Prejsť na obsah

Informácie pre záujemcov o štúdium

5minút, 25sekúnd

Študijné programy Právnickej fakulty pokope!

Ak stále nie si rozhodnutý/á, čo by si chcel/a študovať,
na našej stránke nájdeš všetky študijné programy na jednom mieste.

 • Sme súčasťou Univerzity P. J. Šafárika, ktorá v hodnotení slovenských univerzít obsadzuje tradične popredné miesta.
 • Poskytujeme kvalitné, moderné a komplexné právnické vzdelávanie vo všetkých stupňoch štúdia (bakalárske, magisterské a doktorandské).
 • Na vzdelávaní našich študentov sa podieľajú nielen skúsení vysokoškolskí učitelia, ale aj rešpektovaní odborníci z právnej praxe (sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky  a všeobecných súdov, zástupcovia Slovenskej republiky v európskych a medzinárodných súdnych orgánoch, advokáti, prokurátori,  exekútori).
 • Fakulta počas 50 rokov svojej existencie vychovala tisíce odborníkov, pôsobiacich v rôznych oblastiach právnej praxe.
 • Vzdelávanie neorientujeme iba na poznanie platného práva, ale aj na rozvíjanie právno-aplikačných schopností a zručností.
 • Podporujeme a rozvíjame všetky inovatívne formy praktického právneho vzdelávania s cieľom zodpovedne pripraviť absolventov fakulty na výkon právnického povolania.
 • Kladieme dôraz nielen na vnútroštátne, ale aj medzinárodné právo a osobitne právo Európskej únie.
 • Vytvárame vhodné podmienky pre realizáciu študentských sympózií, konferencií, simulovaných súdnych sporov a pôsobenie študentských spolkov.
 • Naša knižnica obsahuje niekoľko tisíc domácich a zahraničných titulov a prístup k popredným databázam.
 • Študenti našej fakulty majú možnosť absolvovať časť štúdia v rámci programu ERASMUS+ na niektorej z viac než 50 partnerských univerzít európskych univerzít. (napr. Rím, Salzburg, Nice, Solún, Santiago de Compostela, Praha, Krakow, Ľubľana).
 • Dokážeme zabezpečiť dostupné internátne ubytovanie takmer všetkým dochádzajúcim študentom.
 • A mnoho ďalších dôvodov…

Kedy musím absolvovať prijímaciu skúšku na bakalárske štúdium?
Ak nespĺňam podmienky pre prijatie bez prijímacej skúšky (s výnimkou prihlášky na  externé štúdium)

Denné bakalárske štúdium v odbore právo pre študijný program Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky, poskytovanom v slovenskom jazyku v akademickom roku 2024/2025.

Denné bakalárske štúdium v odbore právo pre študijný program Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky, poskytovanom v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku v akademickom roku 2024/2025 – nevyhnutnou podmienkou absolvovania tohto študijného programu je ovládanie všetkých troch jazykov.

Externé bakalárske štúdium v odbore právo pre študijný program Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky v akademickom roku 2024/2025.

Denné a externé magisterské štúdium v odbore právo pre študijný program Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 2 roky v akademickom roku 2024/2025

Bakalárske štúdium:
Ak mám študijný priemer do 1,50 vrátane (priemer koncoročných študijných priemerov za posledné 3 roky štúdia na strednej škole predchádzajúce roku, v ktorom sa koná maturitná skúška – napr. 4-ročné gymnázium – 1.- 3. ročník; 8-ročné gymnázium – 5.- 7. ročník)

V prípade študijného programu Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky poskytovanom v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku naviac:

– Ak predložím certifikát z anglického jazyka (najmenej úroveň B2, napr. TOEFL, IELTS, úspešná štátna jazyková skúška alebo olympiáda)
– Ak predložím certifikát z francúzskeho jazyka (najmenej úroveň B1, napr. DELF B1 a TCF B1, úspešná štátna jazyková skúška alebo olympiáda)

V prípade externého štúdia som prijatá/ý bez prijímacej skúšky.

Magisterské štúdium:
V prípade denného a externého štúdia som prijatá/ý bez prijímacej skúšky – po predložení požadovaných dokladov.

Prijímacia skúška na denné bakalárske štúdium: 6. jún 2024 / Písomný test

a) Dejepis v rozsahu stredoškolského učiva,
b) Základy práva vrátane Ústavy SR,
c) Všeobecný politický a spoločenský prehľad a základy logického myslenia,

V prípade študijného programu Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky poskytovanom v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku naviac:
d) Anglický jazyk a francúzsky jazyk.

Bakalárske štúdium:
– riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku,
– overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (najneskôr v deň prijímacej skúšky),
– ak spĺňam podmienky na prijatie bez prijímacej skúšky:
– overené kópie vysvedčení z posledných 3 rokov stredoškolského štúdia predchádzajúcich roku, v ktorom sa koná maturitná skúška alebo známky a priemery z edupage vložené do elektronickej prihlášky.

V prípade študijného programu Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky poskytovanom v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku naviac:
– požadovaný certifikát o úspešnom absolvovaní skúšky z anglického a/alebo francúzskeho jazyka

Magisterské štúdium:
– riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku,
– overenú fotokópiu dokladov o absolvovaní bakalárskeho študijného programu právo, v odbore právo.

Deň otvorených dverí: 20. 02. 2024
Program DOD

Pravý vysokoškolský život možno zažiť jedine na internáte, kde vznikajú priateľstvá na celý život. Z našich študentských domovov to budeš mať do školy naozaj neďaleko. Neustále ich modernizujeme k štandardom 21. storočia.
Internáty na Medickej 4 a 6 (od 55 eur/mesiac) sú vybavené jedálňou, bufetom, spoločenskými miestnosťami a športovými ihriskami priamo v areáli.

Pre študentov máme pripravené ubytovanie aj v zmluvných ubytovniach:

 • Podnikateľské centrum Pražská 2

Naše jedálne kráčajú s dobou a okrem tradičných jedál tiež pripravujú zdravé vegetariánske a vegánske jedlá.

Máš otázky?

Radi Ti pomôžeme!
Kontaktuj nás:

S nami
sa nestratíš!

Virtuálna prehliadka
Tematická mapa

Študuj na UPJŠ