Prejsť na obsah

Prijímacie konanie na ak. rok 2023/2024

0minút, 51sekúnd

PRIJÍMACIE KONANIE a ďalšie podmienky pre prijímanie na doktorandské študijné programy:
Denné a externé štúdium v odbore právo v študijných programoch Teória a dejiny štátu a práva, Trestné právo, Medzinárodné právo, Obchodné a finančné právo, Občianske právo v akademickom roku 2023/2024 /podmienky prijímacieho konania budú zverejnené začiatkom apríla 2023/

ELEKTRONICKÁ prihláška
ŠKOLNÉ za spoplatnené študijné programy v externej forme štúdia

Termíny prijímacej skúšky: 
Prijímacia skúška na jednotlivé študijné programy sa uskutoční v týždni od 26.06. 2023 do 07.07. 2023 /termíny prijímacej skúšky podľa jednotlivých študijných programov budú zverejnené dodatočne/
Študijný program:
obchodné a finančné právo
– občianske právo
– teória a dejiny štátu a práva
– medzinárodné právo
– trestné právo

Predpokladaný počet prijatých študentov /budú zverejnené začiatkom apríla 2023/:
Denná forma štúdia:
Externá forma štúdia:


Študuj na UPJŠ