Prejsť na obsah

Prijímacie konanie na ak. rok 2023/2024

0minút, 56sekúnd

Prijímacie konanie a ďalšie podmienky pre prijímanie na doktorandské študijné programy:
Denné a externé štúdium v odbore právo v študijných programoch Teória a dejiny štátu a práva, Trestné právo, Medzinárodné právo, Obchodné a finančné právo, Občianske právo v akademickom roku 2023/2024

ELEKTRONICKÁ prihláška
ŠKOLNÉ za spoplatnené študijné programy v externej forme štúdia

Termíny prijímacej skúšky: 
Prijímacia skúška na jednotlivé študijné programy sa uskutoční v týždni od 26.06. 2023 do 07.07. 2023
/termíny prijímacej skúšky podľa jednotlivých študijných programov budú zverejnené dodatočne/
Študijný program:
obchodné a finančné právo: 29.06. 2023 o 08,30 hod., zasadačka fakulty, 1. poschodie
– občianske právo: 30.06. 2023 o 10, 00 hod., Katedra občianskeho práva, 2. poschodie
– teória a dejiny štátu a práva: 03.07. 2023 o 09,00 hod., zasadačka fakulty, 1. poschodie
– medzinárodné právo: 29.06. 2023 o 13,00 hod., zasadačka fakulty, 1. poschodie
– trestné právo: 27.06. 2023 o 08,00 hod., zasadačka fakulty, 1. poschodie

Predpokladaný počet prijatých študentov:
Denná forma štúdia: 10
Externá forma štúdia: 10


Študuj na UPJŠ