Prejsť na obsah

AiO-Školné a poplatky

3minút, 0sekúnd

Výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom v AR 2023/2024 určuje Rozhodnutie rektora  č. 4/2023

Školné za spoplatnené študijné programy v externej forme:
Školné pre študentov štúdia externej formy, prijatých v AR 2020/2021- AR 2022/2023
I. stupeň (4-ročné štúdium) – 690,- €/AR
II. stupeň (3-ročné štúdium) – 940,-€/AR
Školné pre študentov štúdia externej formy, prijatých v AR 2023/2024
I. stupeň (3-ročné štúdium) – 950,- €/AR
II. stupeň (2-ročné štúdium) – 1 550,-€/AR

Oznam o poplatkoch za potvrdenia o návšteve školy

Výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom v AR 2023/2024 určuje Rozhodnutie rektora  č. 4/2023
Školné za spoplatnené študijné programy v externej forme:
III. stupeň, štandardná dĺžka štúdia (4-ročné štúdium) – 1 000,- €/AR (školné na príslušný akademický rok študent uhradí na základe Rozhodnutia o vyrubení školného. Lehota na úhradu školného je do 30 dní odo dňa zápisu).
III. stupeň, nadštandardná dĺžka štúdia (max. 3 roky) – 1 200, €/AR (školné za nadštandardnú dĺžku štúdia študent uhrádza v súlade s ust. Štatútu UPJŠ v znení Dodatku č. 1 a vnútorných predpisov UPJŠ).

POPLATKY za vydanie potvrdenia o návšteve školy

Výška poplatku za rigorózne konanie v AR 2022/2023 „Rozhodnutím rektora č. 23/2021 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v akademickom roku 2022/2023 na UPJŠ v Košiciach (Poriadok poplatkov)“ zo dňa 10.12.2021 s účinnosťou od 01.09.2022 stanovená na: 450 EUR a za vyhotovenie diplomu – 70 EUR; oba poplatky sa hradia bezhotovostne – prevodom na účet fakulty a predpisy platieb sú evidované v Akademickom informačnom systéme (AIS).

Informácia k úhradam oboch stanovených poplatkov a ich splatnosti sú súčasťou písomného oznámenia o schválení témy rigoróznej práce, ktorú uchádzač obdrží doporučene cestou poštového podniku, vrátane prihlasovacích údajov do AISu.

S podaním prihlášky na rigoróznu skúšku uchádzač neuhrádza žiaden poplatok; stanovený poplatok spojený s rigoróznym konaním, vo výške 450 EUR v dvoch splátkach je SPLATNÝ – 1. splátka poplatku vo výške 225 EUR do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení témy rigoróznej práce prostredníctvom pošty; 2. splátka poplatku vo výške 225 EUR najneskôr do dňa odovzdania spracovanej rigoróznej práce na fakulte a poplatok za vyhotovenie dvojjazyčného diplomu vo výške 70 EUR je SPLATNÝ najneskôr do 15 dní odo dňa úspešného vykonania rigoróznej skúšky na fakulte.

Pre zadanie predpisu platby v AISe pred plánovanou úhradou 2. splátky poplatku (splatnou s predložením rigoróznej práce na fakulte) vopred kontaktujte Mgr. Tkáčovú (tel.: 055/234 4108 alebo na e-mailovej adrese: eva.tkacova@upjs.sk).

číslo účtu : 7000078432/8180 (štátna pokladnica); číslo účtu v tvare IBAN: SK 69 8180 0000 0070 0007 8432; variabilný symbol: vygeneruje AIS podľa strediska; špecifický symbol: rodné číslo (bez lomky).

Žiadame úhrady uvedených jednotlivých splátok poplatkov vykonávať výlučne bezhotovostným prevodom  prostredníctvom banky na základe zaevidovaných platobných predpisov v AIS2, v ktorom dochádza následne k automatickému „spárovaniu“, t. j. prideleniu platby k danému platobnému predpisu. Ďakujeme.


Študuj na UPJŠ