Prejsť na obsah

Dizertačná skúška

1minút, 1sekúnd

Podmienkou udelenia súhlasu na vykonanie dizertačnej skúšky  je ukončenie študijnej časti v predpísanej skladbe predmetov a získanie najmenej 70 kreditov.

K prihláške na dizertačnú skúšku je potrebné priložiť:
– 2x písomnú prácu na dizertačnú skúšku zviazanú v hrebeňovej väzbe,
– 1x písomnú prácu na dizertačnú skúšku na nosiči CD vo formáte PDF.

Prihlášku na dizertačnú skúšku so všetkými náležitosťami je potrebné odovzdať na Referáte pre vedecký výskum a doktorandské štúdium v termíne, ktorý určuje harmonogram AR.

Písomná práca na dizertačnú skúšku:
– tvoria ju tézy (projekt) dizertačnej práce, obsahujúce náčrt teoretických základov jej budúceho riešenia, súčasný stav poznatkov o danej téme a analýzu metodického prístupu riešenia danej problematiky.

Dizertačná skúška:
– pozostáva z časti, ktorú tvorí obhajoba písomnej práce na dizertačnú skúšku a z časti v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených tematických okruhoch alebo predmetoch dizertačnej skúšky.


Študuj na UPJŠ