Prejsť na obsah

Poslanie fakulty

1minút, 0sekúnd

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach patrí medzi popredné vzdelávacie a výskumné vysokoškolské pracoviská na Slovensku. Je stabilizovanou vzdelávacou a výskumnou inštitúciou, s vlastným štrukturálnym členením, slušným personálnym obsadením a zameraním na výchovu absolventov schopných úspešne sa uplatniť v právnej praxi.

Úsilie fakulty je nasmerované na vzdelávanie absolventov, ktorí počas celého štúdia získavajú ucelené systematické a analytické poznatky z jednotlivých pozitívnoprávnych disciplín práva verejného a súkromného. Sú spôsobilí aplikovať získané teoretické poznatky v praxi a dokážu sa orientovať v právnom poriadku Slovenskej republiky, ale aj v judikatúre súdov. Zameriavame sa aj na umožnenie študentom získať základné praktické skúsenosti už počas štúdia, a to predovšetkým prostredníctvom právnych kliník.

Vzhľadom na predpokladané oblasti, v ktorých majú pôsobiť absolventi, fakulta dáva osobitný dôraz na výchovu predovšetkým morálne bezúhonných a taktiež všeobecne právne a spoločenský rozhľadených mladých ľudí.

 


Študuj na UPJŠ