Prejsť na obsah

Štipendiá

4minút, 59sekúnd

Priznávanie sociálneho štipendia študentom vysokých škôl upravuje vyhláška MŠ SR 102/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. (Zmena: 157/2014 Z. Z. je už zverejnená na stránke fakulty a vo vývesnej tabuli  pre štipendiá).
Študenti, ktorí žiadajú o sociálne štipendium po prvý krát, nech si vyzdvihnú žiadosť na študijnom oddelení fakulty v úradných hodinách.
Študenti, ktorí už poberali v minulom akademickom roku sociálne štipendium si môžu stiahnuť potrebné tlačivá /viď dole/.
Pri odovzdávaní riadne vyplnenej a podpísanej žiadosti o sociálne štipendium s potrebnými prílohami  je nevyhnutné, aby žiadosť skontrolovala pani Jana Ongaľová – referentka študijného oddelenia. Ak žiadosť nie je úplná, nie je možný výpočet sociálneho štipendia.
Rozhodnutia o priznaní, resp. nepriznaní sociálneho štipendia si študenti budú preberať osobne na študijnom oddelení v čase, ktorý bude vopred oznámený vo vývesnej tabuli určenej pre štipendiá a tiež na internetovej stránke fakulty.

Prílohy – tlačivá:

Žiadosť o sociálne štipendium

K žiadosti o sociálne štipendium je potrebné doložiť nasledovné doklady (niektoré dokumenty slúžia ako vzory):
1. Potvrdenie o poberaní prídavkov na deti z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (aktuálne- menovite).
2. Potvrdenie o návšteve školy nezaopatrených súrodencov ZŠ, SŠ, VŠ (aktuálne).
3. Rodný list dieťaťa (ak rodič dieťaťa študenta nie je zosobášený so študentom ).
4. Ak predtým žiadateľ študoval na inej VŠ, doloží potvrdenie o poberaní (nepoberaní) sociálneho štipendia.
5. Výpis z daňového priznania z Daňového úradu, alebo „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň„ od zamestnávateľa za minulý kalendárny rok od spoločne posudzovaných osôb.
6. Potvrdenie od zamestnávateľa o poskytnutej náhrade príjmu pri dočasnej práceneschopnosti (prvých 10 dní potvrdí zamestnávateľ na „Ročnom zúčtovaní preddavkov na daň“) a nemocenských dávkach zo Sociálnej poisťovne za minulý kalendárny rok za spoločne posudzované osoby.
7. Ak je spoločne posudzovaná osoba ku dňu podania žiadosti súvisle najmenej 4 mesiace dočasne pracovne neschopná, doloží potvrdenie o výške denného vymeriavacieho základu nemocenského zo Sociálnej poisťovne.
8. Potvrdenie o výške dôchodku (starobný, invalidný, vdovský, sirotský, výsluhový a i.) zo Sociálnej poisťovne za celý minulý kalendárny rok.  Ak bol dôchodok  priznaný v tomto roku alebo v predchádzajúcom kalendárnom  roku aj „Rozhodnutie o priznaní dôchodku“ a aktuálnu výšku dôchodku + čestné vyhlásenie, že po dobu najmenej 3 mesiacov pred podaním žiadosti nemal iný príjem okrem dôchodku. Pokiaľ nie je doklad o pozostalostných dôchodkoch doložiť úmrtný list.
9. Potvrdenie o dobe evidencie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny (celá evidencia)  a  dávky v nezamestnanosti (od začiatku evidencie  na ÚPSVaR a v čase podania žiadosti)  spolu s potvrdením o výplate dávok nemocenského poistenia zo Sociálnej poisťovne (od 1. januára minulého roku doposiaľ) za spoločne posudzované osoby.
10. Potvrdenie o sociálnych dávkach: hmotná núdza (prípadne  aktuálna),  príspevok za opatrovanie,  náhradná starostlivosťnáhradné výživné a rodičovský príspevok z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny,  materská dovolenka zo Sociálnej poisťovne za celý minulý rok, prípadne aktuálne dávky, ak boli poskytnuté v tomto roku od spoločne posudzovaných osôb. Ak materská, alebo rodičovský príspevok bol priznaný v tomto alebo minulom kalendárnom roku  doložiť tiež čestné vyhlásenie, že po dobu najmenej 3 mesiacov pred podaním žiadosti nemal iný príjem okrem materskej alebo rodičovského príspevku.
11. Ak je rodič (manžel/ka) žiadateľa dobrovoľne nezamestnaný, žiadateľ o tejto skutočnosti predloží  čestné vyhlásenie rodiča (manžel/ka) a predloží  potvrdenie o dobrovoľnej nezamestnanosti zo zdravotnej poisťovne (priebeh poistenia poistenca).
12. Právoplatný rozsudok o rozvode a výške upravenej vyživovacej povinnosti od rodiča(ov), resp. manžela (originál k nahliadnutiu – kópia do žiadosti) + ČV.
13. Potvrdenie o príjme študenta a jeho nezaopatrených súrodencov nad 18 rokov t.j. “Výpis z daňového priznania“ z Daňového úradu alebo „Ročné zúčtovanie preddavkov na daň“ alebo „Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti“ od zamestnávateľa za minulý kalendárny rok.
14. Čestné vyhlásenie spoločne posudzovanej osoby, že po dobu najmenej 3 mesiacov pred podaním žiadosti nemal iný príjem okrem: starobného, invalidného a výsluhového dôchodku, materskej alebo rodičovského príspevku.
15. Preukaz zdravotne ťažko postihnutej osoby + rozhodnutie (originál k nahliadnutiu – kópia do spisu).
16. Potvrdenie o vzdialenosti  z miesta trvalého pobytu do miesta školy (dopravca/internet).
Študent je povinný zdokladovať VŠETKY príjmy za celý predchádzajúci kalendárny rok o každej spoločne posudzovanej osobe.

Predložené dokumenty musia byť originály.

Pokiaľ študent poberajúci štipendium preruší alebo ukončí štúdium v priebehu akademického roka, túto skutočnosť musí neodkladne nahlásiť na oddelení sociálnych štipendií z dôvodu zastavenia vyplácania sociálneho štipendia. Ak si túto povinnosť študent nesplní a bude mu sociálne štipendium naďalej vyplácané neoprávnene, bude od neho vymáhané právnou cestou!

Do pozornosti dávame projekt www.studentskefinancie.sk, v rámci ktorého sú zverejnené informatívne online kalkulačky na výpočet výšky sociálneho štipendia a študentskej pôžičky.
Vzory čestných vyhlásení


Študuj na UPJŠ