Prejsť na obsah

Prijímacie konanie na ak. rok 2024/2025

1minút, 15sekúnd

Prijímacie konanie a ďalšie podmienky pre prijímanie na doktorandské študijné programy:
Denné a externé štúdium v odbore právo v študijných programoch Teória a dejiny štátu a práva, Trestné právo, Medzinárodné právo, Obchodné a finančné právo, Občianske právo v akademickom roku 2024/2025
/PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA/

ELEKTRONICKÁ prihláška
/uchádzač podáva elektronicky iba prihlášku (bez príloh) – po podaní je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať a doručiť na adresu fakulty spolu so všetkými predpísanými prílohami/
ŠKOLNÉ za spoplatnené študijné programy v externej forme štúdia
AR 2024/2025: 1000,- €/AR
/Rozhodnutie rektora č. 26/2024 o určení školného, poplatkov spojených so štúdiom a o úhradách nákladov spojených so zvyšovaním kvalifikácie v AR 2024/2025 na UPJŠ v Košiciach/

Termíny prijímacej skúšky: 
Prijímacia skúška na jednotlivé študijné programy sa uskutoční v týždni od 24.06. 2024 do 04.07. 2024
Študijný program:
obchodné a finančné právo: 03.07. 2024 o 13,00 hod., zasadačka fakulty LA1Z01
– občianske právo: 25.06. 2024 o 9,00 hod., zasadačka fakulty LA1Z01
– teória a dejiny štátu a práva: 27.06. 2024 o 9,00 hod., učebňa LA1P02
– medzinárodné právo: 03.07. 2024 o 09,30 hod., salónik fakulty LA1Z02
– trestné právo: 28.06. 2024 o 9,00 hod., zasadačka fakulty LA1Z01

Predpokladaný počet prijatých študentov: 
Denná forma štúdia: 15
Externá forma štúdia: 10


Študuj na UPJŠ