkovú činnosť, napr. činnosť SZČO, povinnosti si začne plniť ako každá iná SZČO, žiadne úľavy mať nebude.


Študuj na UPJŠ