UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Právnická fakulta

українська
AIS2

Memoriál JUDr. Milana Gejdoša, CSc.

 

Niekoľko slov o JUDr. Milanovi Gejdošovi, CSc.:

Milan  Gejdoš sa  narodil 6.  decembra 1949  v Dúbrave,  kde absolvoval  Základnú  deväťročnú  školu.  V  rokoch 1965-1968 bol študentom   Strednej  všeobecnovzdelávacej   školy  v  Liptovskom Mikuláši a po maturite začalo  jeho štúdium na Právnickej fakulte Univerzity  Komenského  v  Bratislave,  kde  získal  v  roku 1973 vysokoškolskú kvalifikáciu v odbore právo.
Vykonaním  rigoróznej skúšky  na uvedenej  fakulte v  odbore "Dejiny  štátu a  práva" získal  titul doktor  práv. Po  úspešnej obhajobe  kandidátskej  dizertačnej  práce  mu  bola  v roku 1988 udelená vedecká  hodnosť kandidát vied  vo vednom odbore  "Dejiny štátu a práva".
Doktor  Milan  Gejdoš  nastúpil  dňa  1.septembra  1973  ako asistent  na Katedru  teórie a  dejín štátu  a práva na Právnickú fakultu  UPJŠ v  Košiciach na  ktorej pôsobil  do 31.8.1990. Dňom 1.9.1990 bola zriadená samostatná Katedra  dejín štátu a práva na ktorej zabezpečoval  výučbu dejín štátu a  práva až do posledného dňa svojho života.  Od roku 1996 pôsobil tiež  ako externý učiteľ na  Katedre dejín  štátu  a  práva Právnickej  fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Priebeh memoriálu:

2022 - XXIII. ročník
2021 - ....... COVID-19
2020 - ....... COVID-19
2019 - XXII. ročník
2018 - XXI. ročník
2017 - XX. ročník
2016 - XIX. ročník

2015 - XVIII. ročník
2014 - XVII. ročník
2013 - XVI. ročník
2012 - XV. ročník

2011 - XIV. ročník
2010 - XIII. ročník
2009 - XII. ročník
2008 - XI. ročník
2007 - X. ročník
2006 - IX. ročník
2005 - VIII. ročník
2004 - VII. ročník
2003 - VI. ročník
2002 - V. ročník
2001 - IV. ročník
2000 - III. ročník
1999 - II. ročník
1998 - I. ročník

Hrá sa o tento putovný pohár.

Posledná aktualizácia: 10.05.2022