Prejsť na obsah

Dizertačná skúška

1minút, 18sekúnd

Podmienkou udelenia súhlasu na vykonanie dizertačnej skúšky  je ukončenie študijnej časti v predpísanej skladbe predmetov a získanie najmenej 70 kreditov.

PRIHLÁŠKU na dizertačnú skúšku so všetkými náležitosťami je potrebné odovzdať na Referáte pre vedecký výskum a doktorandské štúdium v termíne, ktorý určuje harmonogram AR.

K prihláške na dizertačnú skúšku je potrebné priložiť:
– 2x písomnú prácu na dizertačnú skúšku zviazanú v hrebeňovej väzbe,
– 1x písomnú prácu na dizertačnú skúšku na nosiči CD vo formáte PDF
– 1x protokol z antiplagiatorského systému TURNITIN (vloženie do systému dočasne zabezpečí referát VVČ).

Písomnú prácu na dizertačnú skúšku tvoria tézy (projekt) dizertačnej práce, ktoré obsahujú:
a) ciele dizertačnej práce,
b) teoretické základy budúceho riešenia dizertačnej práce,
c) súčasný stav poznatkov o téme dizertačnej práce,
d) analýzu,
e) metodický prístup riešenia problematiky dizertačnej práce,
f) stav rozpracovanosti dizertačnej práce k dňu podania žiadosti o vykonanie.

Dizertačná skúška pozostáva z:
a) časti, ktorú tvorí obhajoba písomnej práce a rozprava o písomnej práci,
b) časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených tematických okruhoch alebo predmetoch dizertačnej skúšky podľa zamerania témy dizertačnej práce.


Študuj na UPJŠ