Prejsť na obsah

Uznávanie predmetov

0minút, 55sekúnd

Uznávanie predmetov upravuje Čl. 5 ods. 4 Študijného poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty.
K písomnej žiadosti študenta o uznanie predmetov je potrebné priložiť výpis výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi vysoká škola alebo fakulta kde študent študoval a informačné listy predmetov o uznanie ktorých študent žiada.  Obe prílohy k žiadosti musia byť originály potvrdené vysokou školou, alebo fakultou.
V žiadosti je potrebné uviesť o uznanie ktorých predmetov študent žiada za analogický študijný predmet, ktorý študent absolvoval na inej vysokej škole.

Rozhodovanie o uznávaní predmetov a započítaní kreditov je spoplatnené v zmysle  Rozhodnutia rektora   č. 23/2021 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie na UPJŠ v Košiciach v akademickom  roku 2022/2023   vo výške  2,00 €/predmet, maximálne 15 €. Poplatok je potrebné uhradiť na účet fakulty IBAN: SK69 8180 0000  0070 0007 8432, VS: 3940, KS: 0308, ŠS rodné číslo bez lomky, správa pre prijímateľa: priezvisko a meno – výhradne prevodným príkazom. 

Žiadosť o uznanie predmetov


Študuj na UPJŠ